دانلود رایگان


مقاله جامع بیش فعالی کودکان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مقاله جامع بیش فعالی کودکانمقاله جامع بیش فعالی کودکان در حجم 19 صفحه - ADHD اختلالی است که در آن پرتحرکی ، بی توجهی و رفتارهای ناگهانی بیشتر و شدیدتر از کودکان دیگر وجود دارد . ۳ تا ۵ درصد کودکان به این اختلال مبتلا هستند و در پسرها شایع تر است .

ADHD اختلالی است که در آن پرتحرکی ، بی توجهی و رفتارهای ناگهانی بیشتر و شدیدتر از کودکان دیگر وجود دارد . ۳ تا ۵ درصد کودکان به این اختلال مبتلا هستند و در پسرها شایع تر است .

مقدمه
علائم بیش فعالی
عوارض بیش فعال
سِیر
درمان کودکان بیش فعال
شیوع بیش فعالی
انواع بیش‌فعالی
چطور می‌توان فهمید کودکی مبتلا به بیش فعالی ADHD است؟
راهنمایی‌هایی برای والدین درباره بیش فعالی
راهنمایی‌هایی برای آموزگاران
گزارش روایی
نتیجه ‌گیری‌
منابع


علائم بیش فعالی


عوارض بیش فعال


سِیر


درمان کودکان بیش فعال


شیوع بیش فعالی


انواع بیش‌فعالی


مقاله جامع بیش فعالی کودکان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی عوامل خطرساز در ابتلا به اختلال بیش‌فعالی‌/کمبود توجه ...

by خوشابی · 2006‎ — میزان بروز اختلال ADHD در کودکانی که سابقه ابتلا به اختلال بیش فعالی در والدین و بستگان آنها وجود دارد بیشتر از کودکانی است که سابقه ... متن کامل [PDF 360 kb] (۲۳۸۶ دریافت) ... ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:.

اثربخشی خانواده‌درمانی کارکردی بر رفتار‌های تکانشی و مهارت ...

by سعیدمنش · 2019‎ — زمینه و هدف: اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی ازاختلال‌‌های عصبی‌رشدی بوده که از سال‌‌های اولیهٔ رشد ظاهر می‌شود. رفتار‌های تکانشی و ضعف در مهارت اجتماعی از ویژگی‌‌های کودکان مبتلا به این اختلال است. پژوهش حاضر با هدف ... توجه/بیش‌فعالی. متن کامل [PDF 536 kb] (۱۱۳۴ دریافت). نوع مطالعه: مقاله پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: روانشناسی

اصل مقاله 241.29 K - ﭘﮋوﻫﺸﯽ ي ﻣﻘﺎﻟﻪ

by K Abazari · 2016 · Cited by 3 — ﻣﻘﺎﻟﻪ. ي. ﭘﮋوﻫﺸﯽ. وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي ﻋﺼﺐ روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و. ﻧﻈﺮﯾﻪ. ي. ذﻫﻦ. در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺶ. ﻓﻌﺎل. ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ. ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ. و ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدي ... ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻪ ﻋﻼﯾﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮد را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ. ي. درك ﺳﺎﺧﺘﺎر ...

اثربخشی خانواده‌درمانی کارکردی بر رفتار‌های تکانشی و مهارت ...

by سعیدمنش · 2019‎ — زمینه و هدف: اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی ازاختلال‌‌های عصبی‌رشدی بوده که از سال‌‌های اولیهٔ رشد ظاهر می‌شود. رفتار‌های تکانشی و ضعف در مهارت اجتماعی از ویژگی‌‌های کودکان مبتلا به این اختلال است. پژوهش حاضر با هدف ... توجه/بیش‌فعالی. متن کامل [PDF 536 kb] (۱۱۳۴ دریافت). نوع مطالعه: مقاله پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: روانشناسی

میزان شیوع اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان دبستانی ...

by نامداری · 2009‎ — مقدمه: اختلال رفتاری کمبود توجه بیش فعالی ‏(ADHD)‏ یکی از شایعترین اختلالات روانپزشکی است که در کودکی ‏آغاز می شود و یک مسئله مهم بهداشت روانی جامعه به شمار می رود. آمار نشان ... ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:.

میزان شیوع اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان دبستانی ...

by نامداری · 2009‎ — مقدمه: اختلال رفتاری کمبود توجه بیش فعالی ‏(ADHD)‏ یکی از شایعترین اختلالات روانپزشکی است که در کودکی ‏آغاز می شود و یک مسئله مهم بهداشت روانی جامعه به شمار می رود. آمار نشان ... ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:.

بررسی عوامل تاثیرگذار اقتصادی و ساختار خانواده بر اختلال ...

نتیجهگیری: نتایج نشان داد، خانواده کودکان دارای اختلال بیش فعالی/نقص توجه دارای درآمد پایین، داشتن سوابق بیکاری، ... متن کامل [PDF 585 kb] (۲۶۶۶ دریافت).

ﻮدﻛﺎن دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻛ ﺑﻴﺶ ﻓﻌﺎﻟﻲ در / ﺷﻴﻮع اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ - TSpace

by S Shahim · Cited by 50 — ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ؛. آدرس. : ﺷﻴﺮاز. ،. داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺗ. ﺮﺑﻴﺘﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز، ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ. E.mail: ... درﺻﺪ ﻛﻮدﻛﺎن داراي ﻳﻜﻲ از اﺧﺘﻼﻻت ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ، ﺑﻴﺶ ﻓﻌﺎﻟﻲ و ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي و. ﻳﺎ ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ... ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺎدي و ﻳـﺎ. از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﺷﺘﻪ ...

بررسی عوامل خطرساز در ابتلا به اختلال بیش‌فعالی‌/کمبود توجه ...

by خوشابی · 2006‎ — میزان بروز اختلال ADHD در کودکانی که سابقه ابتلا به اختلال بیش فعالی در والدین و بستگان آنها وجود دارد بیشتر از کودکانی است که سابقه ... متن کامل [PDF 360 kb] (۲۳۸۶ دریافت) ... ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:.

فراتحليل جامع مداخلات رايج در مورد اختلال نقص توجه و ... - SID.ir

by عابدي احمد‎ — بهار 1391 , دوره 7 , شماره 1 (پياپي 13) ; از صفحه 17 تا صفحه 34 . عنوان مقاله: فراتحليل جامع مداخلات رايج در مورد اختلال نقص توجه و بيش فعالي ... تاثير آموزش مديريت رفتاري به والدين كودكان پيش ‌دبستاني مبتلا به اختلال بيش ‌فعالي با كمبود ...

جستجوی مقالات - اختلال کمبود توجه-بيش فعالي - SID.ir

نمایه مقالات علمی پژوهشی کشور و امکان دانلود رایگان متن کامل مقالات در تارگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد ... كليد واژه: اختلال نقص توجه-بیش فعالیکودکانموسیقی درمانی.

دانلود مقالات ISI بیش‌فعالی: 1945 مقاله isi انگلیسی + ترجمه ...

دانلود مقالات isi انگلیسی درباره بیش‌فعالی با ترجمه فارسی - مقالات الزویر ... بیش‌فعالی به حالتی دلالت می‌کند که در آن کودک به نحوی مفرط و بیش از اندازه ... دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2018 دانلود فوری ترجمه آماده WORD.

مقایسه تاثیر برنامه بازی‌درمانی اکوسیستمیک و بازی‌درمانی ...

by هاشمی · 2018‎ — جامعه آماری این پژوهش کلیه کودکان مبتلا به اختلال نقص‌توجه- بیش‌فعالی در شهر تهران بود و نمونه‌گیری به شیوه هدفمند ... 12 کودک 7 تا 10 ساله که دارای نشانه‌های نقص‌توجه- بیش‌فعالی بودند با شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ... عنوان مقاله [English] ...

ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻘﺺ اﺧﺘﻼل ﻣﻮرد ﻣﺪاﺧﻼت راﯾﺞ در ﺟﺎﻣﻊ ﻓ - روانشناسی معاصر

by A Abedi · Cited by 17 — 2012, 7(1), 17-34. ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ. ﺟﺎﻣﻊ. ﻣﺪاﺧﻼت راﯾﺞ در. ﻣﻮرد. اﺧﺘﻼل. ﻧﻘﺺ. ﺗﻮﺟﻪ. و. ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ... ﮐﻮدﮐﯽ. اﺳﺖ. ﮐﻪ. ﺑﺨﺶ. ﺑﺰرﮔﯽ. از. ﺟﻤﻌﯿﺖ. ﺟﻬﺎن. را. ﻣﺒﺘﻼ. ﮐﺮده. اﺳﺖ. (. اﻧﺠﻤﻦ. روان. ﭘﺰﺷﮑﯽ. آﻣﺮﯾﮑﺎ. 4،. 2000. ). ... و ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻫﺎ. ي. ﭘﮋوﻫﺸ. ﯽ. دارا. ي. ﻣﻼك. ﻫﺎ. ي. درون ﮔﻨﺠ. ﯽ. و. اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮا. ي.

اثربخشی آموزش مهارتهای مدیریت کودک به مادران در کاهش علایم ...

by پردل · 2012‎ — اختلال نقص توجه و بیش فعالی، اختلالی است که در دوره ی کودکی ظاهر می شود و مشکلات متعددی را برای خانواده ها به همراه می آورد. ... با توجه به مشخص شدن اثر بخشی این برنامه ی آموزشی می توان آن را در سطح جامعه در جهت رفع ضعف ... نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻘﺺ اﺧﺘﻼل ﻣﻮرد ﻣﺪاﺧﻼت راﯾﺞ در ﺟﺎﻣﻊ ﻓ - روانشناسی معاصر

by A Abedi · Cited by 17 — 2012, 7(1), 17-34. ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ. ﺟﺎﻣﻊ. ﻣﺪاﺧﻼت راﯾﺞ در. ﻣﻮرد. اﺧﺘﻼل. ﻧﻘﺺ. ﺗﻮﺟﻪ. و. ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ... ﮐﻮدﮐﯽ. اﺳﺖ. ﮐﻪ. ﺑﺨﺶ. ﺑﺰرﮔﯽ. از. ﺟﻤﻌﯿﺖ. ﺟﻬﺎن. را. ﻣﺒﺘﻼ. ﮐﺮده. اﺳﺖ. (. اﻧﺠﻤﻦ. روان. ﭘﺰﺷﮑﯽ. آﻣﺮﯾﮑﺎ. 4،. 2000. ). ... و ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻫﺎ. ي. ﭘﮋوﻫﺸ. ﯽ. دارا. ي. ﻣﻼك. ﻫﺎ. ي. درون ﮔﻨﺠ. ﯽ. و. اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮا. ي.

اصل مقاله 241.29 K - ﭘﮋوﻫﺸﯽ ي ﻣﻘﺎﻟﻪ

by K Abazari · 2016 · Cited by 3 — ﻣﻘﺎﻟﻪ. ي. ﭘﮋوﻫﺸﯽ. وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي ﻋﺼﺐ روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و. ﻧﻈﺮﯾﻪ. ي. ذﻫﻦ. در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺶ. ﻓﻌﺎل. ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ. ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ. و ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدي ... ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻪ ﻋﻼﯾﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮد را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ. ي. درك ﺳﺎﺧﺘﺎر ...

بررسی رابطه اختلال نقص توجه/بیش فعالی و نارسی در اطفال ...

by نصراله زاده معصومیان · 2016‎ — از 49 نفر کودک دچار اختلال بیش‌فعالی، 14 6/28 درصد) کودک نارس به دنیا آمده ... متن کامل [PDF 445 kb] (۲۱۸۲ دریافت). نوع مطالعه: پژوهشي(توصیفی- تحلیلی) | موضوع مقاله: روانپزشکی. ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:.

اختلال بیشفعالی در کودکان ADHD - سیویلیکا

مشخصات نویسندگان مقاله اختلال بیشفعالی در کودکان ADHD. عبدالمجید بزی ... تا هم در مدرسه ، ه در جامعه وهم در خانه بتوان رفتارهای مناسب با این کودکان را نشان داد.

بررسی رابطه اختلال نقص توجه/بیش فعالی و نارسی در اطفال ...

by نصراله زاده معصومیان · 2016‎ — از 49 نفر کودک دچار اختلال بیش‌فعالی، 14 6/28 درصد) کودک نارس به دنیا آمده ... متن کامل [PDF 445 kb] (۲۱۸۲ دریافت). نوع مطالعه: پژوهشي(توصیفی- تحلیلی) | موضوع مقاله: روانپزشکی. ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:.

تاثیر آموزش خانواده درکاهش مشکلات رفتاری‌کودکان مبتلا به ...

by کنگرلو · 2012‎ — سابقه و هدف: اختلال بیش‏‏‌ فعالی و کمبود توجه (ADHD) از شایع‏‏‌ترین اختلال‏‏‌های ... به دلیل تنوع مشکلات کودکان بیش‌ فعال، شیوه‏‏‌های درمانی متفاوتی نظیر ... متن کامل [PDF 141 kb] (۴۳۴۸ دریافت). نيمه آزمايشي : موردي- شاهدي | موضوع مقاله: روانشناسی

ﻓﻌﺎﻟﻲ ﺑﻴﺶ - ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺮ ﻋﻼﻳﻢ اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ

by محب · 2013‎ — ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ. ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ. -. ﺑﻴﺶ. ﻓﻌﺎﻟﻲ. ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ ... ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن. ﻣﺸﻜﻞ. دار. در ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد. ﺗﺄﻛﻴﺪ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺖ وﻟﻲ. اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي. رﻓﺘﺎرﻫﺎي. ﻣﺸﻜﻞ. دار.

جستجوی مقالات - اختلال کمبود توجه-بيش فعالي - SID.ir

نمایه مقالات علمی پژوهشی کشور و امکان دانلود رایگان متن کامل مقالات در تارگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد ... كليد واژه: اختلال نقص توجه-بیش فعالیکودکانموسیقی درمانی.

میزان شیوع اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان دبستانی ...

by نامداری · 2009‎ — مقدمه: اختلال رفتاری کمبود توجه بیش فعالی ‏(ADHD)‏ یکی از شایعترین اختلالات روانپزشکی است که در کودکی ‏آغاز می شود و یک مسئله مهم بهداشت روانی جامعه به شمار می رود. آمار نشان ... ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:.

بررسی شیوع اختلال بیش فعالی کمبود توجه و تمرکز در کودکان ...

by اخوان کرباسی · 2008‎ — ... جبران ناپذیر شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی فراوانی اختلال بیش فعالی -کمبود توجه در کودکان شهر یزد است. ... ... متن کامل [PDF 115 kb] (۱۰۸۶۴ دریافت). نوع مطالعه: ... ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما: CAPTCHA ...

پاورپوینت مدیریت ریسک و مهندسی ارزش (26 اسلاید)

پاورپوینت آشنایی با شرح وظایف و مسئولیت های پیمانکار و مجری

تحقیق نوآوری دانش در مدیریت

مقاله ای در مورد سبزیکاری

دانلود پاورپوینت توانمند سازی کارکنان

تحقیق افزايش خلاقيت و نو آوري دانش آموزان در مراكز آموزشي

مقاله حدس هايي در مورد عصب زيست شناسي حساسيت زدايي از طريق حركت چشم و پردازش مجدد

تحقیق افزايش خلاقيت و نو آوري دانش آموزان در مراكز آموزشي

تعمیرنگهداری ساختمان(نما)

آناتومی عملی جامع (انگلیسی)