دانلود رایگان


بررسی روابط دختر و پسر در جامعه امروز - دانلود رایگاندانلود رایگان روابط دختر و پسر در جامعه امروز مقدمه : آنچه نسل امروز ما را دچار نوعي سردرگمي و پريشاني مي کند از سويي زندگي در جامعه اي اسلامي و آميخته با فرهنگ و رسوم ايراني است که قدمتي کهن دارد و از سوي ديگر رويارويي با مسأله ارتباط تمدن ها از طريق شبکه هاي ماهواره اي و اينترنت است که ميل مختلف را به گون

دانلود رایگان روابط دختر و پسر در جامعه امروز مقدمه :آنچه نسل امروز ما را دچار نوعي سردرگمي و پريشاني مي کند از سويي زندگي در جامعه اي اسلامي و آميخته با فرهنگ و رسوم ايراني است که قدمتي کهن دارد و از سوي ديگر رويارويي با مسأله ارتباط تمدن ها از طريق شبکه هاي ماهواره اي و اينترنت است که ميل مختلف را به گونه اي شگرفت به يکديگر نزديک مي سازد.نسل امروز ما بايد قادر باشد از طرفي بين عرف، نگرش اي سنتي و ديرينه جامعه ، ارزش هاي ديني و مذهبي و حتي شرايط خانواده اي که در آن پرورش يافته است و از سوي ديگر با افکار و گرايش هاي جديدي که خاص ذهن پوياني او و نشدت گرفته از پيچيدگي هاي دنياي امروز است هماهنگي ايجاد کننده بديهي است که در هر جامعه، گروه يا قبيله ، ارزش ها، الگوها و نگرش ها با يکديگر فرق مي کنند و حتي شامل اداب و عادات تغذيه، سبک پوشش، رفتار و کردارد. ساير مسايل روزمره و اجتماعي نيز مي شود. امروزه يکي از مسايلي که جوان ما را در تضاد و تنش قرار مي دهد چگونگي روابط دختر و پسر با توجه فهرست بندي گرايش هاي فرهنگي، مذهبي، عرض، اجتماعي و خانوادگي او مي باشند. در حالي که در بسياري از کشورهاي جهان در صحنه فيلم هاي مختلف سينمايي آزادي رابطه دختر و پسر مشهود است و اين امر براي جوان ماجاذبه اي است که خود را در جامعه اي اين چنين رويايي و آرماني ببيند. در اين شرايط نسل جوان در ميان انبوهي اتهام و پرسش اسير است و نمي داند با اين مسأله چگونه برخورد کند. او جامعه را پيش روي خود دارد، خانواده را، قوم و خويش و دوستانش را و جمعي که اگر وي را با دوست دختر يا برعکس با دوست پسر ببينند، قضاوتهاي مختلفي خواهند کرد. او مي خواهد ديگران را قانع کند که راجع به وي فکر خطا کنند و بپذيرند که وقتي او با دوستي از جنس مخالف خود وارد صحنه اجتماع مي شود، درست مانند اين است که با جنس موافق خود معاشرت مي کند. او مي خواهد متناسب با سنش، ژست و پرستيز و کليه احساسات و عواطفش و در رفت و آمدهايش در پارک ها و رستورانها، سينماها و جاهايي که مايل است با دوست از جنس مخاطف خود ظاهر شود اما مورد انتقاد و بدبيني همگان واقع نشود. اما آيا به راستي اين رواط منطقي و خواسته اي به جا و عدم پاسخگويي به آن شکنجه به عذاب و بدبختي است ؟ و چه چيز سبب تشويش و نگراني پدران و مادران در مورد فرزندان مي شود؟ آيا هدف اين است که اين نوع روابط کاملاً منسوخ شوند يا که صورت هدايت شده باقي بمانند؟ آيا به راستي دختران و پسران براي داشتن اين روابط مجاز هستند؟ قضاوت جامعه ، دوستان، آشنايان و مسئولان در اين باره چگونه است؟ آيا عقيده بر اين است که دختر و پسر هيچ گونه رابطه اي نداشته و حتي هرگز با يکديگر هم کلام نيز شوند و يا اينکه فقط از ديدارها و مکالمات پنهاني بپرهيزند؟ آيا والدين مي توانند بر اين روابط نظارت داشته باشند؟ آيا ممکن است در صورت سرکوب اين ميل ميزان فساد در جامعه کاهش يابد؟ آيا دختران و پسراني که درصد در صد کنترل مي شوند سعي در رسانيدن خود به يکديگر ندارند؟ به راستي نيازهاي عاطفي که موجب روز تمايل به ايجاد رابطه از اين نوع مي شود چيست؟ و چرا گاه دختر جواني از خانه مي گريزد يا پسري به اعتياد روي مي آورد؟ آيا محدوديت جامعه در اين نوع امور اين مسايل را به دنبال دارد؟ آيا دختر و پسر جواني که تمام انرژي خود را صرف روابط دوستانه و يا عاشقانه مي کنند در نهايت نا اميد و تنها باقي نخواهند ماند؟ديدگاه جامعه و خانواده ها بر روابط دختر و پسر طبيعت انساني پيچيده و رنج آور است. به همين سان رفتار او نيز اين خافيت را دارد انسان به طور اجبار براي زيستن بايد با ديگران تجانس و همسازي پيدا کند يعني داراي مناسبات متقابلي شود که اين مسأله با عضويت و ارتباط در جامعه شکل مي گيرد. انسان در اجتماع نقش هاي گوناگوني مي پذيرد و کنش هاي اجتماعي در مقابل هر يک از اين نقش ها متفاوت است. بنابراين شناخت رفتار گروهي و جمعي تنها زماني ميسر است که رفتار انفرادي گروه را مورد قضاوت و بررسي قرار دهيم. اجتماع در حقيقت از تک تک افراد آن تشکيل شده است نگرش و بينش هر اجتماع در هر مسأله اي به نگرش ها و ايدئولوژي افراد آن بر مي گردد. انسان در کنش هاي اجتماعي خود، هدف مشخصي را دنبال مي کند. اجتماع نيز متضمن رويدادها و معاشرت ها و همزيستي هاي اعضاي يک جامعه است که مي تواند تأثيرات جسمي و رواني سرعت انسان داشته باشد که به اين تأثير و نفوذ «واکنش» مي گويند. بناراين با اينکه کنش هاي فردي هرکس مخصوص به خود اوست ولي وقتي در جامعه قرار مي گرد بايد نوعي هماهنگي را فهرست بندي وجود آورد. وسعت يک جامعه مي تواند به اندازه روستا يا شهري کوچک تا به اندازه يک شهر بزرگ و صنعتي تغير کند. تنوع و سبک زندگي ها در اين جامع بسيار است به خصوص در شهرهاي بزرگ برخورد و ارتباط افکار و عقايد بيشتر مي شود. در کشور ما که هر ناحيه اي داراي فرهنگ بنوعي مبوط به خود است ايجاد هماهنگي اجتماعي کمي مشکل به نظر مي رسند ولي بازهم براي ريشه کن شدن همه مشکلات و رسيدن به يک توافق کلي در مسايل و مباحث، بايد نظام فکري واحدي به وجود بيايد که بتواند اقشار و سنين مختلف را سازماندهي کند.در مورد روابط دختر و پسر در شهرهاي کوچک چون آوازه موردي زود مي پيچد.مردم کمي محتاط تر عمل مي کنند تا آبروي خانواده شان حفظ شود در حالي که در شهرهاي بزرگي ، چون ازدحام، تراکم و وسعت شهر بيشتر است . وجود چنين روابطي حتي به صورت مخفيانه شايد نظر عابدين و بينندگان را لحظه اي به خود جلب کند اما کمتر آوازه اي که آبروي خانواده را به مخاطره اندازد مي پيچد لذا محدوديت ها کمتر بوده و دختران و پسران آزادي بيشتري مي يابند تا بتوانند با يکديگر مصاحبت و مجالست داشته باشند. البته اين بدان معنا نيست ما کل جامعه را مورد بحث قرار دهيم بلکه منظور فقط افرادي هستند که تمايل به چنين روابطي دارند. چون ستياري از اين روابط بدون اطلاع خانواده ها مشکل ساز مي شود. خانواده هاي ايراني سعي مي کنند دخترانشان خوب و پارسا با علم و دانش و هنر و صاحب کمالات و فضايل و پسرانشان نيز موظف و مسئول، لايق و نجيب و متعهد بار آيند تا در آينده بتوانند زدگي زناشويي خود را به خوبي اداره کنند و دچار معضلات ناشي از يک ازدواج نابسامان نشوند. نظريه ارتباط بين فردي ساليوان در اين نظريه کيفيت الگوهاي اتباطي بين والد – فرزند در زمان کودکي و کيفيت روابط تين فردي در اجتماع، در تعيين ميزان نفوذ پذيري افراد نقش تبييني مهمي دارد . اين نظريه در تبيين شخصيت، خويشتن و کيفيت شکل گيري خود آدمي، براي تعامل اجتماعي اهميت زيادي قائل است تا آنجا که ملتقد است ايجاد و بروز الگوهاي ارتباطي فرد يا ديگران تنها چيزي است که به تکوين شخصيت و هويت آدمي منجر مي شود. در اين نظريه شخصيت مفهومي قرض است که در خارج از روابط بين فردي معنايي ندارد. شکل گيري شخصيت زماني است که فرد در ارتباط . با ديگران خايلي يا واقعي، رفتاري از خود نشان دهد. از آنجا که هيچ بعدي از انسان از تأثيرات اجتماعي مصون نمي ماند، بنابراين شخصيت فرد را نمي توان مستقل از ارتباط شخص با ديگران ورد مطالعه قرار داد . مفهوم خويشتن نيز منشأ اجتماعي دارد . ساليوان معتقد است خود از احساساتي ناشي مي شود که از تماس با ديگران و ارزيابيهايي که ديگران از خود فرد به عمل مي آورند، به وجود مي آيد ما هميشه متأثر از موقعيتهاي بين فردي هستي اما ديگران که در شکل گيري شخصيت اما عنصر تعيين کننده اي هستند ممکن است در دوره هاي مختلف رشدي تغيير يابند. مثلاً در دوران نوزادي و کودکي، والدين نقش تعيين کننده اي دارند و در دوره نوجواني تجارب او ا دوتان و معلمان و با تأثيرات والدين رقابت مي کند. در اين سن، مقبوليت اجتماعي اهميت پيدا مي کند و اعتبار نوجوان در ميان

روابط دختر و پسر در جامعه امروز


بررسی روابط دختر و پسر در جامعه امروزبررسی


روابط


دختر


و


پسر


در


جامعه


امروز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق بررسی روابط دختر و پسر در جامعه امروز | 8185

توضیحات » تحقیق بررسی روابط دختر و پسر در جامعه امروز. مقدمه: آنچه نسل امروز ما را دچار نوعی سردرگمی و پریشانی می کند از سویی زندگی در جامعه ای اسلامی و آمیخته ...

تحقیق بررسی روابط دختر و پسر در جامعه امروز | 114321

پایان‌نامه‌ها. تحقیق بررسی روابط دختر و پسر در جامعه امروز. ارتباط با ما. روابط, تحقیق, دختر, بررسی, جامعه, پسر, امروز. انسان می تحقیق بررسی روابط دختر و ...

مقاله کنفرانس: آسیب شناسی روابط دختر و پسر - جویشگر علمی ...

هدف پژوهش، بررسی آثار آسیب های موجود در روابط دختر و پسر در جامعه ی امروز ایران ... اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه - 1394.

تحقیق بررسي رابطه دختر و پسر در جامعه امروز – pdf

آيا هدف اين است که اين نوع روابط کاملاً منسوخ شوند يا که صورت هدايت شده باقي بمانند؟ آيا به راستي دختران و پسران براي داشتن اين روابط مجاز هستند؟ قضاوت جامعه ...

دانلود مقاله بررسي رابطه دختر و پسر در جامعه امروز - شهر دیتا

دانلود مقاله در مورد بررسي رابطه دختر و پسر در جامعه امروز از سری مقالات روانشناسی نسل امروز ما بايد قادر باشد از طرفي بين عرف، نگرش اي سنتي و ديرينه جامعه ، ارزش ...

جوانان و روابط پیش از ازدواج - راهبرد فرهنگ

بیش از نیمی از دختران دانشجو در تهران تجربه معاشرت و دوستی با جنس مخالف پیش ... پســر، روابط هم خانگی )پیدایش مجردان متأهل(، روابط ضدعاشقانه )الگو های فریب( و ... در کتاب عشق سیال به بررسی روابط انسانی میان زنان و مردان می پردازد و بر شکنندگی ... دوســتان در جامعه امروزی ایران به یک ارزش و برقراری رابطه با جنس مخالف به یک.

بررسی روابط دوستی دختر و پسر از نظر روانشناسی - نمناک

دوستی دختر و پسر و مشکلات دوستی دختر و پسر و روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج و روابط عاطفی قبل از ازدواج از نظر روانشناسی را در نمناک بخوانید.

تحقيق بررسي روابط دختر و پسر در جامعه امروز – mohebanyas

دانلود تحقيق بررسي روابط دختر و پسر در جامعه امروز. دانلود فایل. مقدمه :آنچه نسل امروز ما را دچار نوعي سردرگمي و پريشاني مي کند از سويي زندگي در جامعه اي اسلامي و ...

سبک‌هاي زندگي؛ مؤثرترين عامل بر افزايش روابط دختر و پسر

9 Jan 2017 — گاهي مي‌بينيم برداشت جامعه و جوانان از بحث روابط دختر و پسر، با برداشت ... آنچه امروز در مورد رابطۀ دختر و پسر مطرح است، با رابطه دختر و پسر، در سال 55 تفاوت دارد. ... اين پديده به شکل درستي بررسي نمي‌شود و به همين دليل عوامل ...

تحقیق بررسی روابط دختر پسر جامعه امروز | 8092 | علوم انسانی | علوم ...

8092 | تحقیق بررسی روابط دختر پسر جامعه امروز. عنوان: تحقیق بررسی روابط دختر و پسر در جامعه امروز هنگامی که همه یکسان فکر می کنند تحقیق بررسی روابط دختر ...

تحقيق بررسي روابط دختر و پسر در جامعه امروز – mohebanyas

دانلود تحقيق بررسي روابط دختر و پسر در جامعه امروز. دانلود فایل. مقدمه :آنچه نسل امروز ما را دچار نوعي سردرگمي و پريشاني مي کند از سويي زندگي در جامعه اي اسلامي و ...

بررسی عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به روابط پیش از ازدواج ...

دﺧﺘﺮ. و. ﭘﺴﺮ، در دوران. ﭘﻴﺶ. از. ازدواج،. ﻳﻜﻲ. از. ﭘﺪﻳﺪه. ﻫـﺎي. ﭘﻴﭽﻴـﺪه. در ﺟﺎﻣﻌـﺔ. ﻛﻨﻮﻧﻲ. اﺳﺖ. ﻛﻪ ... ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺰد. ﺑﺮرﺳﻲ ﻋ. ﻮاﻣﻞ. ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ رواﺑﻂ. ﭘﻴﺶ از ازدواج در داﻧﺸﮕﺎه ... اﻣﺮوز. از. روي. آن. ﻫﺎ. ﭘﺮده. ﺑﺮداﺷﺘﻪ. اﺳﺖ؟ (. ﻣﻄﻬﺮي،. )1359. در ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻳﻨﻲ ﻣﺎ ﻛﻪ اﺳﻼم ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن را ...

روابط دختر و پسر - SID

سپرده شده و هر شکلی از این ارتباط مورد پذیرش جامعه و فرهنگ آن است. اما در کشورهای ... در مقطعی از زندگی انسان مطرح می شود و این زمانی است که پسر و دختر تصمیم می گیرند تا. همسر آینده را ... دختر و پسر را. ازدیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

تحقيق بررسي روابط دختر و پسر در جامعه امروز – فایل پروژه

تحقيق,تحقيق بررسي روابط دختر و پسر در جامعه امروز,دانلود تحقيق,دختر و پسر در جامعه امروزي,روابط دختر و پسر,علوم اجتماعي,كار تحقيقي دانلود تحقيق بررسي ...

دانلود مقاله بررسي رابطه دختر و پسر در جامعه امروز - شهر دیتا

دانلود مقاله در مورد بررسي رابطه دختر و پسر در جامعه امروز از سری مقالات روانشناسی نسل امروز ما بايد قادر باشد از طرفي بين عرف، نگرش اي سنتي و ديرينه جامعه ، ارزش ...

بررسی روابط دختر و پسر در جامعه امروز | balls | 31805 - LiveSide

دختر, بررسی, پسر, روابط, امروز, جامعه ... دانلود ... تعداد صفحات: 78 صفحه - قالب بندی: word روابط دختر و پسر در جامعه امروز مقدمه: آنچه نسل امروز ما را دچار نوعی ...

روابط دختر و پسر از دیدگاه های مختلف - پرسمان

اخلاق «معضلات اخلاقی در روابط زنان و مردان / دختران و پسران» است. ... با توجه به آموزه‌های دین اسلام بررسی بایسته‌ها و نحوه روابط دختران و پسران خصوصاً در ... دوره قاجار تا پیروزی انقلاب اسلامی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و جامعه امروز ایران تقسیم نمود.

مقاله کنفرانس: آسیب شناسی روابط دختر و پسر - جویشگر علمی ...

هدف پژوهش، بررسی آثار آسیب های موجود در روابط دختر و پسر در جامعه ی امروز ایران ... اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه - 1394.

بازخوانی روابط دختر و پسر - پرتال جامع علوم انسانی

در نوشتار پیش رو به تحلیلی جامعه شناختی از روابط دختر و پسر در ایران می پردازیم. ... ایجاد و افزایش الگوهای جدید روابط دختر و پسر هستند مورد بررسی قرار می‌گیرد. ... 4- بحران اخلاق در نسل آتی: می‌توان حدس زد که دخترها و پسرهای امروز که قیود اخلاقی ...

تحقيق بررسي روابط دختر و پسر در جامعه امروز – oilgasforum

تحقيق,تحقيق بررسي روابط دختر و پسر در جامعه امروز,دانلود تحقيق,دختر و پسر در جامعه امروزي,روابط دختر و پسر,علوم اجتماعي,كار تحقيقي دانلود تحقيق بررسي ...

بررسی عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به روابط پیش از ازدواج ...

دﺧﺘﺮ. و. ﭘﺴﺮ، در دوران. ﭘﻴﺶ. از. ازدواج،. ﻳﻜﻲ. از. ﭘﺪﻳﺪه. ﻫـﺎي. ﭘﻴﭽﻴـﺪه. در ﺟﺎﻣﻌـﺔ. ﻛﻨﻮﻧﻲ. اﺳﺖ. ﻛﻪ ... ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺰد. ﺑﺮرﺳﻲ ﻋ. ﻮاﻣﻞ. ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ رواﺑﻂ. ﭘﻴﺶ از ازدواج در داﻧﺸﮕﺎه ... اﻣﺮوز. از. روي. آن. ﻫﺎ. ﭘﺮده. ﺑﺮداﺷﺘﻪ. اﺳﺖ؟ (. ﻣﻄﻬﺮي،. )1359. در ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻳﻨﻲ ﻣﺎ ﻛﻪ اﺳﻼم ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن را ...

تأملی بر تأثیر روابط جنسی پیش از ازدواج بر گرایش به ازدواج ...

by قنبری برزیان · 2018‎ — پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر روابط جنسی پیش از ازدواج بر میزان گرایش به ازدواج انجام شده است. جامعۀ آماری آن همۀ دانشجویان دختر و پسر در سال تحصیلی (96-1395) دانشگاه اصفهان و روش ... با شرایط فرهنگی امروز جامعه تردید دارم که ازدواج کنم. 81/0.

تحقیق بررسي رابطه دختر و پسر در جامعه امروز – کرمانپروژ

تحقیق بررسي رابطه دختر و پسر در جامعه امروز. پایان نامه پیرامون رابطه دختر ... آيا به راستي دختران و پسران براي داشتن اين روابط مجاز هستند؟ قضاوت جامعه ، دوستان، ...

روابط دختر و پسر در جامعه امروز؛ آسیب‌ها و راهکارها/ افراط و تفریط ...

18 Feb 2015 — گروه اجتماعی: مسائل مربوط به ارتباطات دختران و پسران در جامعه امروز، در ... ایلام، میزگرد «بررسی روابط دختر و پسر در جامعه اسلامی» با حضور چند تن ...

تحقيق بررسي روابط دختر و پسر در جامعه امروز – oilgasforum

تحقيق,تحقيق بررسي روابط دختر و پسر در جامعه امروز,دانلود تحقيق,دختر و پسر در جامعه امروزي,روابط دختر و پسر,علوم اجتماعي,كار تحقيقي دانلود تحقيق بررسي ...

تحقیق و مقاله درباره روابط دختر و پسر در جامعه امروز

روابط دختر و پسر در جامعه امروز مقدمه : آنچه نسل امروز ما را دچار نوعي سردرگمي و ... و جمعي تنها زماني ميسر است که رفتار انفرادي گروه را مورد قضاوت و بررسي قرار دهيم.

دانلود مقاله بررسي رابطه دختر و پسر در جامعه امروز - شهر دیتا

دانلود مقاله در مورد بررسي رابطه دختر و پسر در جامعه امروز از سری مقالات روانشناسی نسل امروز ما بايد قادر باشد از طرفي بين عرف، نگرش اي سنتي و ديرينه جامعه ، ارزش ...

بررسی روابط دختر و پسر در جامعه امروز | balls | 31805 - LiveSide

دختر, بررسی, پسر, روابط, امروز, جامعه ... دانلود ... تعداد صفحات: 78 صفحه - قالب بندی: word روابط دختر و پسر در جامعه امروز مقدمه: آنچه نسل امروز ما را دچار نوعی ...

تحقیق بررسي رابطه دختر و پسر در جامعه امروز – tool

تحقیق بررسي رابطه دختر و پسر در جامعه امروز. رفتن به سایت اصلی. بخشی از متن تحقیق:آنچه نسل امروز ما را دچار نوعي سردرگمي و پريشاني مي کند از سويي زندگي ...

تحقیق بررسی روابط دختر و پسر در جامعه امروز

یک روز بدون درک زیبایی های تحقیق بررسی روابط دختر و پسر در جامعه امروز هنری زیستن، مانند چندین روز تحقیق بررسی روابط دختر و پسر در جامعه امروز با غم به سر ...

تحقيق بررسي روابط دختر و پسر در جامعه امروز – oilgasforum

تحقيق,تحقيق بررسي روابط دختر و پسر در جامعه امروز,دانلود تحقيق,دختر و پسر در جامعه امروزي,روابط دختر و پسر,علوم اجتماعي,كار تحقيقي دانلود تحقيق بررسي ...

معرفی رشته مهندسی مکانیک

معني دعاي كميل

دانلود پاورپوینت صندوق های بازنشستگی و شرکت های بیمه

پاورپوینت (اسلاید) مجموعه آزمون های نوروسایکولوژیک کودکان نبراسکا

تحقیق معرّفی نسخه های خطی دیوان فدایی یزدی

پاورپوینت آشنایی با نوروفیدبک

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت اسوه در سال 84

تحقیق توسعه كامل سازي باد از طريق پيش بيني انرژي باد

پاورپوینت ماده

تحقیق درباره لایه اوزون