دانلود رایگان


مقاله مالية عمومي - دانلود رایگاندانلود رایگان چكيده هزينه‌هاي بخش عمومي نيمي از جريان ماليه است در اين مقاله تلاش ما بر اين است كه موارد هزينه حكومت اسلامي را بررسي نمائيم. نگاهي خواهيم داشت بر موارد هزينه و تخصيص منابع كه نحوة دخالت دولت را در اقتصاد مشخص و سر فصل‌هاي امور هزينه را تعريف نمايد. امور مختلف سياسي، نظامي، اداري، تقنيني، اجرائي، ا

دانلود رایگان چكيدههزينه‌هاي بخش عمومي نيمي از جريان ماليه است در اين مقاله تلاش ما بر اين است كه موارد هزينه حكومت اسلامي را بررسي نمائيم. نگاهي خواهيم داشت بر موارد هزينه و تخصيص منابع كه نحوة دخالت دولت را در اقتصاد مشخص و سر فصل‌هاي امور هزينه را تعريف نمايد. امور مختلف سياسي، نظامي، اداري، تقنيني، اجرائي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، قضائي، بهداشتي، تأميني، بازرسي و نظارت، عمراني، برنامه‌ريزي، امنيتي، تعزيزي و تنبيهي در اين فصول مي‌گنجند. دولت اسلام محق نيست كه درآمدهايش را به هرطريق كه مايل است هزينه نمايد لذا به بررسي اصول ماليه و هزينه در بودجة دولت اسلامي مي‌پردازيم. دولت اسلام از لحاظ دخالت در امور اقتصادي و اندازة دولت كاملاً منعطف است و در زماني كاملاً كم اثر و با طيف كم و در زمان مورد نياز كاملاً مؤثر و با طيف وسيع عمل مي‌نمايد و اين بسته به نياز زمان و مكان در مداخلة در امور طبق شريعت اسلام است.از اصول هزينه در بودجه دولت اسلام مي‌توان به موارد زير اشاره نمود كه در ارتباط با تك تك آنها به بحث مي‌پردازيم: عدم جواز حق انتفاع مدير از ابزار اداري براي نفع شخصي، تشكيلات ماليه براي رفع نياز مردم، تخصيص هزينه‌هاي آموزشي مختص به موارد خاص، عدم جواز هزينه‌هاي دستمزد در انذار، ارشاد، هدايت و تبليغ، عدم جواز شارع مقدس ص به تخصيص هزينه به سادات، تقرير هزينه‌هاي تأمين اجتماعي، محدوديت سياست‌هاي توزيع مجدد به موارد تأميني، منحصر بودن هزينه دولت به واجبات، ممنوعيت صرف هزينه در معاملات حرام، محدوديت هزينه‌هاي انتخابات، وجوب تأمين هزينه‌هاي زندان و تعذيرشدگان، مناط توافق عمومي در تأمين مالي هزينة كالاهاي عمومي، محدوديت سياست‌هاي تنظيم بازار به نظارت بر سلامت معاملات، محدوديت هزينه‌هاي قاضي و والي و بازرس، محدوديت هزينه‌هاي تجسس و استخبارات، وضع هزينه‌هاي جهاد و دفاع بر مردم، ممنوعيت اعطاي امتياز و رانت، خريد اموال عمومي بر اساس قيمت‌گذاري بازار، وظيفة دولت در قضاي ديات و خسارات و ديون مجهول المدعيٌ عليه، انضباط مالي خزانه.مقدمهمبحث هزينه‌هاي بخش عمومي يكي از بخش‌هاي مهم ماليه است و نيمي از جريان ماليه را به خود اختصاص مي‌دهد. قبلاً دربارة درآمدهاي اسلامي مشروحاً صحبت شد[2]. در اينجا تلاش ما بر اين است كه موارد مصرف و هزينة درآمدهاي عايده براي حكومت اسلامي را بررسي نمائيم. علي‌القاعده هزينه‌هاي يك حكومت شامل دو بخش عمده تخصيص منابع مالي مي‌گردد. بخش تخصيص به امور عمومي و ديگري تخصيص به امور افراد دو بخش عمده در هزينه‌ها مي‌باشند. در بخش امور عمومي وظيفة دولت در صرف هزينه‌ها در محل‌هائي است كه عموم جامعه از آن بهره‌مند خواهند شد ولي در امور فردي هزينه‌ها به افراد خاص يا گروه‌هاي خاص براي رفع احتياجات خاص تخصيص داده مي‌شود. هزينه‌هاي مصروف در امور عمومي در جهت رفع مايحتاج عموم بدون توجه به انتفاع خاص افراد (فرداً فرد) از هزينه‌هاي به عمل آمده است. در صورتي كه در تخصيص منابع به امور افراد هدف‌گذاري تغيير وضعيت يك واحد اجتماعي در جهت مطلوب مي‌باشد. بجاي ورود به مباحث اين دو نوع هزينه بهتر است به وظايف اصلي دولت اسلام نظري بياندازيم. اين وظايف خود مبتني بر اصولي هستند كه نحوة دخالت دولت را در اقتصاد مشخص مي‌نمايند. و اين اصول در حقيقت وظايف و مكانيزم‌هاي اصلي مداخلات دولت در جامعه را مشخص مي‌نمايد. اين مداخلات خود همان مواردي است كه مي‌تواند سر فصل‌هاي امور هزينه را تعريف نمايد. امور زير از جمله مباني دخالت دولت در مسائل مختلف سياسي، نظامي، اداري، تقنيني، اجرائي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، قضائي، بهداشتي، تأميني، بازرسي و نظارت، عمراني، برنامه‌ريزي، امنيتي، تعزيزي و تنبيهي و ساير موارد است. امور سياسي: شامل كلية امور مربوط به نحوه حكومت و استقرار آن مي‌باشد و دو بخش مسائل سياسي داخلي و خارجي را در بر مي‌گيرد. در اين ارتباط حكومت اسلام براي تصدي امور حكومتي كه به عهده گرفته است موظف به انجام مجموعه‌اي از فعاليت‌هائي است كه اداره امور حكومت را شامل مي‌شود. اين امور از لحاظ واژه شناسي متعارف روز به مباحث «ادارة امور دولتي» ناميده مي‌شود.  امور اقتصادي و برنامه‌ريزي مشتمل بر نظام درآمدها و هزينه‌ها در بودجه و برنامه‌هاي مختلف تنظيم شده با توجه به ديدگاه‌هاي اجرايي روش‌هاي برنامه‌ريزي و مالي است.  امور تقنيني: شامل كلية فعاليت‌هاي قانونگذاري مي‌باشد.  امور نظامي: شامل كلية فعاليت‌هاي مربوط به دفاع، آمادگي نظامي و مقابله با تجاوزات خارجيان و جهاد (در زمان ظهور) است.  امور اجرايي: شامل كليه فعاليت‌هاي اجرايي است كه زمينه‌هاي مختلف عمراني، بهداشتي، تربيتي، آموزشي، فرهنگي قرار مي‌گيرند.  امور قضايي: مشتمل بر امور قضائي و حقوقي و همچنين بازرسي و نظارت است. امور اجتماعي: مشتمل بر امور حفاظتي و تأمين اجتماعي است كه دولت اسلام را موظف مي‌نمايد تا پدرانه تمام اتباع مملكت اعم از انسانها و وحوش و نباتات را تحت پوشش حمايتي خود مصون بدارد. در هر كدام از اصول فوق نحوة انجام فعاليت‌هاي حكومت اسلامي در محدوده‌اي قابل تمييز تعريف مي‌گردد. بر اساس اين حيطه تعريف شده نيز هزينه‌هاي دولت از محل درآمدهاي اخذ شده از منابع مختلف قابل انجام است. اين حيطه‌ها اساس و مبناي مخارج عمومي را مشخص مي‌كنند و لذا لازم است كه در مورد لااقل كليات آنها به بحث بيشتري بپردازيم. علي‌القاعده دولت اسلام مجاز به هرگونه دخالت در امور فردي يا اجتماعي نيست و ميزان آزادي‌هاي اعطاء شده در اسلام آنقدر زياد است كه برخي بر اين شده‌اند كه در اسلام تا مرز تجاهر به فسق افراد در امور فردي خود آزادند. مبحث مهم در اين موضوع اين است كه دولت اسلام محق نيست كه درآمدهايش را به هرطريق كه مايل است هزينه نمايد. به عبارت ديگر هزينه كردن از بيت‌المال فقط طبق قواعد خاصي مجاز است. مصوبات دولتي و يا تقينني متداول امروزه اجازة استفاده از منابع بيت‌المال را جهت صرف هزينه‌هاي مختلف نمي‌تواند مشروعيت بخشد. به عبارت ديگر نمي‌توان حتي بر اساس احكام ثانويه موردي جز اضطرار را براي صرف هزينه از قلمرو احكام اوليه مثتثني نمود. براي آشنائي بيشتر با اصول هزينه‌اي در اسلام به بررسي اصول هزينه در بودجة دولت اسلامي مي‌پردازيم. اصول هزينه در بودجه دولت اسلام همانطور كه ذكر آن رفت دولت اسلامي مجاز نيست طبق نظرخود در نحوة هزينه از حدود خاصي پا فراتر گذارد. اين حدود در برخي موارد بشدت محدود كننده و در برخي موارد تا حدودي دولت را مجاز به اعمال سليقه مي‌نمايد. بسياري از اين مسائل در شيوه‌هاي مديريتي روز جهان نيز مطرح است. يكي از اين نگرش‌ها وشيوه‌ها مبحث جديد و نوظهور حاكميت شركت[3] است كه استاندارهاي خاصي را در مديريت جديد شركت‌ها مطرح مي‌سازد. كادبوري[4] كه اين نظريه را در اواخر قرن بيستم مطرح مي‌سازد مبحث مديريتي خاصي را در رفتار مديران مطرح مي‌نمايد كه طبق آن وظيفة مدير حفظ منافع صاحبان سهام و مالكين و سرمايه‌گذاران شركت است. اين ديدگاه كه در قرن بيست و يكم به عنوان يكي از اساسي‌ترين نظام‌هاي مديريتي مطرح است تا آنجا پيش رفته كه در حال حاضر استانداردهايي نيز در كشورهاي صنعتي براي آن ابداع گرديده است[5]. در حكومت اسلامي نيز اين مشابه اين هدف‌گذاري سياستي براي مدير مشاهده مي‌شود ولي مديريت حكومت اسلامي وظيفة حداكثركردن سود يا منافع مادي ملت خود را ندارد. بلكه وظيفة مديريت حكومت اسلامي اعتلاي اسلام و بشريت است. چهارچوب اين نوع مديريت در فقه اسلام مشخص شده است كه ريز احكام آن نيز در همة زمينه‌هاي زندگي گسترده است. گاه اين شبهه پيش مي‌آيد كه حكومت اسلامي مي‌تواند با استناد و استخراج احكام ثانويه زمينه‌هاي دخالت در امور اجتماع را تا حد نياز بيشتر نمايد. بايد ابراز داشت كه اين مسئله نيز داراي محدوديت است و فقط در شرايط اضطرار چنين تصميماتي نافذ است. منظور از اضطرار شرايطي است كه به دلائل تعريف نشده روند زندگي و حيات مردم دچار مخاطره شود. در اسلام در شرايط اضطرار تسهيل در قطعي

مالية عمومي


مقاله مالية عموميمقاله


مالية


عمومي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقالات علمی - مالیه عمومی

Mar 5, 2011 — دولتی و افزایش نرخ رشد اقتصادی، کوچک‌تر کرده‌اند. 8 - شاخص‌های متداول در سنجش اندازه دولت. این شاخص‌ها را می‌توان در 2گروه شاخص اقتصادی و شاخص مدیریتی طبقه‌بندی کرد. از دیدگاه ...

مالیه عمومی و سیاستگذاری عمومی: مسئولیت‏ها و محدودیت‏های دولت

by رضائی · 2017‎ — شماره‌های نشریه · بر اساس نویسندگان · بر اساس موضوعات · نمایه نویسندگان · نمایه کلیدواژه ها. اطلاعات نشریه. درباره نشریه · اهداف و چشم انداز · اعضای هیات تحریریه · اصول اخلاقی انتشار مقاله ...

أهمية أداة الموازنة الصفرية في إطار الحوكمة لقياس الأداء المستدام في ...

by محاد عــريوة · 2017‎ — تحقق الاستفادة من مزايا النظام وتجنب مساوئ وصعوبات الأنظمة التقليدية المطبقة. وقد خلصت الدراسة إلى أن الموازنة ذات الأساس الصفري في القطاع العمومي المحلي تساهم في معالجة الأوضاع المالية ...

دانلود مقاله : مالیه عمومی محلی در عواقب بعد از 11 سپتامبر

Sep 11, 2020 — دسته بندی موضوعی مقالات ISI · مدیریت مالی · امور مالی عمومی. دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 10841. ترجمه فارسی عنوان مقاله. مالیه عمومی محلی در عواقب بعد از 11 سپتامبر. عنوان انگلیسی.

واکاوی استقلال مالی مؤسسات عمومی غیردولتی از منظر حقوق مالیه ...

by افشاری · 2019‎ — حقوق مالیه عمومی؛ نظارت؛ بودجه دولتی. عنوان مقاله [English]. Study on the financial independence of non-governmental public institutions in terms of public financial law. نویسندگان [ ...

بررسی تحلیلی بودجه ریزی عملیاتی نسبت به سایر روشها در ...

ورود به حساب کاربری · عضویت رایگان |راهنمای استفاده از سایت |عضویت ویژه کتابخانه ها. عنوان مقاله. بررسی تحلیلی بودجه ریزی عملیاتی نسبت به سایر روشها در مالیه عمومی ایران. سال ...

مقاله مالية عمومي | appreciated | 10863

مقاله مالية عمومي. چكيده. هزينه‌هاي بخش عمومي نيمي از جريان ماليه است در اين مقاله تلاش ما بر اين است كه موارد هزينه حكومت اسلامي را بررسي نمائيم. نگاهي خواهيم داشت بر ...

دانلود رایگان مقالات isi اقتصاد، اقتصادسنجی و مالیه (عمومی) + ...

جدید ارزش شپلی · Membership separability: A new axiomatization of the Shapley value · دانلود رایگان متن کامل مقاله PDF 5 صفحه سال انتشار : 2018 سفارش ترجمه. Elsevier - ...

مقالات اقتصادی | وزارت مالیه

فورم آنلاین تقاضای اطلاعات فورم آنلاین رسیده گی به شکایات فورم شکایات ریاست تفتیش داخلی · صفحه اصلی; مقالات اقتصادی. مقالات اقتصادی. اصلاح نظام گمرکی گام اول توسعھ اقتصادی.

دانلود مقاله : مالیه عمومی محلی در عواقب بعد از 11 سپتامبر

Sep 11, 2020 — دسته بندی موضوعی مقالات ISI · مدیریت مالی · امور مالی عمومی. دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 10841. ترجمه فارسی عنوان مقاله. مالیه عمومی محلی در عواقب بعد از 11 سپتامبر. عنوان انگلیسی.

بررسی تحلیلی بودجه ریزی عملیاتی نسبت به سایر روشها در ...

ورود به حساب کاربری · عضویت رایگان |راهنمای استفاده از سایت |عضویت ویژه کتابخانه ها. عنوان مقاله. بررسی تحلیلی بودجه ریزی عملیاتی نسبت به سایر روشها در مالیه عمومی ایران. سال ...

مقالات بودجه و مالی عمومی با ترجمه - ترجمه فا

تجربی · پزشکی · زیست شناسی · مهندسی پزشکی · داروسازی · کشاورزی · منابع طبیعی · زمین شناسی · محیط زیست · لیست تمامی مقالات رایگان · ناشرین · الزویر – ساینس دایرکت Elsevier ...

نمایش مقاله : هزینه در مالیه عمومی اسلامی

محققین · ارسال طرح های تحقیقاتی محققین. |; |; کتابخانه دیجیتال. مقالات · کتب · همایش ها. |; کتابخانه تخصصی مرکز. |; ارتباط با مرکز · فهرست موضوعی مقالات · فهرست الفبایی مقالات.

مقاله نشریه: هزینه در مالیه عمومی اسلامی - جویشگر علمی فارسی ...

1385 شماره70. لینک دانــلود. مقاله نشریه هزینه در مالیه عمومی اسلامی. نویسنده: دکتر بیژن بیدآباد ،. مقاله نشریه: بانک و اقتصاد » ارديبهشت ماه 1385 شماره69. لینک دانــلود. مقاله نشریه هزینه در ...

مالیه عمومی در اسلام - فروشگاه مقالات دانشجویی

gmail.com. ورود ثبت نام. فروشگاه, وبلاگ سایت ما. فروشگاه مقالات دانشجویی | انواع مقاله و نمونه ...

معادل انگلیسی مالیه عمومی - دیکشنری تخصصی برساد

public benefit · نظریه ی انتخاب عمومی · Public Choice Theory · ساخت و ساز عمومی · public constrution · خدمات الکترونیک عمومی · Public e-services · هزينه‌هاي عمومي · public expenditure.

مقالات اقتصادی | وزارت مالیه

فورم آنلاین تقاضای اطلاعات فورم آنلاین رسیده گی به شکایات فورم شکایات ریاست تفتیش داخلی · صفحه اصلی; مقالات اقتصادی. مقالات اقتصادی. اصلاح نظام گمرکی گام اول توسعھ اقتصادی.

مقاله مالیه عمومی - پروژه دات کام

رباتیک · آموزش فیزیک · مهندسی مواد · مهندسی صنایع · آموزش ریاضیات · مهندسی شیمی · مهندسی پزشکی · دروس مدیریت · مهندسی عمران · مهندسی کامپیوتر · دروس حسابداری · مهندسی معماری · آموزش ...

دانلود رایگان مقالات isi اقتصاد، اقتصادسنجی و مالیه (عمومی) + ...

جدید ارزش شپلی · Membership separability: A new axiomatization of the Shapley value · دانلود رایگان متن کامل مقاله PDF 5 صفحه سال انتشار : 2018 سفارش ترجمه. Elsevier - ...

التدقيق المالي ورهان النجاعة والفعالية | مجلة القانون والأعمال

Jul 21, 2020 — ص4240. [15] زكرياء حقيق، المفتشية العامة للمالية : “قصور في الأداء وآفاق تطوير العمل الرقابي”، الموقع الالكتروني. www.magazine-sc-juridiques. [16] مرسوم 2.94.100 صادر في 16 ...

دانلود رایگان مقالات isi اقتصاد، اقتصادسنجی و مالیه (عمومی) + ...

جدید ارزش شپلی · Membership separability: A new axiomatization of the Shapley value · دانلود رایگان متن کامل مقاله PDF 5 صفحه سال انتشار : 2018 سفارش ترجمه. Elsevier - ...

مدیریت مالیه عمومی دقیقاً چیست؟

Jul 30, 2019 — در نظر گرفته شده است و برای اصلاحات چشم‌اندازی ارائه می‌کند که عموماً برای ارتقای نظام‌های مدیریت مالیه عمومی تدوین شده‌اند. یادداشت حاضر، نه یک رساله جامع بلکه چشم‌اندازی عمیق برای تفکر ...

مدیریت مالیه عمومی دقیقاً چیست؟

Jul 30, 2019 — در نظر گرفته شده است و برای اصلاحات چشم‌اندازی ارائه می‌کند که عموماً برای ارتقای نظام‌های مدیریت مالیه عمومی تدوین شده‌اند. یادداشت حاضر، نه یک رساله جامع بلکه چشم‌اندازی عمیق برای تفکر ...

دانلود تحقیق و مقاله دانش آموزی و دانشجویی در مورد مالیه عمومی

نو به تصویب رسیده و متناسب با نیاز روزآمد مالیه کشور متحول شده است. اولین تغییر در سال 1312 دومین بار در سال 1349 و در نهایت در سال 1366 اتفاق افتاده است. البته شاکله ... تحقیق مقاله ...

مقالات مرتبط با حقوق مالیه عمومی - نورمگز

1. رتبه علمی. علمی-پژوهشی ‏ (1 مقاله). وبلاگ | · قوانین و مقررات | · راهنما · درباره پایگاه | · ارتباط با ما | · حریم خصوصی | · پایگاه های ما. حقوق مادی و معنوی اين پايگاه متعلق به مرکز تحقیقات ...

مقالات اقتصاد بخش عمومی (مالیه و انتخاب عمومی) - دارایان

دارایان: داشته های اقتصاد ایران. اقتصاددانان. علم اقتصاد.

دانلود مقاله خلاصه از مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها - مگ ایران

سایت; چگونه ثبت سفارش کنم ؟ خدمات مشتریان; درباره مگ ایران; تماس با ما. logo. © استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی مگ ایران فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.

مقاله در مورد مالیه عمومی - مقالات و مطالب حسابداری - BLOGFA

خوانندگان عزیز را در جهت غنای هر چه بیشتر مطالب مندرج در این وبلاگ می فشارم. چنانچه شما دوست عزیز مایل به نمایش مطالب خود در این وبلاگ می باشید می توانید آنرا به آدرس ...

موضوعات تحقیق مالیه عمومی - سکته چشمی از علائم تا درمان

پاورپوینت · لیست تمامی پاورپوینت · علوم پایه · آمار · شیمی · فیزیک · ریاضی · زمین شناسی · زیست شناسی · علوم پزشکی · تغذیه · پزشکی · ژنتیک · قالب وبسایت · قالب وردپرس · مقاله/ ...

مقالات اقتصاد بخش عمومی (مالیه و انتخاب عمومی) - دارایان

دارایان: داشته های اقتصاد ایران. اقتصاددانان. علم اقتصاد.

مقالات مرتبط با حقوق مالیه عمومی - نورمگز

1. رتبه علمی. علمی-پژوهشی ‏ (1 مقاله). وبلاگ | · قوانین و مقررات | · راهنما · درباره پایگاه | · ارتباط با ما | · حریم خصوصی | · پایگاه های ما. حقوق مادی و معنوی اين پايگاه متعلق به مرکز تحقیقات ...

مدیریت وجوه عمومی درحقوق ایران - دانش حقوق و مالیه

by رستمی · 2019‎ — 2 (6) URL: http://malieh.dmk.ir/article-1-80-fa.html. رستمی ولی، قهوه چیان حمید. مدیریت وجوه عمومی درحقوق ایران. ۱. ۱۳۹۷; ۲ (۶). URL: http://malieh.dmk.ir/article-۱-۸۰-fa.html ...

پژوهش های راهبردی بودجه و مالی

راهنمای نویسندگان · ارسال مقاله · داوران · تماس با ما · ورود به سامانه · ورود به سامانه · ثبت نام · English · پژوهش های راهبردی بودجه و مالی · مقالات آماده انتشار · شماره جاری. شماره‌های پیشین نشریه. دوره 1 ...

وزارة المالية تتخذ اجراءات لفائدة مؤسسات النقل العمومي

Jul 23, 2020 — الآن هنا · تونس اليوم · عالمية · إقتصاد · رياضة · ثقافة · أصداء المؤسسات · أحداث بالصور · فيديو · حوارات · شبكات. الخميس 01 افريل 2021; اتصل بنا. MENU; الرئيسية · الاخبار.

تحقیق جامع در مورد کارآفرینی

تحقیق جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44

تحقیق آيا زنان در خسرانند؟

بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده بيمارستان امام حسين (ع) تهران در تابستان 85

مقاله اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار هاي مالي بازار پول و سرمايه بر اساس تعاليم اسلام

پاورپوینت درمان ترک اعتیاد

پروژه کامل نقش ايثار در منابع اسلامي و تأثير آن در تكامل فرد و اجتماع

پاورپوینت مناره در معماری اسلامی

پروژه کامل نقش ايثار در منابع اسلامي و تأثير آن در تكامل فرد و اجتماع

پاورپوینت بررسی بیمارستان امام خمینی سنقر