دانلود رایگان


مقاله نقش خانواده در خلاقیت و نو آوری - دانلود رایگاندانلود رایگان خلاقيت يكي از عالي ترين و پيچيده ترين فعاليت هاي ذهن آدمي است كه تعليم و تربيت بايد به آن توجه كند . خلاقيت نه فقط به هوش و تفكر بلكه به سازمان شخصيت فرد نيز مربوط مي شود. يكي ازسؤالاتي كه در چهار دهه گذشته ذهن بسياري از پژوهشگران و انديشمندان تعليم و تربيت را به خود مشغول كرده اين است كه آيا مي توا

دانلود رایگان خلاقيت يكي از عالي ترين و پيچيده ترين فعاليت هاي ذهن آدمي است كه تعليم و تربيت بايد به آن توجه كند . خلاقيت نه فقط به هوش و تفكر بلكه به سازمان شخصيت فرد نيز مربوط مي شود. يكي ازسؤالاتي كه در چهار دهه گذشته ذهن بسياري از پژوهشگران و انديشمندان تعليم و تربيت را به خود مشغول كرده اين است كه آيا مي توان خلاقيت را پرورش داد؟ نتايج تحقيقات (بودو تورنس و...) نشان داده است خلاقيت كه در تمام فعاليت هاي فردي و گروهي انسان مشاهده مي گردد. با شدت و ضعف بالقوه و پرورش پذير در همه انسان ها وجود دارد و براي پرورش خلاقيت (سندرز و سندرز) بايد به كودكان و نوجوانان امكان تفكر داد و آنان را از انجام دادن فعاليت هاي قالبي و از پيش تعيين شده تا حد امكان بر حذر داشت . بر اين اساس ، در اين مقاله به بررسي خلاقيت در ابعاد مختلف از جمله مفهوم خلاقيت و روند تفكر خلاق ، ويژگيهاي افراد خلاق ، عوامل موثر در خلاقيت ، نقش معلم در پرورش خلاقيت راه هاي ايجاد و پرورش خلاقيت در دانش آموزان، مي پردازيم . در بعد اول. ضمن بررسي نظرات مربيان و متخصصان تربيتي در رابطه با مفهوم خلاقيت و روند تفكر خلاق در جستجوي پاسخ به اين سؤال هستيم كه آيا خلاقيت فرآيندي دروني است يا بيروني؟ آيا مستلزم انضباط است يا خود انگيزي؟ در بعد دوم. در جستجوي خصوصيات بارز افراد خلاق هستيم و ضمن اشاره به نتايج تحقيقات مختلف به بررسي ويژگيهاي شخصيتي و رواني افراد خلاق و تفاوت آن ها با افراد غير خلاق مي پردازيم . در بعد سوم. عوامل موثر در خلاقيت و تاثير بر محتواي كتاب هاي درسي را ذكر كرده و عواملي كه مانع تفكر خلاق مي شوند را نيز مورد بررسي قرار مي دهيم. در بعد چهارم . با توجه به نقش معلم و خانواده در پرورش خلاقيت به اين سوال پاسخ مي دهيم كه آيا پرورش دهندگان خلاقيت بايد خلاق باشند؟ معلمان بايد از چه اصولي جهت افزايش مهارت خلاقيت استفاده كنند؟ نقش خانواده و شرايط محيطي در شكوفايي استعدادهاي بالقوه دانش آموزان چيست؟ سرانجام ضمن اشاره به روش هاي متعددي كه علماي تعليم و تربيت براي ايجاد و پرورش خلاقيت و نحوه شكوفايي استعدادهاي خلاق پيشنهاد مي كنند به نتايج نظرسنجي از گروهي از معلمان پرداخته و روش ها ارتقاي خلاقيت و ارائه ي راهكارهاي علمي از ديدگاه معلمان را مورد بررسي قرار مي دهيم . واژگان كليدي : خلاقيت ، توليد علم ، معلم ، تفكر خلاق ، دانش آموز . متون درسي و راهبردهاي خلاقيت در راستاي توليد علممقدمه :خلاقيت يكي از عالي ترين و پيچيده ترين فعاليتهاي ذهن آدمي است كه تعليم و تربيت بايد بدان توجه كند . خلاقيت نه فقط به هوش و تفكر بلكه به سازمان شخصيت فرد نيز مربوط مي شود. تربيت آزادانه كودك در وضعيتي كه والدين داراي علايق قوي گوناگوني باشند باعث بروز صفت خلاقيت در كودكان مي‌شود. از اين رو مساله تربيت كودكان و پرورش استعدادهاي فطري آنان از مسايل بسيار مهمي است كه بايد مورد توجه مربيان و والدين قرار گيرد و معلمان بايستي امكانات تجلي انديشه خلاق را در مدارس فراهم آوردند و دانش آموزان به تدريج مفاهيم اساسي علوم مختلف را بياموزند تا با مسايل زندگي، خلاقانه برخورد كنند و جهان اطراف خويش را در جهت مطلوب تغيير دهنده (1) تصاوير ذهني كه ما به كودكان خود مي دهيم، آينده آنها را شكل مي بخشند. اين تصاوير ذهني بصورت پيشگويي هايي هستند كه به تحقق در مي آيندو تصوير ذهني شما ميزان شاد بودن، مفيد بودن و خلاق بودن كودكتان را شكل مي بخشند، مطمئناً تصوير ذهني شما براي هر يك از كودكانتان بيش از آنچه انجام مي دهيد و يا به آنها مي گوييد در رشد انگيزه خلاقيت و موفقيت آنها در آينده موثر خواهد بود.(2) يكي از سوالاتي كه در چهار دهه گذشته ذهن بسياري از پژوهشگران و انديشمندان تعليم و تربيت را به خود مشغول كرده است اين است كه آيا مي توان خلاقيت را پرورش داد؟ نتايج تحقيق (بودو، تورنس و ...) نشان داده است خلاقيت كه در تمام فعاليتهاي فردي و گروهي انسان مشاهده مي گردد، با شدت و ضعف بالقوه و پرورش پذير در همه انسانها وجود دارد و براي پرورش خلاقيت (سندرز و سندرز) بايد به كودكان و نوجوانان امكان تفكر داد و آنان را از انجام دادن فعاليتهاي قالبي و از پيش تعيين شده تا حد امكان بر حذر داشت . با توجه به اينكه خلاقيت مي تواند شكننده محدوديتها، بر اندازنده ناتوانيها، شكافنده ناشناخته ها و يابنده نا دانستنيها باشد اين سوال مطرح مي‌شود كه چه نوع تصاويري مي تواند الهام بخش كودكان در انجام كارهاي خلاق بوده و چگونه مي توان نسلي متفكر و خلاق پرورش داد؟ پيشينه تحقيق : بررسي پيشينه تحقيقات (مك كنين (3)، 1968، مانسفيد (4) و باس، 1981، كاتل (5) و بوچر 1968، نشان مي دهد كه پيروان اصالت ذات، خلاقيت را يك توانايي و وصفت بالقوه تلقي مي كردند، ولي حتي متفكران پيشرو (ترمن ( 6)، 1925، كالكس (7 ) ، 1926 ، گالتن (8)، 1869) نيز بر اين باور بودند كه هر چند خلاقيت نيز مانند هوش، بعد ارثي دارد، باز هم عوامل محيطي مي توانند بر اين توانايي اثر بگذارند . سندرز و سندرز (9)، در كتاب آموزش خلاقيت از طريق استعاره از طريق تاكيد مي كند كه براي پرورش خلاقيت بايد كودكان و نوجوانان امكان تفكر داد و آنان را از انجام دادن فعاليتهاي قالبي و از پيش تعيين شده تا حد امكان بر حذر داشت. در رابطه با پرورش خلاقيت، پژوهشهاي (آلبيرخ (10)، 1978، محمدي (11)، 1370) نشان داده اند كه افراد خلاق به مراتب بيشتر از افراد غير خلاق توانايي پرورش خلاقيت را در ديگران دارند . بر اين اساس در اين مقاله به بررسي مفهوم خلاقيت و روند تفكر خلاق، ويژگيهاي افراد خلاق، عوامل موثر در خلاقيت، نقش معلم در پرورش خلاقيت، راههاي ايجاد و پرورش خلاقيت در دانش آموزان مي پردازيم . مفهوم خلاقيت و روند تفكر خلاق : نگاهي به منابع معتبر مربوط به خلاقيت، نوآوري و تفكر خلاق نشان مي دهد كه ريشه اين اصطلاح در نوع و روش فكري انسان نهفته است. در حقيقت فرد خلاق كسي است كه از ذهني جستجوگر و آفريننده برخوردار باشد . درباره مفهوم خلاقيت تعاريف متعدد و گاه متضادي ارائه شده است ولي در مورد تعريف زير يك اتفاق نظر كلي مشاهده شده است : «خلاقيت توانايي فرد براي توليد ايده ها، نظريه ها، بينش ها يا اشياء جديد و بديع و بازسازي مجدد در علوم و ساير زمينه ها است كه توسط متخصصان، اصيل واز نظر علمي، زيبا شناسي، تكنولوژي، اجتماعي با ارزش تلقي گردد.»(ورنون 1989،ص 94 ) در قرآن نيز از آفرينندگي گاهي بر معني تسخير تعبير شده است و« تسخر لكم ما في السموات في الارض جميعاً» (سوره جائيه- آيه 13) يعني خداوند بر پديده‌هاي طبيعي آنچنان نيرويي بخشيد كه انسان مي‌تواند با قدرت تسلط و حاكميتي كه دارد در آن تصرف نموده و هر گونه دگرگوني و سازندگي در آن بوجود آورد . «فردريك فروبل»، يكي از مشهورترين مربيان و پرورشكاران خلاق متوجه مساله خلاقيت بوده و مي‌پرسيد كه آيا خلاقيت فرآيندي دروني است يا بيروني؟ آيا مستلزم انضباط است يا خودانگيزي؟ او بر اين عقيده بود كه خلاقيت يكي از مهمترين نيازهاي انسان است . امروزه‏، چهارچوب روانشناسي به ما اجازه مي‌دهد كه بر اين عقيده باشيم فرايند خلاقيت ذاتي نيست بلكه مي‌تواند آموزش داده شود. ما از طريق آموزش مي‌توانيم به كودكان ياد دهيم كه به راههاي غير معمولي فكر كنند و از طريق تفكر واگرا به بررسي مشكلات پرداخته و به راه حلهاي مناسب دست يابند. مساله اين است كه اجازه تفكر در اين حيطه را به مربيان بدهيم كه جريان خلاقيت، جرياني از قبل ساخته شده نيست، بلكه روندي زاينده و قابل تغيير مي‌باشد. (12 ) «هالپرن» خلاقيت را توانايي شكل دادن به تركيب تاز

مقاله نقش خانواده در خلاقیت و نو آوریمقاله


نقش


خانواده


در


خلاقیت


و


نو


آوری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق نقش خانواده در خلاقیت و نو آوری|اِی جی

بخشی از متن تحقیق: خلاقيت يكي از عالي ترين و پيچيده ترين فعاليت هاي ذهن آدمي است كه تعليم و تربيت بايد به آن توجه كند . خلاقيت نه فقط به هوش و تفكر بلكه ...

تحقیق درباره نقش خانواده در خلاقیت و نو آوری | سل فایل ایران

21 Nov 2020 — تحقیق درباره نقش خانواده در خلاقیت و نو آوری ↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات↓↓ فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد ...

نقش مدیران و سازمان ها در خلاقیت و نوآوری

در ایـن مـقـاله ویـژگـی های سازمان خلاق ، مدیر خلاق و کارکنان خلاق به اختصار مطرح ... دیـدگـاه اجتماعی که خلاقیت و نوآوری سازمانی را بیشتری امری ((جامعه شناختی )) و ...

فهرست مقالات - ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی

تعداد مقالات: 156 ... شناسایی و ارائه مدل عوامل اثرگذار بر نظام خلاقیت و نوآوری شرکت گاز استان هرمزگان ... تاثیر عملکرد خانواده و باورهای هوشی بر خلاقیت دانش آموزان.

مقالات انگلیسی خلاقیت و نوآوری سازمانی با ترجمه تخصصی ...

در این صفحه مجموعه مقالات انگلیسی ISI درباره خلاقیت و نوآوری سازمانی با ترجمه ... مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ نقش نوآوری دیجیتال در سیستم های مدیریت دانش: یک ... مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ : ارزش رسانه های اجتماعی برای نوآوری: یک چشم انداز قابلیت و ...

تحقیق نقش خانواده در خلاقیت و نو آوری | cdn | worlds

تحقیق نقش خانواده در خلاقیت و نو آوری | cdn ... بخشی از متن تحقیق: - خلاقیت یکی از عالی ترین و پیچیده ترین فعالیت های ذهن آدمی است که تعلیم و تربیت باید به ...

نقش خانواده در خلاقیت و نو آوری – گیت مقاله - rastegarankordkooy

کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل نقش خانواده در خلاقیت و نو آوری را مشاهده و در ... بر اين اساس ، در اين مقاله به بررسي خلاقيت در ابعاد مختلف از جمله مفهوم خلاقيت و ...

نقش مدیران و سازمان ها در خلاقیت و نوآوری

در ایـن مـقـاله ویـژگـی های سازمان خلاق ، مدیر خلاق و کارکنان خلاق به اختصار مطرح ... دیـدگـاه اجتماعی که خلاقیت و نوآوری سازمانی را بیشتری امری ((جامعه شناختی )) و ...

مقاله نقش خانواده در خلاقیت و نو آوری

مقاله نقش خانواده در خلاقیت و نو آوری جزئیات و دریافت. خلاقيت يكي از عالي ترين و پيچيده ترين فعاليت هاي ذهن آدمي است كه تعليم و تربيت بايد به آن توجه كند .

تحقیق نقش خانواده در خلاقیت و نو آوری – 2nse

پایان نامه پیرامون خلاقیت و نو آوری,پروژه خلاقیت و نو آوری,تحقیق خلاقیت و نو آوری ... نقش خانواده و شرايط محيطي در شكوفايي استعدادهاي بالقوه دانش آموزان چيست؟

دانلود مقاله نقش خانواده در خلاقیت و نو آوری - آنلاین ورد | دانلود ...

مقاله نقش خانواده در خلاقیت و نو آوری خلاقیت یکی از عالی ترین و پیچیده ترین فعالیت های ذهن آدمی است که تعلیم و تربیت باید به آن توجه کند . خلاقیت نه فقط به هوش ...

تحقیق نقش خانواده در خلاقیت و نو آوری – pdf - alghadircongress

پایان نامه پیرامون خلاقیت و نو آوری,پروژه خلاقیت و نو آوری,تحقیق خلاقیت و نو آوری ... با توجه به نقش معلم و خانواده در پرورش خلاقيت به اين سوال پاسخ مي دهيم كه آيا ...

فهرست مقالات - ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی

تعداد مقالات: 156 ... شناسایی و ارائه مدل عوامل اثرگذار بر نظام خلاقیت و نوآوری شرکت گاز استان هرمزگان ... تاثیر عملکرد خانواده و باورهای هوشی بر خلاقیت دانش آموزان.

تحقیق نقش خانواده در خلاقیت و نو آوری – target

پایان نامه پیرامون خلاقیت و نو آوری,پروژه خلاقیت و نو آوری,تحقیق خلاقیت و نو آوری ... نقش خانواده و شرايط محيطي در شكوفايي استعدادهاي بالقوه دانش آموزان چيست؟

تحقیق نقش خانواده در خلاقیت و نو آوری – ram - doctorg

پایان نامه پیرامون خلاقیت و نو آوری,پروژه خلاقیت و نو آوری,تحقیق خلاقیت و نو آوری ... با توجه به نقش معلم و خانواده در پرورش خلاقيت به اين سوال پاسخ مي دهيم كه آيا ...

مقاله بررسی وضعیت محیط خانواده بر روی خلاقیت کودکان دبستانی

هدف اصلی از اجرای این تحقیق تجزیه و تحلیل نقش خانواده در علاقه مند کردن کودکان به خلاقیت و نوآوری و ابعاد مختلف و تشخیص راهکارهای مناسب آن می باشد. جامعه آماری ...

تحقیق درباره نقش خانواده در خلاقیت و نو آوری - دانلود رایگان

7 Mar 2021 — تحقیق درباره نقش خانواده در خلاقیت و نو آوری. ↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات↓↓ فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

فهرست مقالات - ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی

تعداد مقالات: 156 ... شناسایی و ارائه مدل عوامل اثرگذار بر نظام خلاقیت و نوآوری شرکت گاز استان هرمزگان ... تاثیر عملکرد خانواده و باورهای هوشی بر خلاقیت دانش آموزان.

تحقیق درباره نقش خانواده در خلاقیت و نو آوری - دانلود فایل

17 Jul 2020 — دانلود فایل تحقیق درباره نقش خانواده در خلاقیت و نو آوری از سایت دانلود فایلز بصورت رایگان - کلمات کلیدی بانک علم,علوم تربیتی,خلاقیت,نقش ...

تحقیق نقش خانواده در خلاقیت و نو آوری – target

پایان نامه پیرامون خلاقیت و نو آوری,پروژه خلاقیت و نو آوری,تحقیق خلاقیت و نو آوری ... نقش خانواده و شرايط محيطي در شكوفايي استعدادهاي بالقوه دانش آموزان چيست؟

تحقیق درباره نقش خانواده در خلاقیت و نو آوری

تحقیق درباره نقش خانواده در خلاقیت و نو آوری ↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات↓↓ فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:۲۵. قسمتی از ...

اهمیت توسعه خلاقیت و شاخص های نوآوری مرتبط با آن مقاله/کتاب ...

امروزه نوآوری و خلاقیت نقش بزرگ و بی مانندی در فضاهای کسب و کار، مالی، ... انیمیشن و رسانه های اجتماعی، علاوه بر ایفای نقش با اهمیت و تاثیرگذاری که در زمینه ...

مقاله نقش خلاقیت و نوآوری در شکوفایی سازمان تأمین اجتماعی ...

مقاله نقش خلاقیت و نوآوری در شکوفایی سازمان تأمین اجتماعی یکی از مشکلات سازمانی ما عدم خلاقیت و نوآوری آن دها می باشد که پژوهش حاضر ضمن توجه به این م... : تی پی ...

فهرست مقالات - ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی

تعداد مقالات: 156 ... شناسایی و ارائه مدل عوامل اثرگذار بر نظام خلاقیت و نوآوری شرکت گاز استان هرمزگان ... تاثیر عملکرد خانواده و باورهای هوشی بر خلاقیت دانش آموزان.

تحقیق درباره نقش خانواده در خلاقیت و نو آوری | سل فایل ایران

21 Nov 2020 — تحقیق درباره نقش خانواده در خلاقیت و نو آوری ↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات↓↓ فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد ...

مقاله نقش خلاقیت و نوآوری در شکوفایی سازمان تأمین اجتماعی ...

مقاله نقش خلاقیت و نوآوری در شکوفایی سازمان تأمین اجتماعی یکی از مشکلات سازمانی ما عدم خلاقیت و نوآوری آن دها می باشد که پژوهش حاضر ضمن توجه به این م... : تی پی ...

مقاله نقش خلاقیت و نوآوری در شکوفایی سازمان تأمین اجتماعی ...

مقاله نقش خلاقیت و نوآوری در شکوفایی سازمان تأمین اجتماعی یکی از مشکلات سازمانی ما عدم خلاقیت و نوآوری آن دها می باشد که پژوهش حاضر ضمن توجه به این م... : تی پی ...

تحقیق نقش خانواده در خلاقیت و نو آوری – sahrafathilink

پایان نامه پیرامون خلاقیت و نو آوری,پروژه خلاقیت و نو آوری,تحقیق خلاقیت و نو آوری ... با توجه به نقش معلم و خانواده در پرورش خلاقيت به اين سوال پاسخ مي دهيم كه آيا ...

تحقیق درباره نقش خانواده در خلاقیت و نو آوری - گو تو فایل

تحقیق درباره نقش خانواده در خلاقیت و نو آوری ↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات↓↓ فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:25 قسمتی از ...

نقش مدیران و سازمان ها در خلاقیت و نوآوری

در ایـن مـقـاله ویـژگـی های سازمان خلاق ، مدیر خلاق و کارکنان خلاق به اختصار مطرح ... دیـدگـاه اجتماعی که خلاقیت و نوآوری سازمانی را بیشتری امری ((جامعه شناختی )) و ...

تحقیق نقش خانواده در خلاقیت و نو آوری | cdn | worlds

تحقیق نقش خانواده در خلاقیت و نو آوری | cdn ... بخشی از متن تحقیق: - خلاقیت یکی از عالی ترین و پیچیده ترین فعالیت های ذهن آدمی است که تعلیم و تربیت باید به ...

تحقیق و پژوهش-معماری سبک مورچه و خفاش در معماری بیونیک-در 60 صفحه-docx

محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان از سال 80 الی 89

پاورپوینت مفاهیم پایه درمعماری

تحقیق تصميم هاي تأمين مالي و سرمايه گذاري در شرکت ها

کار تحقیقی سدها واثرات تخريبي آن برروي محيط زيست و انسان

جزوه برنامه نویسی کامپیوتر

جزوه برنامه نویسی کامپیوتر

نمونه سوالات ازمون استخدامی اموزش و پرورش

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلطه گری

دانلود پاورپوینت فرایند انتخاب (فصل ششم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت)