دانلود رایگان


مقاله کوتاه سود ناخالص - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مقاله کوتاه سود ناخالصتعريف : آنچه پس از پرداخت قيمت فروش كالاي كارخانه ، از فروش باقي مي ماند . براي بدست آوردن تفاوت سود ناخالص ، سود ناخالص به صورت درصد بيان مي شود . براي مثال ، اگر يك شركت 25 هزار دلار در فروش خود دريافت كند و بهاي فروش اجناس آن 20 هزار دلار باشد ، تفاوت سود ناخالص احتمالاً برابر با 25 هزار دلار منهاي 20 هزار دلار خواهد بود كه به صورت 25 هزار دلار يا 20 درصد بيان شده است . اساساً ، 20 درصد تفاوت سود ناخالص براي هر دلار توليد است . سود ناخالص يا سود فروش يا سود عملكرد ناخالص ، تفاوت بين در آمد و سود ساخت يك محصول يا ارائه خدمات قبل از كسر هزينه ثابت عمومي ، مقرري كارگران ، ماليات و پرداخت بهره هاست . به طور كلي اگر هزينه هاي غير مستقيم يا ناخالص را ناديده بگيريم ، سود معامله مشخص مي شود .
در آمد است كه كسريهاي سود بوجود آمده از توليد آن در آمد را تعيين مي كند . براي يك خرده فروش ، ود ناخالص سر رسيد مغازه منهاي بهاي فروش اجناس است . براي يك كارخانه دار ، سودهاي سر راست ، سود مواد و مواد مصرفي ديگر به كار گرفته شده در ساخت محصول سود ناخالص است . براي مثال ، سود الكتريسيته براي به كار انداختن يك ماشين اغلب سود سر راست يا مستقيم است . در صورتيكه سود روشن كردن اتاق ماشين ، هزينه ثابت عمومي است . سودهاي مقرري كارگران هم سود مستقيم است ، اگر به نيروي كار سود واحدي براي هر مورد ساخته شده داده شود . به اين دليل ، صنايع خدماتي كه خدمات خود را در واحدهاي زماني مي فروشند اغلب سود زمان بدست آمدن بها را به عنوان سود مستقيم محسوب مي كنند . سود ناخالص راهنماي مهمي براي سودمندي است ، اما خيلي از مشاغل كوچك شكست مي خورند چون تقاضاي منظمي براي بدست آوردن سودهاي ثابت شغل خود را ناديده مي گيرند .
سودهاي غير مستقيم زماني در نظر گرفته مي شود كه حساب سود خالص ، راهنماي مهم ديگر براي سودمندي وجود داشته باشد .آنچه از فروشها بعد از اينكه يك شركت بهاي فروش اجناس را پرداخت ، باقي بماند سود ناخالص است . براي بدست آوردن تفاوت سود ناخالص ، سود ناخالص را با فروش تقسيم مي كنند و سود ناخالص به صورت درصد بيان مي شود . براي مثال ، اگر يك شركت 25 هزار لار در فروش خود دريافت كند و بهاي فروش اجناس آن 20 هزار دلار باشد ، تفاوت سود ناخالص احتمالاً برابر با 25 هزار دلار منهاي 20 هزار دلار خواهد بود كه به صورت 25 هزار دلار يا 20 درصد مشخص شده است . اساساً 20 درصد تفاوت سود ناخالص براي هر دلارمقاله کوتاه سود ناخالص


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اصل مقاله 424.25 K

یعقوب نژاد 著 · 2007‎ — ... ﺗﻮان ﺳﻮد آوري. ،. ﺧﺎﻟﺺ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ورودي وﺟﻪ ﻧﻘـﺪ و ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺳـﻮدﻫﺎي ... ﻣﻘﺎﻟﻪ. « ﺑﺎل و. ﺑﺮاون. » 3. ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از. « ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ارﻗﺎم ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري. و ». ﺮﻓ. ﺿﻴﻪ ﺻﻔﺮ آﻧﻬـﺎ. ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ. «: ارﻗﺎم ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻣﻔﻴﺪ ﻧﻤﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. » . ... را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﺎري. ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﻧﺪادﻧﺪ . ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﻋﺎم در اﺳﺘﻔﺎده از. « ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻮد. » در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳـﻮد و ﺑـﺎزده در ﻳـﻚ. دوره ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت. ، ...

شاخص سود خالص - آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد

سود خالص به باقیمانده مجموع درآمدها پس از کسر هزینه های عملیاتی، مالی و مالیات گفته می‌شود.

مقالات مرتبط با سود خالص - نورمگز

بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و حاشیه سود خالص. نویسنده : حبیبی ماچیانی، حسن؛ محمدی، سحر؛ نویسنده مسئول : تقی پور، دکتر محمد؛. مجله: رهیافتی در مدیریت بازرگانی » تابستان 1399 - شماره 2 (‎8 صفحه - از 414 تا 421 ).

م سود های تقسی ها و سیاست مالی شرکت تأمین گذاری، های سرمایه ...

Y Tariverdi 著 — در این مقاله ما قصد داریم که رابطه میان فرصت. های. سرمایه. گذاری،. تأمین. مالی شرکت. ها با سیاست. های تقسیم سود. سهام را در شرکت. های پذیرفته ... گرفته شده است. و برای تامین مالی معیارهای. -0. اهرم مالی )نسبت بدهی به. سرمایه(. -3. سررسید بدهی. ها )نسبت بدهی. های کوتاه. مدت به. کل بدهی ... اهداف گزارشگری سود خالص عبارت است از: 0.

شاخص سود خالص - آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد

سود خالص به باقیمانده مجموع درآمدها پس از کسر هزینه های عملیاتی، مالی و مالیات گفته می‌شود.

سود ناخالص در سنگ شکن

... شکن کک نفتی. فک تولید کنندگان سنگ شکن در ای / خریداری خاک کک و سود تولید ناخالص ... های معادن شن و ماسه. مقاله ای در رابطه با سنگ شکن ها و نحوه تولید شن و ماسه ارزش افزوده ناخالص داخلي 4,296 ... دستگاه های سنگ شکن کوتاه. دستگاه های سنگ ...

صورت حساب سود و زیان چیست؟ ساختار و عوامل موثر در تهیه یک ...

2020/05/06 — این گزارش بر درآمد و هزینه‌های شرکت در طی یک دوره خاص متمرکز است. در این صورت، هزینه‌های تولید، فروش و اداری و سایر هزینه‌ها همچنین سود ناخالص شرکت، انواع درآمدها، مالیات‌های پرداخت شده و سود خالص شرکت به ...

مدیریت سود های بررسی انگیزه - پژوهش حسابداری و حسابرسی

مشایخ 著 · 2013‎ — گران مالی عموما سود خالص گزارش شده حسابداری را متفاوت از سود حسابداری ... این مقاله نقش مدیریت سود را برای ... ار نهادی کوتاه. مدت در این مورد بحث. می. کند که سهامداران. نهادی به منظور افزایش عایدات جاری خود باعث ایجاد انگیزه برای مدیران در راستای اجرا.

اصل مقاله 545.8 K

ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﺗﻼش ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖ را در ﮐﻮﺗﺎه. ﻣﺪت ... ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي. آﺗﯽ ﻣﯽ. ﮔﺮدد . در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻼم. ﺗﻌﻬﺪي اﺧﺘﯿﺎري و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻮد ﻗﺒﻞ از اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي اﺧﺘﯿﺎري ... ﺳﻮد از ﻗﺒﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺴﺮ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي اﺧﺘﯿﺎري از ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ.

نسبت مالی چیست؟ - علیرضا محرابی

2021/01/09 — نسبت جاری، توانایی شرکت در پرداخت بدهی‌های کوتاه مدت را با دارایی‌های جاری بررسی می‌کند که با فرمول زیر محاسبه می‌شود. نسبت جاری ... این نسبت مشخص می‌کند که شرکت چه مقدار سود ناخالص به نسبت کل درآمدش را بدست می‌آورد.

عوامل تعیین کننده پس انداز خصوصی در ایران با تأکید بر نرخ ...

در این مقاله سعی شده است اثر متغیرهایی مانند نرخ واقعی ارز محدودیت قرض ، بار تکفل ، تولید ناخالص داخلی ، نرخ بهره ، نرخ تورم ... لازم به ذکر است که در این مقاله به دلیل عدم وجود امارهای مربوط به نرخ بهره از متغیر نرخ سود بانکی به عنوان جانشین استفاده شده ... اگر یک شوک پس انداز بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار دهد و از تعادل دور کند طی هر دوره کوتاه مدت 90 درصد از این انحراف تصحیح و دوباره به تعادل بر می گردیم.

مقالات مرتبط با سود خالص - نورمگز

بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و حاشیه سود خالص. نویسنده : حبیبی ماچیانی، حسن؛ محمدی، سحر؛ نویسنده مسئول : تقی پور، دکتر محمد؛. مجله: رهیافتی در مدیریت بازرگانی » تابستان 1399 - شماره 2 (‎8 صفحه - از 414 تا 421 ).

مقالات مرتبط با سود خالص - نورمگز

بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و حاشیه سود خالص. نویسنده : حبیبی ماچیانی، حسن؛ محمدی، سحر؛ نویسنده مسئول : تقی پور، دکتر محمد؛. مجله: رهیافتی در مدیریت بازرگانی » تابستان 1399 - شماره 2 (‎8 صفحه - از 414 تا 421 ).

سود ناخالص در سنگ شکن

... شکن کک نفتی. فک تولید کنندگان سنگ شکن در ای / خریداری خاک کک و سود تولید ناخالص ... های معادن شن و ماسه. مقاله ای در رابطه با سنگ شکن ها و نحوه تولید شن و ماسه ارزش افزوده ناخالص داخلي 4,296 ... دستگاه های سنگ شکن کوتاه. دستگاه های سنگ ...

م سود های تقسی ها و سیاست مالی شرکت تأمین گذاری، های سرمایه ...

Y Tariverdi 著 — در این مقاله ما قصد داریم که رابطه میان فرصت. های. سرمایه. گذاری،. تأمین. مالی شرکت. ها با سیاست. های تقسیم سود. سهام را در شرکت. های پذیرفته ... گرفته شده است. و برای تامین مالی معیارهای. -0. اهرم مالی )نسبت بدهی به. سرمایه(. -3. سررسید بدهی. ها )نسبت بدهی. های کوتاه. مدت به. کل بدهی ... اهداف گزارشگری سود خالص عبارت است از: 0.

دانلود ترجمه مقاله نقش تعیین کننده های اقتصاد کلان در وام های ...

مقاله ترجمه شده مقاله نقش تعیین کننده های اقتصاد کلان در وام های انجام ناپذیر مربوط به رشته علوم اقتصادی و درباره اقتصاد مالی و اقتصاد پولی می باشد که هم اک. ... نتایج یکپارچگی، رابطه درازمدت بین وام های انجام ناپذیر و لگاریتم سود ناخالص داخلی،نرخ بهره و نرخ تورم را نشان می دهند. نتایج رابطه علت و ... علاوه بر این رابطه علی معلولی یک طرفه بین تعیین کننده های اقتصاد کلان و این نوع وام ها در کوتاه مدت وج ...

مدیریت سود های بررسی انگیزه - پژوهش حسابداری و حسابرسی

مشایخ 著 · 2013‎ — گران مالی عموما سود خالص گزارش شده حسابداری را متفاوت از سود حسابداری ... این مقاله نقش مدیریت سود را برای ... ار نهادی کوتاه. مدت در این مورد بحث. می. کند که سهامداران. نهادی به منظور افزایش عایدات جاری خود باعث ایجاد انگیزه برای مدیران در راستای اجرا.

مقالات ISI حسابداری مالی : 88 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

تعیین مالیات بر درآمد مستلزم شناخت دقیق سود خالص بود و لازمه این شناخت نگهداری حسابها و دفاتر منظم و تهیه صورتهای مالی که میزان ... دیگر استفاده کنندگان از این صورت‌های مالی عبارتند از : بانکها ، اعتبار دهندگان ، بستانکاران بلند مدت و کوتاه مدت ...

دانلود ترجمه مقاله نقش تعیین کننده های اقتصاد کلان در وام های ...

مقاله ترجمه شده مقاله نقش تعیین کننده های اقتصاد کلان در وام های انجام ناپذیر مربوط به رشته علوم اقتصادی و درباره اقتصاد مالی و اقتصاد پولی می باشد که هم اک. ... نتایج یکپارچگی، رابطه درازمدت بین وام های انجام ناپذیر و لگاریتم سود ناخالص داخلی،نرخ بهره و نرخ تورم را نشان می دهند. نتایج رابطه علت و ... علاوه بر این رابطه علی معلولی یک طرفه بین تعیین کننده های اقتصاد کلان و این نوع وام ها در کوتاه مدت وج ...

بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و ... - Magiran

بورس ، مسئولیت اجتماعی ، سود خالص. نوع مقاله: مقاله پژوهشی/اصیل. زبان: فارسی. انتشار در: مجله رهیافتی در مدیریت بازرگانی، سال یکم شماره ۲ (پیاپی ۰، تابستان ۱۳۹۹). صفحات: ۷۳ -۸۰. لینک کوتاه: magiran.com/p2214689. دریافت فایل PDF.

دیکشنری تخصصی | معادل انگلیسی روش سود ناخالص ، روش سود ...

روش سود ناخالص ، روش سود خالص : gross profit method. ... تخصصی مربوط به رشته حسابداری است. واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی روش سود ناخالص ، روش سود خالص و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است. فارسی. انگلیسی تلفظ.

اصل مقاله 423.95 K

اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از. ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﻣﻮرد. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ،. ﺑﯿﻦ ﺳﻮد. ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺎرﯾﺨﻲ و ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارزش. ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ارزش ﺟﺎري ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺴﺘﻘﯿم آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﯿﻦ.

دیکشنری تخصصی | معادل انگلیسی روش سود ناخالص ، روش سود ...

روش سود ناخالص ، روش سود خالص : gross profit method. ... تخصصی مربوط به رشته حسابداری است. واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی روش سود ناخالص ، روش سود خالص و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است. فارسی. انگلیسی تلفظ.

مقاله کوتاه ازدواج اينترنتي | thesis | 7039

مقاله کوتاه ازدواج اينترنتي | thesis | 7039. دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. ابتدا توضیحات محصول مقاله کوتاه ازدواج اينترنتي را به دقت مطالعه کنید و سپس اقدام به دانلود کنید. سایت ما بیشترین نظارت را بر روی فایل های همکاران دارد و شما می توانید ...

تحقیق بررسي مقايسه اي سلامت رواني بين سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل

تحقیق گناهان کبیره

مقاله تاریخی روانشناسی ورزشی

پاورپوینت اندازه گیری کمی بازار و پیش بینی فروش

پاورپوینت انواع قوس،طاق و گنبد

پاورپوینت بررسی بیمارستان امام خمینی سنقر

پاورپوینت هدفمندی یارانه ها

پاورپوینت مناره در معماری اسلامی

تحقیق در مورد حمل و نقل در چاه

پروژه کامل نقش ايثار در منابع اسلامي و تأثير آن در تكامل فرد و اجتماع