دانلود رایگان


مقاله تمرینات کاهش وزن دانشکده کشتی گیران - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مقاله تمرینات کاهش وزن دانشکده کشتی گیرانهدف : هدف از این تحقیق و بررسی ، ارزیابی و آزمایشات عملکردهای تنظیم و کنترل وزن دانشکده کشتی گیران پس از انجام و تکمیل قوانین و قواعد جدید NCAA در مورد کنترل وزن است . روش های و مترها : در پائیز سال 1999 یک بازنگری و مطالعه بر روی 47 تیم دانشکده کشتی گیری بر مبنای تقسیم بندی ( مثلاً I و II و III ) وبر مبنای کیفیت و میزان رقابتی توزیع و پراکنده شدند . چهل و سه تیم برای کل 741 واکنش گزارش شده است . مقایسه ها و تشابهات بر مبنای تقسیم بندی ، طبقه بندی وزن و درحد برنده شدن رقابتی کشتی گیران ایجاد می شود . نتایج اکثر موارد کاهش وزن در طی یک فصل در حدود 5.3 kg - + 2.8 kg ( میانگین SD ) و یا 4.7 kg _+ 6.9 kg وزن کشتی گیر بوده است . کاهش وزن در یک هفته در حدود 1.3 kg +_ 2.9 kg یا 2.4 % +_ 4.3 وزن کشتی گیر بوده است ، فصل گذشته میانگین وزن کشتی گیر مجدد به 2.2 kg و یا 2.4 +_ 2.4 % +_ 8.6% وزن آنها رسید . مربیان کشتی گیران برای اولین بار تحت روشهای کاهش وزن بودند ، گر چه 40.2% نشان داده است که قوانین جدید NCAA حداکثر عملکرد را بر روی کاهش وزن اثر معکوس داشته است . مترهای اولیه کاهش وزن رژیم غذایی تدریجی (79.4%) و افزایش تمرینات ورزشی ( 75.2%) بوده است . گرچه 54/8% روزه گرفتند ، 27/6% از سونا استفاده کردند و 26/7% از لباسهای پلاستیکی در حداقل یک ماه استفاده کردند. تخلیه و استفراغ به ندرت در کاهش وزن به کار می رود. عملکردهای WM بیشتر در میان دانشجویان سال اول، طبقه های وزنی سبکتر و کشتی گیران درجه II به کار می رود. در مقایسه با تحقیق در مورد دبیرستان کشتی گیری، این گروه از کشتی گیران بیشترین عملکرد و عکس العمل را در مورد WM نشان دادند. گرچه در مقایسه با کالج کشتی گیری در دهه 1980 اثر کاهش وزن بسیار کم بوده است. نتایج اجرای WM در دانشکده کشتی گیری در مقایسه با نمونه های گذشته افزایش داشته است. چهل درصد از کشتی گیران تحت تأثیر قوانین جدید WCAA قرار گرفتند و باعث کاهش وزن آنها شده است. آموزش هنوز مورد نیاز است و بعضی از کشتی گیران هنوز تحت مترهای خطرناک WM قرار دارند.
کلمات کلیدی : کاهش وزن
وزن رسیدن در کشتی
در سال 1967 عنوان صفحه اول روزنامه Desmaines , lowa اظهار داشت که «کشتی گیری سلامتی را به مخاطره می اندازد ضرر رساندن به سلامتی اشاره به کاهش وزن برای رقابت «کاهش وزن» داشته است از سال 1970 چندین مورد تحقیق و مطالعه در مورد الگوهای WM تنظیم وزن در میان کشتی گیران دبیرستان و دانشکده صورت گرفته است. بررسی و تحقیقات توسط انجمن پزشکی و دارویی آمریکا و دو دانشکده ورزشی آمریکا برخلاف عملکردهای ناسالم کاهش وزن انجام شده است.
چهار مورد از کشتی گیران دبیرستان در طی دوره سی ساله مورد بررسی قرار گرفتند که نمونه های مشابهی در کاهش وزن آنها مشاهده شده است. برای مثال ، در سه مورد متوجه شدند که عموماً کشتی گیران 3.2gr تا 3.3kg در آغاز فصل دچار کاهش وزن می شدند تا به وزن اولیه خود برسند و مجدد پس از وزن به S تا 6kg می رسند. در دو بررسی کاهش وزن هفتگی قبل از سابقه و مجدد پس از سابقه در حدود 1.6kg تا 1.9kg بوده است. تمام چهار تحقیق و بررسی نشان داده است که 13-38% از کشتی گیران خوردن غذا و میوه سه بار در هر هفته و یا بیشتر را ممنوع کردند. در مطالعات مشابه کشتی گیران از سونا و یا لباسهای پلاستیکی (20% - 9 ) استفاده می کنند. رفتارهای جوع در 9% و از کشتی گیران دبیرستان وجود دارد.
اطلاعات محدودی در دست که وجود رفتارهای WM در میان کشتی گیران دانشگاهی را نشان می دهد. Steen و Brownell گزارش دادند که کاهش وزن بیشتر در میان کشتی گیران دانشگاهی است تا دبیرستانی. برای مثال : اکثر کاهش وزن در طی فصل در حدود 7/2kg در میان کشتی گیران دانشگاهی در مقابل 7.4kg در میان کشتی گیران دبیرستانی است. میانگین به کشت وزن پس از فصل 7/6kg برای کشتی گیران دانشکده در مقابل 5/2kg در میان کشتی گیران دبیرستانی است. Steem و Brownell اعلام کردند که استفاده بعضی از متدهای کاهش وزن نظیر سونا و پوششهای پلاستیکی بیشتر در میان کشتی گیران دانشگاهی متداول و رایج است. اما ممنوعیت غذا و میوه بیشتر در میان کشتی گیران دبیرستانی و دانشگاهی دیده می شود.
در پائیز سال 1997 سه کشتی گیر دانشجو بر اثر کاهش وزن برای مسابقاات جان خود را از دست داند. به علت مرگ این سه نفر، NCAA تغییرات چشمگیری را در قوانین کشتی گیری دانشگاهی را اعمال کردند و قوانین جدیدی را برای جلوگیری از افزایش وزن تنظیم کردند. به طور خلاصه، تغییرات : a ) برای هر 10 رده وزن b) وزن نزدیک به شروع مسابقه C ) چربی بدن در آغاز فصل، ارزیابی شده است، حداقل وزن مسابقه تعیین شده است و کشتی گیران تا اوایل دسامبر به وزن رقابی خود می رسند. این قوانین جدید در آغاز فصل سال 1999 – 1998 اعمال شده است.
هدف از تحقیق و بررسیهای فعل ارزیابی عملکردهای WM در نمونه های رندم و تصادفی دانشجویان کشتی گیر پس از اجرای قوانین جدید NACC می باشد. بررسیهای فعلی مرجعی را برای نمونه های WM در میان کشتی گیران دانشگاه از زمان تغییر قوانین فراهم کرده است. این داده ها و اطلاعات با تعداد محدودی از مطالعات قبلی مورد مقایسه قرار گرفته است که تغییرات را در عملکردهای WM برای بررسیهای آینده پس از اعمال قوانین جدید ارزیابی می کند.
متدها :
نمونه :
در پائیز سال 1999، 243 دانشکده اسپانسور برنامه های کشتی گیری شدند. 94 مورد آنها در تقسیم بندی I (D1)، 43 مورد در گروه II (D2 ) و 106 مورد درگروه III (D3) بودند. معیارها و ضوابط اولیه برای انتخاب شرکت کننده ها برای مطالعه استفاده شد که نمونه ای رندم و تصادفی از هر تیم بوده است. همینطور محدوده ای از برنامه ها را در مورد موفقیت های برنده شدن نمونه سازی کردیم. تقریباً 6% از مدارس انتخاب شده در مسابقات قهرمانی امتیاز کسب نکردند و تقریباً25% در میان 15 تیم تاب در حداغکثر امتیاز نبودند. 15% باقیمانده تیم ها برای شرکت در تحقیق انتخاب شدند که در میان 15 تیم دارای حداکثر امتیاز در مسابقات قهرمانی بودند.
میزان نمونه های هدف 52 مدرسه بوده است. کل 55 برنامه بصورت رندم و تصادفی انتخاب می شدند و برای شرکت در تحقیق دعوت می شدند. چهل و هفت مورد با مشارکت در تحقیق موافقت کردند و 43 مورددر مورد واکنشها مراجعه کردند. چهار مدرسه که مورد بررسی قرار نگرفته شامل دو مورد از گروه D1 و یک مورد از هر گروه D2 و D3 بوده است.
تحقیقات و بررسی ها توسط مربیان تیم و بصورت داوطلبانه توزیع و تقسیم شدند که با نام مستعار توسط اعضاء تیم به انجام رسیده است. مربی در انتشار اطلاعات تحقیق مشارکتی ندارد. به علت اینکه کشتی گیران برای فکر کردن در مورد فصل های مسابقه ای قبلی آموزش دیده اند، تحقیقات در مورد دانشجویان سال اول تجربیات آنها را در مقطع دبیرستان انعکاس می دهد. کشتی گیران سنگین وزن به علت اینکحه آنها به ندرت برای مسابقات وزن خود را کاهش می دهند، از تحقیق خارج می شوند. میزان عکس العمل تیم از 5 کشتی گیر تا 39 نفر در حدود 19/4 واکنش در هر تیم بوده است. میزان عکس العملها در میان مدارس گروه D3 حداکثر بوده است. مطالعه و بازنگری از سوی کمیته NCAA اداره محافظت از مسابقات سالم و موارد پزشکی ورزشها تصویب شده است. مربیان تیم نسخه ای از تحقیق را دریافت کردند و برای مشارکت در تحقیق از آنها دعوت شده است. به علت مشارکت مدارس و کشتی گیران اینطور فرض می شود که آنها پروژه تحقیقات را تصویب کردند.
ابزار و وسایل تحقیقات و مطالعات
ابزارهای تحقیقات در چهار مورد تعیین شده اند: شامل
A ) اطلاعات آمارگیری
B ) عملکردهای مسابقه ای و رقابتی و میزان و مقدار کاهش وزن
C ) متدها و روش های کاهش وزن و منابع اطلاعاتی در مورد کاهش وزن.
D ) ارزشیابی نحوه غذا خوردن درارتباط با مقررات آماری و تشخیصی در مورد ناهنجاریهای ذهنی.
آیتمهای تحقیقات اخیر از مستندات تحقیقات قبلی گرفته شده است که توسط Iakin ، Steen ، applige ، Steen ، Brownall ، itaqlcnis ، Clemunt اعمال شده اند. اقدامات و تلاشهایی برای تعیین اعتبار و صحت تحقیقات و بررسی ها انجام شده است. ضریب درستی آزمایشات توسط Steen و Brownell در محدوده 1- 94% برای اطلاعات رقابتی و آماری ، 0/99 و 0/74 برای آیتمهای تغییر وزن 0/77-1 برای متدها و روشهای کاهش وزن و 0/85 – 0/65 برای ارزشیابی تغذیه گزارش شده است. Haw kin ، Clement صحت و درستی 0/88 را برای آیتمها گزارش داده اند.
تمرینات


کاهش وزن


کشتی


گیران


مقاله تمرینات کاهش وزن دانشکده کشتی گیران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دریافت فایل آشنایی با تمرینات کنترل و کاهش وزن در کشتی ...

دریافت فایل. فرمت فایل: word. تعداد صفحات: 32. تمرینات کاهش وزن دانشکده کشتی گیران. هدف : هدف از این تحقیق و بررسی ، ارزیابی و آزمایشات عملکردهای تنظیم و ...

دریافت|آشنایی با تمرینات کنترل و کاهش وزن در کشتی گیران|سی اِی

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 32 تمرینات کاهش وزن دانشکده کشتی گیران هدف : هدف از این تحقیق و بررسی ، ارزیابی و آزمایشات عملکردهای تنظیم و کنترل وزن ...

دریافت: تحقیق در مورد تمرینات کاهش وزن در کشتی گیران 28 ص ...

... پرينت ) تعداد صفحه : 28 صفحه قسمتی از متن word (..doc) : ‏بنام خدا ‏موضوع : Weight loss practices of College wrestlers ‏تمرینات کاهش وزن دانشکده کشتی گیرا.

دریافت|آشنایی با تمرینات کنترل و کاهش وزن در کشتی گیران|سی اِی

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 32 تمرینات کاهش وزن دانشکده کشتی گیران هدف : هدف از این تحقیق و بررسی ، ارزیابی و آزمایشات عملکردهای تنظیم و کنترل وزن ...

آشنایی با تمرینات کنترل و کاهش وزن در کشتی گیران

تعداد صفحات: 32. تمرینات کاهش وزن دانشکده کشتی گیران. هدف : هدف از این تحقیق و بررسی ، ارزیابی و آزمایشات عملکردهای تنظیم و کنترل وزن دانشکده کشتی گیران ...

تمرینات کاهش وزن در کشتی گیران 28 ص – stable - bptns

کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل تمرینات کاهش وزن در کشتی گیران 28 ص را مشاهده ... ارزیابی و آزمایشات عملکردهای تنظیم و کنترل وزن دانشکده کشتی گیران پس از ... آموزش,مدیریت,منایع,انسانیچکیده,مقاله آموزش مدیریت منایع انسانی کاربر عزیز ...

تحقیق فنون کشتی کج|آی پی

تحقیق فنون کشتی کج|35010428|i-park|تحقیق کشتی کج ,تحقیق در مورد ... فرمت فایل: word تعداد صفحات: 32 تمرینات کاهش وزن دانشکده کشتی گیران هدف : هدف ...

تأثیر هشت هفته تمرینات منتخب تراباند بر تعادل و عملکرد ...

by صادقی · 2019‎ — ۱- گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ... غلط و حرکات غیرورزشی، شرایط روحی نامناسب، کاهش وزن، مراجعه‌نکردن به پزشک در ... این حرکات در ورزش کشتی نیز رایج است و می‌تواند از عوامل مؤثر در کاهش تعادل و به دنبال ... و اجرای برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های کشتی‌گیران، تمرینات قدرتی با تراباند ...

آشنایی با تمرینات کنترل و کاهش وزن در کشتی گیران

تعداد صفحات: 32. تمرینات کاهش وزن دانشکده کشتی گیران. هدف : هدف از این تحقیق و بررسی ، ارزیابی و آزمایشات عملکردهای تنظیم و کنترل وزن دانشکده کشتی گیران ...

تحقیق در مورد تمرینات کاهش وزن در کشتی گیران 28 ص – graphic

‏تمرینات کاهش وزن دانشکده کشتی گیران ‏هدف :‏ ‏هدف از این تحقیق و بررسی ، ارزیابی و آزمایشات عملکردهای تنظیم و کنترل وزن دانشکده کشتی گیران پس از انجام و ...

تأثیر چهار هفته تمرینات دایره‌ای بر فیبرینوژن پلاسما در ...

by کهندلان · 2014‎ — مقاله پژوهشی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. دوره 12، اسفند 1392، 1014-1003. تأثیر چهار هفته تمرینات دایره‌ای بر فیبرینوژن پلاسما در کشتی‌گیران.

تأثیر دو نوع برنامة کاهش وزن بر مقادیر پروتئین وابسته به ...

by دلفان · 2013‎ — کاهش وزن سنتی (به همراه سونا) بر مقادیر AgRP پلاسمای کشتیگیران تمرین کرده بود. روشبررسی: 30 ... نوع مقاله : مقاله پژوهشی. نویسندگان ... 1 گروه فیزیولوزی ورزشی (ایمنولوژی ورزشی)، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

تحقیق در مورد تمرینات کاهش وزن در کشتی گیران - مگ ایران

تمرینات کاهش وزن در کشتی گیرانتمرینات کاهش وزن دانشکده کشتی گیرانهدف : هدف از این تحقیق و بررسی ، ارزیابی و آزمایشات عملکردهای تنظیم و کنترل وزن ...

فایل کامل آشنایی با تمرینات کنترل و کاهش وزن در کشتی گیران

دریافت فایل. فرمت فایل: word. تعداد صفحات: 32. تمرینات کاهش وزن دانشکده کشتی گیران. هدف : هدف از این تحقیق و بررسی ، ارزیابی و آزمایشات عملکردهای تنظیم و ...

کاهش وزن در کشتی گیران - پزشک آنلاین

دانشکده ی آمریکایی پزشکی ورزشی در مورد کاهش وزن کشتی گیران موارد زیر را ... آموزش مربیان و کشتی گیران در خصوص رفتارهای تغذیه ای و کنترل وزن و رساندن ...

تمرینات کاهش وزن در کشتی گیران 28 ص|اِچ آی

اردیبهشت 86 تمرینات کاهش وزن دانشکده کشتی گیران هدف : هدف از این تحقیق و بررسی ، ارزیابی و آزمایشات عملکردهای تنظیم و کنترل وزن دانشکده کشتی گیران پس ...

دانلود تحقیق درباره تمرینات کاهش وزن در کشتی گیران | درسی ...

هدف : هدف از این تحقیق و بررسی ، ارزیابی و آزمایشات عملکردهای تنظیم و کنترل وزن دانشکده کشتی گیران پس از انجام و تکمیل قوانین و قواعد جدید NCAA در مورد ...

دریافت|آشنایی با تمرینات کنترل و کاهش وزن در کشتی گیران|سی اِی

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 32 تمرینات کاهش وزن دانشکده کشتی گیران هدف : هدف از این تحقیق و بررسی ، ارزیابی و آزمایشات عملکردهای تنظیم و کنترل وزن ...

مقاله درباره تمرینات کاهش وزن در کشتی گیران – modify پروژه

کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل مقاله درباره تمرینات کاهش وزن در کشتی گیران ... ارزیابی و آزمایشات عملکردهای تنظیم و کنترل وزن دانشکده کشتی گیران پس از ...

دریافت آشنایی با تمرینات کنترل و کاهش وزن در کشتی گیران ...

دریافت فایل. فرمت فایل: word. تعداد صفحات: 32. تمرینات کاهش وزن دانشکده کشتی گیران. هدف : هدف از این تحقیق و بررسی ، ارزیابی و آزمایشات عملکردهای تنظیم و ...

مقايسه شيوه ها و عوارض کاهش سريع وزن بين سه رده وزني ... - SID.ir

by اميرساسان رامين‎ — دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی مقايسه شيوه ها و عوارض کاهش سريع وزن بين سه رده وزني در کشتي گيران نخبه نوجوان ايران.

تحقیق در مورد تمرینات کاهش وزن در کشتی گیران 28 ص – graphic

‏تمرینات کاهش وزن دانشکده کشتی گیران ‏هدف :‏ ‏هدف از این تحقیق و بررسی ، ارزیابی و آزمایشات عملکردهای تنظیم و کنترل وزن دانشکده کشتی گیران پس از انجام و ...

دریافت: تحقیق در مورد تمرینات کاهش وزن در کشتی گیران 28 ص ...

... پرينت ) تعداد صفحه : 28 صفحه قسمتی از متن word (..doc) : ‏بنام خدا ‏موضوع : Weight loss practices of College wrestlers ‏تمرینات کاهش وزن دانشکده کشتی گیرا.

دانلود تمرینات کاهش وزن در کشتی گیران 28 ص | amazon | 4669

دانلود تمرینات کاهش وزن در کشتی گیران 28 ص | amazon | 4669 ... ارشد تربیت بدنی اردیبهشت 86تمرینات کاهش وزن دانشکده کشتی گیران هدف : هدف از این تحقیق و ...

پاورپوینت شهرستان تویسرکان

کارتحقیقی تعويق صدور حکم بر اساس قانون جديد مجازات اسلامی مصوب 1392

پاورپوینت کل کتاب جامعه شناسی آموزش و پرورش نوشته دکتر علی علاقه بند (240 اسلاید)

مقدمه ای بر مدیريت مشاركت

پاورپوینت جامع اختلال استرس پس از آسیب (PTSD)

تحقیق وسواس چيست و چگونه آنرا درمان كنيم؟

مقاله مسموميت با اكسيد كربن يا گاز زغال

کار تحقیقی تاثير سوء تغذيه بر وضعيت تحصيلي

قالب پاورپوینت حرفه ای پزشکی

نمونه سوال کارل دراو رشته تصویر سازی با پاسخ شاخه کاردانش