دانلود رایگان


بررسی آب موجود در جو - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی آب موجود در جوآب در سه حالت بخار ، ( بخار آب ) مایع ( قطرات آب ) وجامد ( بلورهی یخ ) در جو وجود دارد از این سه حالت ، تنها حالت بخار آن نامرئی است آب تحت شرایط خاصی از یک حالت به حالت دیگر تغییر پیدا می کند که برای هر کدام نام ویژه ای به کار گرفته می شود .
این تغییر حالتها ونامهای مربوط ، به شرح زیرند :
تبخیر : تغییر حالت از مایع به بخار
انجماد : تغییر حالت از مایع به جامد
تصعید : تغییر حالت از جامد به بخار
ذوب : تغییر حالت از جامد به مایع
میعان : تغییر حالت از بخار به مایع
نهشت : تغییر حالت از بخار به جامد
تغییر از حالت به مایع به بخار نیازمند نهان تبخیر است و برای تغییر از ح الت جامد به منایع به گرمای نهان ذوب نیاز داریم .هنگامی که تغییر حالت در جهت عکس صورت
گیرد ، گرمای نهان و ذوب آزاد می شوند وهمچنین برای تغییر حالت از جامد به بخار به گرمای نهان تصعی نیاز داریم که این گ رما در موقع نهشت آزاد می شود .
4-1 بخار آب
مقدار بخار آب موجود درجو بر حسب زمان و مکان متغیر است . مقدار واقعی بخار آب موجود دریک نمونه هوا ممکن است با عبارت مختلفی تعریف شود که از این قرارند .
4-1-1 نسبت آمیزه رطوبت
به نسبت جرم بخار به جرم هوای خشک ( هوای بدون بخار آب ) اطلاق می شود وواحد آن گرم بر کیلوگرم است
4-1-2 رطوبت مطلق
عبارت است از : نسبت جرم بخار آب به حجمی که توسط مخلوط بخار آب و هوا اشغال شده است واحد رطوبت مطلق گرم بر متر مکعب است .
4-1-3 فشار بخار آب
عبارت است از فشار جزئی بخار آب موجود در جو این قسمتی از فشار کلی جو است و با واحد هکتو پاسکال اندازه گیری میشود .
ظرفیت پذیرش بخار آب در هوا ، با ازدیاد دما افزایش می یابد . در شکل 4-1 منحنی بیشترین اشباع ، پذیرش بخار آب در یک نمونه هوا را بر حسب دما نشان می دهد در این شکل فرض بر این است که نمونه اشباع شده در مجاورت سطح مسطحی از آب در تعادل قرار دارد . در شکل 4-1 محور قائم را می توان بر حسب آمیزه رطوبت رطوبت مطلق و یا فشار بخار آب مدرج کرد .
عبارت اشباع را هنگامی برای نمونه ای از هوا به کار می بریم که آن نمونه بیشترین مقدار بخار آب را در یک دمای خاصی در خود جای داده باشد ./ در شکل 4-1 توده هوای a با دمای 25 و نسبت آمیزه رطوبت 25/21 اشباع است در این حالت نسبت آمیزه رطوبت را نسبت آمیزه رطوبت اشباع می نامند .
در هوای غیر اشباع C, b میزان کمتری بخار آب در مقایسه با حالت اشباع ان در یک دمای خاص وجود دارد . هر گا ه مقداربخار اب در نمونه هوا از حد اشباع آن در دمای مورد نظر بیشتر شده باشد و هوا را ابر اشباع d می نامند .
4-1-4 رطوبت نسبی
چهارمین عبارتی که غالبا برای توضیح بخار آب موجود در هوا به کار گر فته می شود ، رطوبت نسبی RH است این کمیت عبارت است از : نسبت جرم بخار آب موجود در نمونه هوا در یک دمای خاص به مقدار بخار آب موجود در همین دما و درحالت اشباع این نسبت بر حسب درصد بیان می شود .
اندازه RH برای یک نمونه غیر اشباع همواره کمتر از 100% است برای نمونه B در دمای 20 نسبت 10 به 15 می باشد که RH آن 7/66% است برای نمونه c با نسبت 57/1 به 2 RH مساوی با 5/87 % می شود . دراین جا باید یاد آوری شد که : اگر چه نمونه B دارای بخار آب بیشتری در مقایسه با نمونه C است ولی رطوبت نسبی آن کمتر از رطوبت نسبی نمونه C است .این نشان دهنده این مطلب است که رطوبت نسبی توسط دمای نمونه هوای کنترل می شود میزان بخار آب موجود در آن پارامتر کنترل کننده عمده نمی باشد .
با تغییر دمای نمونه هوا انازه RH تغییر می کند .اگر میزان بخار آب موجود در نمونه همچنین فشار ثابت نگه داشته شوند ودمای نمونه B به 30 B2 افزایش داده شود آن گاه PH به 37% کاهش می یابد بر عکس اگر دما به 170 کاهش یابد RH (B3) به 90 % افزایش می یابد
اندازه RH برای هوای اشباع A همواره 100% است و برای هوای ابر اشباع D که ممکن است تحت شرایط خاصی در جو و جود داشته باشد همواره بیشتر از 100% خواهد بود
تغییردر رطوبت نسبی تنها با تغییر دمای هوا صورت نمی پذیرد . می توان با افزایش موجودی بخار آب و کاهش دما به طور همزمان B- K به حالت اشباع دست یافت .
تحقیقی


در


مورد


آب


موجود


در


جو


بررسی آب موجود در جو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


لینک دانلود فایل|بررسی آب موجود در جو و وضعیت های هوایی|پی آی

دانلود فایل کامل بررسی آب موجود در جو و وضعیت های هوایی در قالب فایل word و متشکل از 91 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

براورد آب قابل بارش کلی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای MODIS ...

ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻪ روز از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب را ﻣﻲ . ﺪﻨﻃﻠﺒ. ﻳﻜﻲ از اﺑـﺰار ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در. اﻳـﻦ. زﻣﻴﻨﻪ، آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﻴﺰان ﻛﻞ آب ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎرش. (. TPW .اﺳﺖ ﺟﻮ در). ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺨﺎر آب ﻣﻮﺟﻮد. را. در ﺳﺘﻮﻧﻲ از ﺟﻮ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎرش دارد.

تحقیق در مورد بررسی آب موجود در جو زمین – cut - kamabema

تحقیق در مورد بررسی آب موجود در جو زمین. دسته بندي : علوم پایه » زمین شناسی. جزئیات و دریافت. مقدمه:آب در سه حالت بخار، (بخار آب) مایع (قطرات آب) و جامد (بلورهی یخ) ...

آب موجود در جو – reset - straumanniran

آب موجود در جو,آب و بخار آب اطراف زمین,تحقیق پیرامون آب موجود در جو,تحقیق در مورد آب های ... آثار شمايلنگاري,اصول شمايلنگاري,اصول نقاشی شمايلنگاري,بررسی کامل ...

آب موجود در جو – reset - straumanniran

آب موجود در جو,آب و بخار آب اطراف زمین,تحقیق پیرامون آب موجود در جو,تحقیق در مورد آب های ... آثار شمايلنگاري,اصول شمايلنگاري,اصول نقاشی شمايلنگاري,بررسی کامل ...

دریافت فایل@بررسی آب موجود در جو و وضعیت های هوایی|دی آی

دانلود فایل کامل بررسی آب موجود در جو و وضعیت های هوایی در قالب فایل word و متشکل از 91 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تحقیق آب موجود در جو – total - chakavak-event

آب موجود در جو,پایان نامه آب موجود در جو,پروژه آب موجود در جو,پروژه در مورد آب موجود در جو ... گيري مديران,تحقیق تاثير اتوماسيون اداري,مقاله بررسي تاثير اتوماسيون اداري ...

ﺑﺮآورد ﻣﯿﺰان ﺑﺨﺎر آب ﻣﻮﺟﻮد در اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎﻫ - SID

ﻫﺎي. ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻤﺘﺮ. ﻣﻮرد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. و. ﺑﺮرﺳﯽ. ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺖ. ﻣﺤﺪودﯾﺖ. در. اﻧﺠﺎم. ﻣﺸﺎﻫﺪات. ﺑﺨﺎر. آب. در. ﻣﻘﯿﺎس. ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯽ ... ﻣﺮاﺣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮآورد ﺑﺨﺎرآب ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ. GPS. در روش ﻣﻄﻠﻖ در ﺷﮑﻞ (.

دانلود بررسی آب موجود در جو و وضعیت های هوایی|31022958اِی آر

دانلود فایل کامل بررسی آب موجود در جو و وضعیت های هوایی در قالب فایل word و متشکل از 91 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

بررسی آب موجود در جو و وضعیت های هوایی | action | 6816

چرا باید فایل بررسی آب موجود در جو و وضعیت های هوایی را گران بخرید در حالیکه سایت ما این فایل را با کمترین هزینه در اختیار شما قرار می دهد. برای خرید دکمه دانلود را ...

دریافت فایل@بررسی آب موجود در جو و وضعیت های هوایی|دی آی

دانلود فایل کامل بررسی آب موجود در جو و وضعیت های هوایی در قالب فایل word و متشکل از 91 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تحقیق آب موجود در جو – pantherafit

بخشی از متن تحقیق :آب موجود در جو آب در سه حالت بخار ، ( بخار آب ) مایع ( قطرات آب ) ... پاورپوينت بررسی خط ثلث دریافت پاورپوينت بررسی خط ثلث دسته بندي ...

تحقیق در مورد بررسی آب موجود در جو زمین - فول پروداکت فور یو

تحقیق در مورد بررسی آب موجود در جو زمین جزئیات و دریافت. مقدمه: آب در سه حالت بخار، (بخار آب) مایع (قطرات آب) و جامد (بلورهی یخ) در جو وجود دارد از این سه حالت، تنها ...

اثرات رطوبت موجود در جو - مدرسه پرواز خوزستان

آب در سه حالت جامد مايع و گاز در جو وجود دارد بخار آب كه حالت گازي آب است نقش مهم تري در جو در بوجود آوردن ابرها و پديده هاي ديگر هواشناسي كه ما با آنها سر كار داريم به عهده ...

بررسی آب موجود در جو و وضعیت های هوایی | automated | 6816

بررسی آب موجود در جو و وضعیت های هوایی | automated | 6816. پژوهشگر بزرگوار سلام و عرض ادب. بالاخره انتظارها به پایین رسید و فایل بررسی آب موجود در جو و ...

جو و آب در روی ماه | مرکز دانلود و فروش محتوای دیجیتال

ماه آب و هوا ندارد ولی در این بخش جو ماه و وجود آب روی ماه را مورد بررسی قرار می دهیم . ... به منظور بررسی اثرات برخورد به سطح ماه همچنین مشخص کردن میزان آب موجود در پوسته ...

تحقیق در مورد بررسی آب موجود در جو زمین – cut - kamabema

تحقیق در مورد بررسی آب موجود در جو زمین. دسته بندي : علوم پایه » زمین شناسی. جزئیات و دریافت. مقدمه:آب در سه حالت بخار، (بخار آب) مایع (قطرات آب) و جامد (بلورهی یخ) ...

بررسی آب موجود در جو و وضعیت های هوایی | action | 6816

چرا باید فایل بررسی آب موجود در جو و وضعیت های هوایی را گران بخرید در حالیکه سایت ما این فایل را با کمترین هزینه در اختیار شما قرار می دهد. برای خرید دکمه دانلود را ...

جو و آب در روی ماه | مرکز دانلود و فروش محتوای دیجیتال

ماه آب و هوا ندارد ولی در این بخش جو ماه و وجود آب روی ماه را مورد بررسی قرار می دهیم . ... به منظور بررسی اثرات برخورد به سطح ماه همچنین مشخص کردن میزان آب موجود در پوسته ...

لیست قیمت تحقیق در مورد بررسی آب موجود در جو زمین | ترب

ترب یک مرکز خرید است که قیمت هر محصول را از هزاران فروشگاه‌ معتبر اینترنتی نشان می‌دهد. اطلاعات بیشتر. متوجه شدم. فروشگاه‌های اینترنتی. آریافایل. price report.

آب موجود در جو – enter - djitello

آب موجود در جو,آب و بخار آب اطراف زمین,تحقیق پیرامون آب موجود در جو,تحقیق در مورد ... انواع سد در برابر زلزله,بررسی انواع سدها,پروژه کامل بررسی سد,تاثیر زلزله بر ...

تحقیق آب موجود در جو – pantherafit

بخشی از متن تحقیق :آب موجود در جو آب در سه حالت بخار ، ( بخار آب ) مایع ( قطرات آب ) ... پاورپوينت بررسی خط ثلث دریافت پاورپوينت بررسی خط ثلث دسته بندي ...

پروژه و تحقیق-مواد سرامیکی و نحوه فراوری آنها- در 80 صفحه-docx

پیشینه و ادبیات تحقیق مدیریت روابط انسانی در مدرسه

مقاله جامع در مورد روان سالم

تحقیق علل تشکیل کلاس های درس چند پایه

تحقیق از زبان مادري تا زبان بين‌المللي

پاورپوینت فصل سوم کتاب روانشناسی رشد جلد اول نوشته لورا برک (رشد پیش ازتولد، تولد و نوزاد)

پاورپوینت عایق های رطوبتی جدید

پاورپوینت،ازدواج ومسایل آن،83 اسلاید،pptx

پاورپوینت فکر مثبت و اهمیت افکار انسان

پاورپوینت-جایگاه مناظر شهری در شهرسازی- در 80 اسلاید-powerpoin-ppt