دانلود رایگان


مختصری بر آسیب شناسی اجتماعی (سه مقوله: اعتیاد،طلاق،خودکشی) - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مختصری بر آسیب شناسی اجتماعی (سه مقوله: اعتیاد،طلاق،خودکشی)مقدمه
تعريف آسيب شناسي اجتماعي
اعتياد چيست؟ معتاد كيست؟
علل و انگيزه هاي اعتياد
تعريف طلاق
انواع طلاق
طلاق در ايران
عوامل افزايش احتمال وقوع طلاق
تعريف خودكشي
علل و انگيزه هاي خودكشي
خودكشي در ايران
علل و انگيزه هاي خودكشي را در ايران

منابع

انسانها در فراز و نشيبهاي تاريخ هميشه از دردها و آسيبهاي اجتماعي بسياري رنج برده اند و همواره در جستجوي يافتن علل و انگيزه هاي آنها بوده اند تا رهها و شيوه هايي را براي رهايي ازآنها بيابند. از مجموعه اين آگاهيها و تجربه ها و آموخته ها، توانسته اند زمينه هاي مطالعاتي و رشته هاي مختلفي را براي تبيين بي هنجاريها و نابسامانيهاي زندگي اجتماعي پي ريزي كنند. حاصل اين كار پيدايي دانش آسيب شناسي اجتماعي (جامعه شناسي انحراف) است. آسيب شناسي اجتماعي مطالعه بي نظميها و آسيبهاي اجتماعي همراه با علل و انگيزه هاي پيدايي آنها و نيز شيوه هاي پيشگيري و درمان اين پديده ها، به انضمام مطالعه شرايط بيمار گونه اجتماعي است؛ زيرا خاستگاه اصلي تبهكاري را بايد در كل حيات اجتماعي از قبيل: فقر، تورم، گراني، بيكاري، فقدان امنيت مالي و حقوقي و ديگر عواملي كه باعث محروميت مي شوند. زمينه مساعدي را براي انواع مختلف آسيبهاي اجتماعي چون: خودكشي، سرقت، اعتياد به مواد مخدر، الكليسم، طلاق، گدايي و… فراهم مي آورند. از اين رو مفهوم آسيب شناسي گسترده وسيعي پيدا مي كند و از ابعد ارزشي و كاربردي فراواني برخوردار مي گردد.


مختصری بر آسیب شناسی اجتماعی


بررسی آسیب های اجتماعی


تحقیقی در مورد آسیب های اجتماعی


تعريف آسيب شناسي اجتماعي


اعتياد چيست؟ معتاد كيست؟


علل و انگيزه هاي اعتياد


تعريف طلاق


انواع طلاق


طلاق در ايران


عوامل افزايش احتمال وقوع طلاق


تعريف خودكشي


ع


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن در ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز ﻣﺆﺛﺮ اﻗﺘﺼﺎدي - ﺑﺮرﺳﻲ ﻋ

by I Arjmand Siapoush · Cited by 8 — ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ. ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺷﻨﺎﺳﻲ .../. ﺳﺎل اول. /. ﭘﻴﺶ. ﺷﻤﺎره. ﺳﻮم. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : درﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﻮم. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺗﻌﺮﻳﻒ. ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭼﻨﻴﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ. « : ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤ. ﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ. آﻣﻴﺰ. ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻛﻪ ﻟﺰوﻣﺎً. ﻳﺎ ﻣﺤﺘﻤﻼً. ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﻳﺎ رﻧﺞ.

پیامدهای اجتماعی فرهنگی زنانه‌ تر شدن اعتیاد )تحلیل مضمونی ...

by محسن زاده · 2019‎ — نتایج تحقیق حاکی از آن است که؛ زنانهترشدن اعتیاد به سه مقوله اصلی پیامدهای فردی، ... 2 استادیار، گروه جامعه شناسی ، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شرق ّ تهران ّایران ... یافتههای این مطالعه بیانگر آن است که چالشهای اجتماعی، آسیب دیدگی فرزندان، ... تأثیر کلیشههای جنسیتی در این عرصه غفلت نمودهاند و یا اشارهای مختصر به آن داشتهاند.

نقش سازمان بهزیستی در ایجاد و حفظ امنیت از طریق پیشگیری ...

امروزه امنیت و حفظ آن نه تنها از مهمترین مقوله های اساسی جوامع بشری به شمار می آید بلکه ... سازمان بهزیستی اقدامات پیشگیرانه از اعتیاد را در سه سطح اولیه، ثانویه و ثالث به ... از افراد در معرض آسیب اجتماعی از قبیل خودکشی، اعتیاد، خانواده های در معرض طلاق و. ... 12- صدیق سروستانی، رحمت الله(1387) آسیب شناسی اجتماعی(جامعه شناسی ...

ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن در ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز ﻣﺆﺛﺮ اﻗﺘﺼﺎدي - ﺑﺮرﺳﻲ ﻋ

by I Arjmand Siapoush · Cited by 8 — ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ. ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺷﻨﺎﺳﻲ .../. ﺳﺎل اول. /. ﭘﻴﺶ. ﺷﻤﺎره. ﺳﻮم. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : درﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﻮم. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺗﻌﺮﻳﻒ. ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭼﻨﻴﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ. « : ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤ. ﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ. آﻣﻴﺰ. ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻛﻪ ﻟﺰوﻣﺎً. ﻳﺎ ﻣﺤﺘﻤﻼً. ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﻳﺎ رﻧﺞ.

مختصری بر آسیب شناسی اجتماعی (سه مقوله: اعتیاد،طلاق،خودکشی)

مختصری بر آسیب شناسی اجتماعی (سه مقوله: اعتیاد،طلاق،خودکشی) - در حجم 19 صفحه - انسانها در فراز و نشيبهاي تاريخ هميشه از دردها و آسيبهاي اجتماعي بسياري رنج ...

دانلود پاورپوینت با موضوع مفاهیم مرتبط با خودکشی | accessing | 2214

اگر شما هم می خواهید فایل دانلود پاورپوینت با موضوع مفاهیم مرتبط با خودکشی را ... دوم ) مختصری بر آسیب شناسی اجتماعی (سه مقوله: اعتیاد،طلاق،خودکشی) پاورپوینت ...

ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن در ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز ﻣﺆﺛﺮ اﻗﺘﺼﺎدي - ﺑﺮرﺳﻲ ﻋ

by I Arjmand Siapoush · Cited by 8 — ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ. ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺷﻨﺎﺳﻲ .../. ﺳﺎل اول. /. ﭘﻴﺶ. ﺷﻤﺎره. ﺳﻮم. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : درﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﻮم. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺗﻌﺮﻳﻒ. ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭼﻨﻴﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ. « : ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤ. ﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ. آﻣﻴﺰ. ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻛﻪ ﻟﺰوﻣﺎً. ﻳﺎ ﻣﺤﺘﻤﻼً. ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﻳﺎ رﻧﺞ.

فقر و انحرافات اجتماعی - پرتال جامع علوم انسانی

کلید واژه ها: فقر فقر مطلق فقر نسبی انحرافات اجتماعی فرهنگ فقر پیامد فقر ... اجتماعی، در وقوع انحرافات و افزایش میزان آن به ویژه در زمینه جرائم زنان، اعتیاد و سرقت تأثیر گذار است. ... جوامع انسانی در طی حیات خویش به شکلی، با این دو مقوله درگیر بوده‎اند. ... در هر صورت جامعه‎شناسان در تعیین خط فقر از سه شاخص بهره می‎گیرند:

مختصری بر آسیب شناسی اجتماعی (سه مقوله: اعتیاد،طلاق،خودکشی)

مختصری بر آسیب شناسی اجتماعی (سه مقوله: اعتیاد،طلاق،خودکشی) - در حجم 19 صفحه - انسانها در فراز و نشيبهاي تاريخ هميشه از دردها و آسيبهاي اجتماعي بسياري رنج ...

ارتباط با ما - ستاد مبارزه با مواد مخدر

مقابله با اعتیاد باید در چارچوب مسائل سبک زندگی آسیب شناسی شود ... یک پژوهشگر حوزه اعتیاد در رابطه با بحث اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر گفت : مقابله با ... تدخین را داشته‌اند، بیش از سه برابر جمعیت عادی مبتلا به سرطان منجر به فوت شده‌اند. ... امیدوارم برداشتی که از مختصر اطلاعات طرح شده فعلی حاصل شده، اشتباه بوده و قبح ...

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮددرﻣﺎﻧﯽ در ﺷﻬﺮ رﺷﺖ .........1 ........... .........................

و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ و ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ... ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ اﻓﺮاد اﻗﺪام ﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﺧﻮدﮐـﺸﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺧـﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿـﺎء. (. ص. ) ... ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻓﯿﻮﻧﯽ در ﺑﯿﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دادﮔﺴﺘﺮی و دادﮔـﺎه ... ﯽ ﺗﺎزه ﺳﻪ ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ؛ ﻗﻄﻊ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ؛ داﺷﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ... ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺰﻫﮑﺎر ﻣﻘﯿﻢ ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ، ﺑﻪ واﺳﻄﻪ  ...

†íÔ Èíäí ŸääÏå åÇí ÕãíãíÊ æ ÑæÇÈØ ÒäÇÔæíí ÏÑ ÒäÇä ...

ﻋﻠﻞ ﺷﯿﻮع اﻋﺘﯿﺎد ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﻮاﻣﻊ، ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي دارد . ﻋﻠﻞ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ... روان ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ... ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ آﻣﻮزش ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺣﻔﻆ ﺑﯿﻤﺎران در درﻣﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻋﻮد از ﺳﻪ روش دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ اﺳﺖ ... آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﻬﺎي رواﻧﯽ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و ﻧﺤـﻮه ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ ... ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاﺳﺎس ﺛﺒﺖ ﻣﻮاردرﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﻧﻈﺎم.

مختصری بر آسیب شناسی اجتماعی (سه مقوله: اعتیاد،طلاق،خودکشی ...

مختصری بر آسیب شناسی اجتماعی (سه مقوله: اعتیاد،طلاق،خودکشی) | appreciated | 9358. دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. به دلیل شرایط اقتصادی بد فایل مختصری ...

مختصری بر آسیب شناسی اجتماعی (سه مقوله: اعتیاد،طلاق،خودکشی ...

مختصری بر آسیب شناسی اجتماعی (سه مقوله: اعتیاد،طلاق،خودکشی) | appreciated | 9358. دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. به دلیل شرایط اقتصادی بد فایل مختصری ...

آسیب اجتماعی | سايت تخصصي مددکاری اجتماعی ایران - Part 23

نقش نالترکسون در ترک اعتیاد. نقش نالترکسون در ... دانستنیها در بررسی نظریه های خودکشی (خودآزاری ). دانستنیها در ... جامعه شناسی خودکشی. جامعه شناسی ... دراین تحقیق برآن بودیم تا درابتدا تعریف مختصری ازخودکشی،علل آن وراه های پیشگیری از خودکشی را ارائه دهیم ،نظریات جامعه شناسان را بررسی کنیم و سرانجام نگاهی اجمالی به.

ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژی ﻣﻮارد ﺧﻮدﺳﻮزی ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪه - مجله اصول بهداشت روانی

ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﻦ ﺑﻼی ﺧﻮد ﻣﺨﺮب ﮐﻪ دارای ﻋﻮارض ﺷﺪﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ... ﺧﻮدﺳﻮزی ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮگ ﺑﺎر، آﺳﯿﺐ رﺳﺎن، دردﻧﺎک، و ... ﻫﺮ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕ. ﯽ ... ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻫﺎ. ی. ﻣﻮﻓﻖ ﺑ. ﻪ. ﻋﻠﺖ ﺧﻮدﺳﻮزی اﺳﺖ . در اﺳﺮاﯾﯿﻞ اﻏﻠﺐ. اﻓﺮادی ﮐﻪ. اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﺳﻮزی ﻣﯽ ... ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ... ﻧﻔﺮ از ﺑﯿﻤﺎران ﺧﻮدﺳﻮزی ﻣﻮﻓﻖ. وﺿﻌﯿﺖ. ازدواج. ﺗﻌﺪاد. درﺻﺪ. ﻣﺠﺮد. 18. 49. ﻣﺘﺎﻫﻞ. 17. 46. ﻃﻼق. 2.

محاسبه متغیرهای مالی شرکت کیمی دارو از سال 80 الی 89

تحقیق انواع پرسپکتیو

تحقیق در مورد سیمان

تحقیق نقش منورالفكرها در كنار نهادن روحانيت در مشروطه

پاورپوینت شهر الکترونیک یا هوشمند چگونه طراحی میشود (42 اسلاید)

پاورپوینت مکانیسم دفاعی بازگشت

تحقیق بررسی نقش رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه

پاورپوینت Diagram UseCase

پاورپوینت مکانیسم دفاعی بازگشت

پاورپوینت مکانیسم دفاعی بازگشت