دانلود رایگان


پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت (مخابرات سيستم) - دانلود رایگاندانلود رایگان مخابرات سيستم - پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت - کدک صحبت استاندارد G.728 ، يک کدک کم تاخير است که صحبت با کيفيت عالی را در نرخ بيت 16 kbps ارائه می دهد و برای شبکه های تلفن ماهواره ای و اينترنت و موبايل که به تاخير زياد حساس هستند ، مناسب است. در اين رساله به پياده سازی بلادرنگ اينکدر و ديکدر G.728

دانلود رایگان پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 نگارش : چکيده کدک صحبت استاندارد G.728 ، يک کدک کم تاخير است که صحبت با کيفيت عالی را در نرخ بيت 16 kbps ارائه می دهد و برای شبکه های تلفن ماهواره ای و اينترنت و موبايل که به تاخير زياد حساس هستند ، مناسب است. در اين رساله به پياده سازی بلادرنگ اينکدر و ديکدر G.728 بصورت دوطرفه کامل ( Full Duplex ) بر روی پردازنده TMS320C5402 می پردازيم .روشی ترکيبی برای برنامه نويسی TMS ارائه می شود که در آن زمان وپيچيدگی برنامه نويسی نسبت به برنامه نويسی دستی به 30% کاهش می يابد . در اين روش پس از برنامه نويسی و شبيه سازی مميزثابت الگوريتم کدک به زبان C ، با استفاده از نرم افزار ( Code Composer Studio ) CCS ، برنامه به زبان اسمبلی ترجمه شده و بهينه سازی دستی در کل کد اسمبلی صورت می گيرد . سپس بعضی از توابع مهم برنامه از نظر MIPS ، بصورت دستی به زبان اسمبلی بازنويسی می شوند تا برنامه بصورت بلادرنگ قابل اجرا گردد . در پايان نتايج اين پياده سازی ارائه می شود .کلمات کليدیکدينگ و فشرده سازی صحبت ، پياده سازی بلادرنگ ، DSP ، TMS320C5402 ، برد DSKفهرست- مقدمه 4فصل 1 : بررسی و مدل سازی سيگنال صحبت 1-1- معرفی سيگنال صحبت 6 1-2- مدل سازی پيشگويی خطی 10 1-2-1- پنجره کردن سيگنال صحبت 11 1-2-2- پيش تاکيد سيگنال صحبت 13 1-2-3- تخمين پارامترهای LPC 14فصل 2 : روش ها و استانداردهای کدينگ صحبت 2-1- مقدمه 15 2-2- روش های کدينگ 19 2-2-1- کدرهای شکل موج 21 2-2-2- کدرهای صوتی 22 2-2-3- کدرهای مختلط 24 الف- کدرهای مختلط حوزه فرکانس 27 ب- کدرهای مختلط حوزه زمان 29فصل 3 : کدر کم تاخير LD-CELP 3-1- مقدمه 34 3-2- بررسی کدرکم تاخير LD-CELP 36 3-2-1- LPC معکوس مرتبه بالا 39 3-2-2- فيلتر وزنی شنيداری 42 3-2-3- ساختار کتاب کد 42 3-2-3-1- جستجوی کتاب کد 43 3-2-4- شبه ديکدر 45 3-2-5- پست فيلتر 46فصل 4 : شبيه سازی مميزثابت الگوريتم به زبان C 4-1- مقدمه 49 4-2- ويژگی های برنامه نويسی مميزثابت 50 4-3- ساده سازی محاسبات الگوريتم 53 4-3-1- تطبيق دهنده بهره 54 4-3-2- محاسبه لگاريتم معکوس 58 4-4- روندنمای برنامه 59 4-4-1- اينکدر 63 4-4-2- ديکدر 69فصل 5 : پياده سازی الگوريتم برروی DSP 5-1- مقدمه 74 5-2- مروری بر پياده سازی بلادرنگ 75 5-3- چيپ های DSP 76 5-3-1- DSP های مميزثابت 77 5-3-2- مروری بر DSP های خانواده TMS320 78 5-3-2-1- معرفی سری TMS320C54x 79 5-4- توسعه برنامه بلادرنگ 81 5-5- اجرای برنامه روی برد توسعه گر C5402 DSK 82 5-5-1- بکارگيری ابزارهای توسعه نرم افزار 84 5-5-2- استفاده از نرم افزارCCS 86 5-5-3- نتايج پياده سازی 94 5-6- نتيجه گيری و پيشنهاد 97- ضمائم - ضميمه (الف) : ديسکت برنامه های شبيه سازی مميز ثابت به زبان C و پياده سازی کدک به زبان اسمبلی - ضميمه (ب) : مقايسه برنامه نويسی C و اسمبلی 98- مراجع 103 - مقدمهامروزه در عصر ارتباطات و گسترش روزافزون استفاده از شبكه هاي تلفن ،موبايل و اينترنت در جهان ومحدوديت پهناي باند در شبكه هاي مخابراتي ، كدينگ و فشرده سازي صحبت امري اجتناب ناپذير است . در چند دهه اخير روشهاي كدينگ مختلفي پديدآمده اند ولي بهترين و پركاربردترين آنها كدك هاي آناليزباسنتز هستند كه توسط Atal & Remedeدر سال 1982 معرفي شدند [2] . اخيرا مناسبترين الگوريتم براي كدينگ صحبت با كيفيت خوب در نرخ بيت هاي پائين و زير 16 kbps ، روش پيشگويي خطي باتحريك كد (CELP) مي باشد كه در سال 1985 توسط Schroeder & Atal معرفي شد [8] و تا كنون چندين استاندارد مهم كدينگ صحبت بر اساس CELP تعريف شده اند . در سال 1988 CCITT برنامه اي براي استانداردسازي يك كدك 16 kbps با تاخيراندك و كيفيت بالا در برابر خطاهاي كانال آغاز نمود و براي آن كاربردهاي زيادي همچون شبكه PSTN ،ISDN ،تلفن تصويري و غيره در نظر گرفت . اين كدك در سال 1992 توسط Chen et al. تحت عنوان LD-CELP معرفي شد[6] و بصورت استاندارد G.728 در آمد[9] و در سال 1994 مشخصات مميز ثابت اين كدك توسط ITU ارائه شد[10] . با توجه به كيفيت بالاي اين كدك كه در آن صحبت سنتزشده از صحبت اوليه تقريبا غيرقابل تشخيص است و كاربردهاي آن در شبكه هاي تلفن و اينترنت و ماهواره اي در اين گزارش به پياده سازي اين كدك مي پردازيم .در فصل اول به معرفي وآناليز سيگنال ص

کارشناسی


ارشد مخابرات


سيستمپياده سازی


بلادرنگ


کدک


صحبت


کارشناسیمخابرات


کدینگ و فشرده سازی صحبتپیاده سازی بلادرنگDSPTMS320C540
برنامه نويسی TMSپياده


سازی


بلادرنگ


کدک


صحبت


(مخابرات


سيستم)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت - وبسایت پروژه 7

در واقع پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت مخصوص مقطع کارشناسی ارشد مخابرات سیستم بوده و در محتوای آن شاهد جزئیاتی دقیق و کامل پیرامون روشی ...

پايان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سيستم ( پیاده سازی بلادرنگ ...

پايان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سيستم ( پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت ) چکيده کدک صحبت استاندارد G.728 ، يک کدک کم تاخير است که صحبت با کيفيت ...

پايان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سيستم ( پیاده سازی بلادرنگ کدک ...

دانلود رایگان پايان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سيستم ( پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت )دانلود پایان نامه پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728

پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم ( پیاده سازی بلادرنگ ...

هم اکنون فایل با موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم ( پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 ) آماده دریافت می ...

دانلود*پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم ( پیاده سازی ...

کدینگ و فشرده سازی صحبت , پیاده سازی بلادرنگ, DSP ,TMS320C5402, برد DSK,پایان نامه کارشناسی ارشد ( پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G728 بر ...

رساله پایان ترم مخابرات سیستم (پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت ...

74856 | رساله پایان ترم مخابرات سیستم (پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت). عنوان: رساله پایان ترم مخابرات سیستم (پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت) مردان جاه طلب ...

پایان نامه ارشد رشته برق مخابرات: پیاده سازی بلادرنگ کدک ...

7 Feb 2021 — با عنوان : پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 ... پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم ...

دانلود پروژه در موردراه اندازی سیستم های مخابرات ( پیاده سازی ...

دانلود پروژه در موردراه اندازی سیستم های مخابرات ( پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت )فرمت فایل Word ورد و با قابلیت ویرایش کامل تعداد صفحات 106 ...

تحقیق کارشناسی ارشد مخابرات سیستم ( پیاده سازی بلادرنگ ...

تحقیق کارشناسی ارشد مخابرات سیستم ( پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 ) کدک صحبت استاندارد G728 ، یک کدک ...

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مخابرات ...

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مخابرات سیستم عنوان :پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS3... ارسال شده در 2ام ...

دانلود مقاله کارشناسی ارشد مخابرات سیستم

پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستمپیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت ... کدینگ و فشرده سازی صحبت ، پیاده سازی بلادرنگ ، DSP ، TMS320C5402 ، برد DSK.

پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم پیاده سازی بلادرنگ ...

عنوان: پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G 728 بر روی پردازنده TMS 320 C 5402. تعداد صفحه: 101. فرمت: doc.

دانلود*پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم ( پیاده سازی ...

کدینگ و فشرده سازی صحبت , پیاده سازی بلادرنگ, DSP ,TMS320C5402, برد DSK,پایان نامه کارشناسی ارشد ( پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G728 بر ...

پايان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سيستم ( پیاده سازی بلادرنگ ...

پايان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سيستم ( پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت ) | immediate | 306. سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما بازدید کننده گرامی. فایل پايان نامه ...

پایان نامه مخابرات پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G ...

پایان نامه مخابرات پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G. 728 بر روی پردازنده TMS320C5402؛ کدک صحبت استاندارد G. 728، یک کدک کم تاخیر است که ...

پايان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سيستم ( پیاده سازی بلادرنگ ...

پايان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سيستم ( پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت ) | immediate | 306. سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما بازدید کننده گرامی. فایل پايان نامه ...

سیستم عاملهای بلادرنگ

یک روز بدون درک زیبایی های سیستم عاملهای بلادرنگ هنری زیستن، مانند چندین روز سیستم ... رساله پایان ترم مخابرات سیستم (پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت).

پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم ( پیاده سازی بلادرنگ ...

هم اکنون فایل با موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم ( پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 ) آماده دریافت می ...

پایان نامه مخابرات پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G ...

پایان نامه مخابرات پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402|39006581|horoscope|مدل سازی سيگنال صحبت,دانلود پایان نامه ...

پروژه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت - وبسایت پروژه 7

در واقع پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت مخصوص مقطع کارشناسی ارشد مخابرات سیستم بوده و در محتوای آن شاهد جزئیاتی دقیق و کامل پیرامون روشی ...

دانلود پروژه در موردراه اندازی سیستم های مخابرات ( پیاده سازی ...

دانلود پروژه در موردراه اندازی سیستم های مخابرات ( پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت )فرمت فایل Word ورد و با قابلیت ویرایش کامل تعداد صفحات 106 ...

مقاله کارشناسی ارشد مخابرات سیستم – total

Real Time Implementation of G728,Speech Codec using,TMS320C5402,پیاده سازی بلادرنگ,کدینگ و فشرده سازی صحبت,مقاله کارشناسی ارشد مخابرات سیستم

پایان نامه ارشد رشته برق مخابرات: پیاده سازی بلادرنگ کدک ...

7 Feb 2021 — با عنوان : پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 ... پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم پیاده سازی بلادرنگ ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات

رساله پایان ترم مخابرات سیستم پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت

رساله پایان ترم مخابرات سیستم پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت ... در این رساله به پیاده سازی بلادرنگ اینکدر و دیکدر G. 728 بصورت دوطرفه کامل (Full Duplex) بر ...

لینک فایل پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم ( پیاده ...

لینک فایل پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم ( پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 ). دریافت فایل.

پایان نامه مخابرات پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G ...

پایان نامه مخابرات پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402|39006581|horoscope|مدل سازی سيگنال صحبت,دانلود پایان نامه ...

پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 ...

کدینگ و فشرده سازی صحبت ، پیاده سازی بلادرنگ ، DSP ، TMS320C5402 ، برد DSK. دسته رشته برق – مخابرات. پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم. فهرست.

رساله پایان ترم مخابرات سیستم (پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت ...

74856 | رساله پایان ترم مخابرات سیستم (پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت). عنوان: رساله پایان ترم مخابرات سیستم (پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت) مردان جاه طلب ...

رساله پایان ترم مخابرات سیستم (پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت ...

74856 | رساله پایان ترم مخابرات سیستم (پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت). عنوان: رساله پایان ترم مخابرات سیستم (پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت) مردان جاه طلب ...

لینک دانلود فایل|پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم ...

نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم ( پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 ) ...

لینک دانلود فایل|پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم ...

نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم ( پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 ) ...

لینک فایل پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم ( پیاده ...

لینک فایل پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم ( پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 ). دریافت فایل.

مردم سالاري (بررسي يك نظريه در دو نظام حقوقي)

تحقیق نور در معماری (تاکید روی معماری ایران)

اشتباه فاحش مدیران ارشد

ماشین الات اسفالت کاری

تحقیق اندازه گيري محل و تهيۀ نقشۀ پايه

دانلود پاورپوینت تکوین و تولید کالاهای جدید

تحقیق مساله ی حجاب

تحقیق نقش تغذيه در يادگيري

دانلود پاورپوینت تکوین و تولید کالاهای جدید

دانلود پاورپوینت آموزش منابع انسانی