دانلود رایگان


مقاله مسئوليت جزايی اطفال (حقوق) - دانلود رایگاندانلود رایگان چكيده احراز رشد در مسئوليت كيفري دختران از جمله مباحث نوظهوري است كه بررسي فقهي در اين زمينه ضروري به نظر مي رسد . زيرا بسياري از دختران و پسراني كه تازه به سن بلوغ جنسي و شرعي رسيده اند ، از رشد عقلي و فكري لازم در مسائل كيفري برخوردار نيستند . دراينجا ابتدا به تبيين مفهوم رشد و رابطه آن با جنون

دانلود رایگان چکیده. ۱مقدمه. ۲۱-۱- تاریخچة مسئولیت جزایی اطفال.. ۴۱-۲- تعریف سن مسئولیت کیفری.. ۵۱-۲-۱- سن و سال.. ۵۱-۲-۲- بلوغ. ۹۱-۲-۳- رشــد. ۱۰۱-۲-۳-۱- مفهوم لغوی.. ۱۰۱-۲-۳-۲- مفهوم حقوقی.. ۱۱۱-۲-۳-۲- مفهوم کیفری رشد. ۱۲الف ) عقل در مقابل جنون.. ۱۳ب ) عقل در مقابل سفاهت.. ۱۳بلوغ و رشد از دیدگاه روانشناسی.. ۱۵۱-۳- احراز رشد در مسئولیت کیفری.. ۱۶۱-۳-۱- تفسیر اشد به ۱۸ سالگی.. ۱۶۱-۳-۲- تفسیر اشد به رشد عقلی و فکری.. ۱۷۱-۳-۳- تفسیر اشد به احتلام و بلوغ.. ۱۸۱-۳-۴- قبح عقاب بلابیان.. ۱۹۱-۴- آیات و روایات.. ۲۰۱-۴-۱- سن مسئولیت کیفری در قرآن.. ۲۰۱-۴-۲- سن مسئولیت کیفری در سنت.. ۲۲۱-۴-۳- سن مسئولیت کیفری در روایات رسیده از پیامبراکرم (ص). ۲۳۱-۴-۴- سن مسئولیت کیفری در احادیث امامان معصوم (ع). ۲۴۱-۴-۴-۱- بلوغ جنسی.. ۲۴۱-۴-۴-۲- بلوغ سنی.. ۲۵۱-۴-۴-۳- روایات صرفاً مبتنی بر سن.. ۲۶۱- مسئولیت کیفری در قوانین و فقه. ۲۷۱-۱- سن مسئولیت کیفری از نظر فقها ۲۷۱-۱-۱- نظر مشهور فقهای امامیه. ۲۸۱-۱-۲- اقوال مخالف مشهور فقها ۲۸استاد معرفت : ۲۹۱-۲- سن مسئولیت کیفری در حقوق کشورها ۳۰۱-۲-۱- استانداردهای بین المللی حقوق بشر. ۳۰۱-۲-۲- جایگاه سیاسی و اجتماعی سن مسئولیت کیفری در انگلستان.. ۳۲۱-۲-۳- تعارضات در فرایند دادرسی.. ۳۴۱-۲-۴- مقایسه دادرسی در انگلستان با دیگر کشورها ۳۵۱-۳- حدود مسئولیت جزایی اطفال در قانون جزای ایران.. ۳۶۱-۳-۱- حدود مسئولیت جزایی اطفال در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴٫٫ ۳۶۱-۳-۲- حدود مسئولیت جزایی اطفال در قانون مجازات اسلامی.. ۳۸۱-۴- شناخت کودکان.. ۳۹۱-۵- پرمصلحت ترین اصل.. ۴۱۱-۶- اصل عدم تبعیض… ۴۲۱-۷- نتیجه. ۴۴منابع و مآخذ. چكيده احراز رشد در مسئوليت كيفري دختران از جمله مباحث نوظهوري است كه بررسي فقهي در اين زمينه ضروري به نظر مي رسد . زيرا بسياري از دختران و پسراني كه تازه به سن بلوغ جنسي و شرعي رسيده اند ، از رشد عقلي و فكري لازم در مسائل كيفري برخوردار نيستند . دراينجا ابتدا به تبيين مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات مي شود كه در اصطلاح روايي رشد تنها به مفهوم خاص مدني اختصاص نداشته و قابل تعميم به مسائل غيرمالي از جمله امور كيفري نيز مي باشد . در ادامه مباني و ادله لزوم احراز رشد از منظر آيات و روايات در مسئوليت كيفري و هم چنين ادله عقلي اين موضوع مورد بررسي قرار گرفته است . « سن مسئوليت كيفري » از جمله مسائل مهم و مطرح درحقوق كودك است قوانين كشورهاي مختلف سنين متفاوتي را براي مسئوليت كيفري در نظر گرفته اند از جمله در انگلستان ده سالگي به عنوان سن مسئوليت كيفري شناخته شده است . با عنايت به اينكه روند جهاني دانش حقوقي از جهتي به سوي همگرايي نظام هاي حقوقي كشورها براي رسيدن به يك استاندارد جهاني شمول است و از سوي ديگر تلاش هاي جهاني و ملي درجهت صيانت و حمايت از حقوق اطفال جريان دارد و اين تحقيق درصدد تبيين علمي ضرورت ارتقاء سن مسئوليت كيفري در حد معقول و شاعب با وضعيت كودكان مي باشد . مقدمهتاريخ پيدايش انسان نشان مي دهد كه اين موجود خاكي و با استعداد ، از بدو خلقت ، در معرض لغزش و انحراف و جنايت قرار داشته است . تعيين كيفرهاي الهي و بشري نيز در جهت پيشگيري از اين گونه لغزش هاست . داستان لغزش اولين انسان ( آدم عليه السلام ) و همسرش در تناول ميوة ممنوعه و مجازات آنها و داستان ارتكاب اولين جنايت بشري ، قتل هابيل توسط قابيل . اما در اين زمينه ، جامعه بشري هميشه شاهد افراط و تفريط هايي بوده است . به طوري كه اصول حاكم بر جرائم و مجازات ها كه امروزه به عنوان اصول بديهي و غيرقابل انكار پذيرفته شده ، درجوامع مختلف رعايت نمي شود چنان كه جامعه بشري ، شاهد مجازات كودكان و مجانين بوده است . در اين تحقيق به بررسي حدود مسئوليت كودكان بزهكار و سن تفكيك كودكي از بزرگسالي و سن مسئوليت كيفري از ديدگاه حقوق اسلام خواهيم پرداخت . چرا كه اولاً : حقوق اسلام به عنوان منبع اساسي قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران است و قانون اساسي نيز در اصل چهارم ، بر اين مطلب تصريحكرده است . ثانياً : سن مسئوليت كيفري ، از مسائل فقهي مورد اختلاف فقهاي عظام مي باشد و شايسته است مورد بحث قرارگيرد و نظريه درست به قانونگذار ارائه شود . ثالثاً ، اين مسأله ، از مسائل زيربنايي بسياري از احكام مدني و جزايي است و رابعاً : وجود سياهه جرائم و انحرافات كودكان بزهكار از يك طرف و اهميت اصلاح و تربيت آنان از طرف ديگر ايجاب مي كند كه مسئوليت كيفري كودكان از ديدگاه اسلام ، مورد بررسي قرارگيرد و قواعد ضوابط و مقررات سنجيده مفيد و مؤثري تدوين شود و شيوه هاي مؤثر و روشهاي كارآمدي در برابر بزهكاري كودكان در سنين مختلف به قانون گذار ارائه شود . در ادامه : سن مسئوليت كيفري را از منظر قرآن ، سنت و فقها و حقوق كشورهاي مختلف مورد بررسي قرار مي دهيم . 1-1- تاريخچة مسئوليت جزايي اطفال مطالعة تاريخ حقوق كيفري نشان مي دهد كه تا قرن هفدهم در قوانين جزايي كشورهاي اروپايي اطفال مانند بزرگسالان افراد بالغ از نظر جزايي مسئول و قابل مجازات بودند . چنانچه كودكان جرمي مرتكب مي شدند آنها را مانند افراد بالغ محاكمه و به مجازات محكوم مي كردند . بنابرآنچه حقوقدانان كيفري نوشته اند ، درانگلستان در قرن هفدهم كودك 9 ساله اي را به علت كشتن دوست خود به اعدام محكوم كردند . دراين قرن در ساير كشورهاي اروپايي نيز وضع كودكان از لحاظ ارتكاب جرم بدين منوال بوده است . تا اينكه در فرانسه و بعد از انقلاب كبير ، به موجب قانون سال 1810 عدم مسئوليت جزايي كودكان مورد توجه قرار گرفت . بر طبق اين قانون كودكان تا سن 12 سالگي چنانچه به جرمي مرتكب مي شدند ، مبري از مسئوليت جزايي شناخته مي شدند و اطفال بيش از 12 سال تا سن 18 سالگي نيز در صورت ارتكاب جرم از عدم مسئوليت جزايي نسبي بهره مند شده بودند . در انگلستان طبق قانون سال 1935 دادگاههاي عمومي نسبت به كودكان تا سن 17 سال ، به جاي مجازات ، تدابير تربيتي اتخاذ مي كردند . در آلمان نيز طبق قانون سال 1940 دامنة اقدامات تربيتي نسبت به كودكان توسعه يافته بود . در حقوق اسلام ، دوازده قرن قبل از حقوق موضوعة كشورهاي اروپايي ، مسألة مسئوليت جزايي اطفال مورد توجه قرار گرفته است زيرا براساس قاعده شرايط عامه تكليف بلوغ جنسي افراد ذكور و اناث ملاك مسئوليت جزايي است . برطبق اين قاعده اطفالي كه به مرحله بلوغ جنسي و توانايي مواقعه و آميزش با جنس مخالف خود نرسيده اند ، چنانچه مرتكب جرمي شوند از مسئوليت كيفري مبري هستند . اين قاعده كه در عصر ما در كليه نظامات كيفري در مورد تشخيص مسئوليت جزايي اطفال لازم الرعايه است در آن ايامي كه در كشورهاي اروپايي اطفال بي گناهي كه هنوز به بلوغ جنسي نرسيده بودند به خاطر ارتكاب جرم ، مانند بزرگسالان مجازات مي كردند . در حقوق اسلام اين گونه اطفال بزهكار غيرمسئول مصون از تعقيب و مجازات بوده اند . 1-2- تعريف سن مسئوليت كيفري 1-2-1- سن و سال چيزي كه اطفال و نوجوانان بزهكار را از مجرمين بزرگسال جدا مي نمايد همين عامل سن است . اين مسأله از گذشته هاي در مورد توجه ملل مختلف قرار گرفته و لذا در قانون گذاري هاي مختلف سعي برآن گرديده كه با تعيين يك محدوده سني خاص ميزان مسئوليت اطفال و نوجوانان را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نمايند . در حقوق روم قديم ، سن اطفال و ميزان مسئوليت آنان در ارتكاب جرائم مورد توجه قرار گرفت و در قوانين كيفري مجازات اطفال بزهكار خفيف تر از مجازات بزرگسالان پيش بيني شد . در اين قانون تشخيص قوه تميز با توجه به سن به قرار زير تعيين گرديده بود : 1) كودكان كمتر از 7 سال اعم از دختر و پسر غير مسئول اعلام و در صورت ايجاد ضرر و زيان پدر ملزم به جبران خسارت بود . 2) كودك غيرمميز و غيربالغ : 7 تا 9 سال براي دختران 7 تا 10 سال براي پسران . 3) كودك مميز غيربالغ : 9 تا 13 سال براي دختران و 10 تا 14 سال براي پسران كه براي اين دسته اخير مسئوليت كيفري و مدني مقرر گرديده بود . در قرن سيزدهم ميلادي ، سن لويي فرمان داد كه اطفال تا ده سال غيرمسئول اعلام و مجازات بزهكار تا 14 بصورت پرداخت تاوان و تنبيه و شلاق تعيين شود . همچنين قانون كار كارولين در سال 1530 به دستور ( شارل كن ) پادشاه اسپانيا و امپراتور اتريش تدوين شد . اطفال تا 14 سال را غيرمسئول اعلام و مجازات اطفال بزهكار را جريمه و شلاق و نگهداري در مؤسسات تربيتي با سيستم انفرادي تعيين نمود . با توجه به همين مسأله است كه سن و سال عنصر مهمي در زمينه قانون گذاري تلقي مي گردد . در قوانين كليه كشورها بين وضعيت صغار و كبار تفكيك قائل مي شوند كه اين موضوع حاصل مشاهدات تجربي است كه به موجب آنها در قلمرو مسائل كيفري آستانه هاي سني مختلفي وجود دارد در طفوليت ( كودكي ) از بسته شدن نطفه آغاز مي گردد و به بلوغ ختم مي شود ، شرايط فيزيولوژيك زمينه ساز ارتكاب جرم براي طفل نيست از آغاز سنين 7 تا 8 سالگي است . كه احتمالاً ممكن است مسائل مجرمانه مطرح شود ليكن عمدتاً از آغاز نوجواني است كه اين مسائل ممكن است به صورت جدي درآيد در عمل بزهكاري از حدود دوازدهمين سال زندگي آغاز مي گردد ليكن تا سن 16 سالگي نسبتاً ضعيف است و در بين سنين 16 تا 18 سالگي بزهكاري خود را مستقر مي نمايد.

مقاله مسئوليت جزايی اطفال


سن مسئوليت كيفري


مطالعة تاريخ حقوق كيفري


عريف سن مسئوليت كيفري


مقاله مسئوليت جزايی اطفال (حقوق)


احراز رشد در مسئولیت کیفریمقاله


مسئوليت


جزايی


اطفال


(حقوق)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فایل کامل@تحقیق مسئولیت جزایی اطفال|تی اِن

تحقیق مسئولیت جزایی اطفال|41002670|tnb41002670|تحقیق مسئولیت جزایی اطفال,مسئولیت جزایی اطفال,تحقیق رشته حقوق,مسئولیت كیفری دختران,مفهوم رشد و ...

مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و افغانستان - جمهور

مسئولیت کیفری چیزی جدا از عناصر عمومی جرم یعنی عنصر قانونی ، مادی و معنوی است بنابراین شخص ممکن است جرمی را با همه ی عناصر آن انجام دهد اما مسئولیت کیفری ...

بررسی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان

روش تحقیق در این مقاله به صورت اسنادی و با مراجعه به منابع حقوقی و قوانین می باشد. فلسفه عدم مسئولیت کیفری اطفال هم به خاطر این است که آنها در حال طی رشد ...

مقاله بررسی موردی حقوق جزایی اطفال با نگاهی بر حقوق جزایی ...

قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود مسئولیت جزایی اطفال اختصاص داده است. عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور .

دانلود #تحقیق مسئولیت جزایی اطفال|اِی سی

تحقیق مسئولیت جزایی اطفال,مسئولیت جزایی اطفال,تحقیق رشته حقوق,مسئولیت كیفری دختران,مفهوم رشد و رابطه آن با جنونتحقیق مسئولیت جزایی ...

دانلود #تحقیق مسئولیت جزایی اطفال|اِی سی

تحقیق مسئولیت جزایی اطفال,مسئولیت جزایی اطفال,تحقیق رشته حقوق,مسئولیت كیفری دختران,مفهوم رشد و رابطه آن با جنونتحقیق مسئولیت جزایی ...

همايش های اخير ليست مقالات همايش اولین همایش ملی تحولات ...

8, مسئولیت کیفری در جرایم اقتصادی بر اساس حقوق ایران_ مقاله شفاهی, بيشتر ... حقوقی سن مسئولیت کیفری اطفال بانگرش به اسناد بین المللی_ مقاله پوستری ...

مسئولیت کیفری اطفال با رویکرد به لایحه قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان · دریافت مقاله تعداد دانلود : ۳۸۱۱. آرشیو. آرشیو شماره ها: ۶۳ ...

مقاله مسئولیت جزایی اطفال | text | file

فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 47 فهرست مطالب: چکیده.? مقدمه.? ? -? - تاریخچه مسئولیت جزایی اطفال..? ? -? - تعریف سن مسئولیت کیفری..? ? -? .

اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه ...

فراخوان ارسال مقاله اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و ... تبیین قلمرو سن مسولیت کیفری در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392.

دانلود مقاله درباره بررسی مسئولیت کیفری كودكان - مقاله جو

در این تحقیق به بررسی حدود مسئولیت کودکان بزهکار و سن تفکیک کودکی از ... در حقوق روم قدیم ، سن اطفال و میزان مسئولیت آنان در ارتکاب جرائم مورد توجه قرار ...

بررسي مسووليت کيفري اطفال و مجانين در فقه اماميه - SID.ir

by نجفي راضيه‎ — دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي مسووليت کيفري اطفال و مجانين در ... بررسی تطبیقی مسوولیت کیفری اطفال در حقوق جزای ایران و جمهوری آذربایجان ...

مسئولیت کیفری اطفال با رویکردی به لایحة قانون ... - حقوق اسلامی

by فتحی · 2010‎ — نوع مقاله : مقاله پژوهشی. نویسنده. حجت‌الله فتحی. سطح چهار حوزة علمیة قم و پژوهشگر مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی قوة قضائیه. حقوق اسلامی ...

سن مسؤولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین‌المللی ...

by نجفی توانا · 2005‎ — در عمل، مراجع کیفری، به‌جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آ‌ن‌را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران 9 سال و پسران ...

بررسی تطبیقی سن مسئولیت کیفری اطفال در فقه اسلامی ...

by حیدری · 2016‎ — در این مقاله سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و بلوغ کیفری آنان، امکان محکومیت اطفال به قصاص یا حد و... از حیث فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد ...

مسئوليت جزايی اطفال – salvabooks

است و از سوي ديگر تلاش هاي جهاني و ملي درجهت صيانت و حمايت از حقوق اطفال ... مسئوليت جزايی اطفال کار تحقیقی مسئوليت جزايی اطفال مقاله مسئوليت جزايی اطفال ...

تعیین آثار مسئولیت کیفری بزرگسالان، نوجوانان و اطفال در ...

by اشرفی‌کیا · 2019‎ — دراین تحقیق به بررسی نقش دادههای جرمشناسی در مسئولیت کیفری پرداخته شده است. مسئولیت کیفری بزرگسالان، صغار و نوجوانان، اشخاص حقوقی در پرتو دادههای ...

مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و افغانستان - جمهور

مسئولیت کیفری چیزی جدا از عناصر عمومی جرم یعنی عنصر قانونی ، مادی و معنوی است بنابراین شخص ممکن است جرمی را با همه ی عناصر آن انجام دهد اما مسئولیت کیفری ...

سن مسووليت کيفري کودکان و نوجوانان در قانون مجازات ... - SID.ir

by صبوري پور مهدي‎ — APA : کپی. صبوری پور، م.، و علوی صدر، ف. (1394). سن مسوولیت کیفری کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی 1392. پژوهش نامه حقوق کیفری, 6(1), 171-194.

نمایه مقالات کودک و جرم - مجله الکترونیکی - شبکه اجتهاد

نویسندگان: حسین هوشمندی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران. چکیده مقاله: عدم مسئولیت کیفری اطفال برخلاف اسباب مانع ...

مقاله مسئوليت جزايی اطفال (حقوق) | thesis | 5187

مقاله مسئوليت جزايی اطفال (حقوق) | thesis | 5187. دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. ابتدا توضیحات محصول مقاله مسئوليت جزايی اطفال (حقوق) را به دقت مطالعه کنید و ...

تاریخچه ی مسئولیت کیفری اطفال - اخبار و مقالات و داستان و دل ...

تاریخچه ی مسئولیت کیفری اطفالاز ربع اول قرن بيستم با نهضتي فراگير از طريق صدور اعلاميه ی حقوق كودك مصوب 1924 سازم.

بررسی سن رشد جزایی اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران و ...

مسئولیت کیفری صفت و حالتی است که همواره همراه شخص است و ارتباطی با ارتکاب جرم ندارد. تحمیل این تبعات جز بر کسی که ... بررسی سن رشد جزایی اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران و انگلستان. نوع مقاله : مقاله پژوهشی. نویسندگان. سیده آمنه بنی ...

مسئولیت کیفری کودک در حقوق کیفری افغانستان

by انور سجادی · 2015‎ — پرداختن به مفهوم و معنای بلوغ در بحث تعریف کودک (صغیر) و شخص نابالغ، به تبیین ... در بخش بعدی، احکام مربوط به کودک در فقه حنفی که منبع حقوق جزا در کشور ...

تحقيق مسئوليت جزايي اطفال – ram - doctorg

تحقيق رشته حقوق,تحقيق مسئوليت جزايي اطفال,حقوق اطفال,حقوق کودک,مسئوليت ... انگیرش در مدیریت,انگیزش و نظریه های آن,پاورپوینت نظریه های انگیزش,تحقیق ...

تحقيق مسئوليت جزايي اطفال – enter - djitello

بررسی مجازات اطفال,تحقيق رشته حقوق,تحقيق مسئوليت جزايي اطفال,تحقیق رشته حقوق,حقوق جزايي اطفال,حقوق مجازات اطفال,دانلود تحقیق,شرایط مسئوليت جزايي ...

سن مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢

by صبوری پور · 2015‎ — نخست، در جرایم تعزیری، بین حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری تفکیک ... در این نوشتار، ضمن تبیین قواعد مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مذکور، ... 2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران ... عنوان مقاله [English] ...

فایل کامل@تحقیق مسئولیت جزایی اطفال|تی اِن

تحقیق مسئولیت جزایی اطفال|41002670|tnb41002670|تحقیق مسئولیت جزایی اطفال,مسئولیت جزایی اطفال,تحقیق رشته حقوق,مسئولیت كیفری دختران,مفهوم رشد و ...

تحقیق ارزشیابی کیفی( توصیفی)، تفاوت آن با دیگر انواع ارزشیابی

کارتحقیقی تعويق صدور حکم بر اساس قانون جديد مجازات اسلامی مصوب 1392

پاورپوینت اختلالات عملکرد جنسی (69 اسلاید)

چگونگی کنترل رفتارهای نامتعارف دانش آموزان عدم مسئولیت پذیری در دانش آموزان گزارش تخصصی گزارش تخصصی

پاورپوینت مدیریت پروژه نقشه برداری

کار تحقیقی تاثير سوء تغذيه بر وضعيت تحصيلي

مقاله مسموميت با اكسيد كربن يا گاز زغال

تحقیق عوامل کلی موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان

پاورپوینت فصل هشتم 8 کتاب گروه درمانی (گروه های نوجوانان) جرالد کوری

تحقیق عوامل کلی موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان