دانلود رایگان


تحقیق ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي - دانلود رایگاندانلود رایگان ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي اطلاعات ما راجع به ساختمان و عمل ليزوزومها و ميكروباديها نسبت به بقيه ارگانل هاي سلولي بسيار جديد و در سنوات اخير كسب شده است .اگر چه اجسام كوچك گوناگون موجود در سلولهاي گياهي جانوري به اسامي متفاوتي از قبيل ميك...

دانلود رایگان ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي اطلاعات ما راجع به ساختمان و عمل ليزوزومها و ميكروباديها نسبت به بقيه ارگانل هاي سلولي بسيار جديد و در سنوات اخير كسب شده است .اگر چه اجسام كوچك گوناگون موجود در سلولهاي گياهي جانوري به اسامي متفاوتي از قبيل ميكروبادي و سيتوزوم ناميده مي شدند و لي تنوع ساختمان و عمل آنها تا دهه 1950 شناسايي نشده بود. كشف ليزوزوم و ميكروبايدها در خلال دهه 50 را مي توان در رابطه با تكامل روشهاي ميكروسكوپ الكتروني و جزء جزء كردن و تفكيك عناصر سلولي دانست . در عصر حاضر لزوزومها به عنوان يك ارگانل مستقل شناسايي شده در صورتي كه پراكسيزومها و گلي اكسيزومها Peroxisome and glayoxysome)) و ارگانل هاي وزيكولار ديگري مربوط به آنها مي شوند . جميعاً ميكروبادي ناميده مي‌شوند .وجود ليزوزوم اولين بار در اوايل دهه پنجاه توسط ديدوChristian de Duve و همكارانش پس از يك سري آزمايشات مفصل به اثبات رسيد . اين آزمايشات براي مشخص نمودن محلهاي درون سلولي دو آنزيم به نامهاي گلوكز -6- فسفاتاز و اسيد فسفاتاز طراحي شده بود . هموژنات بافت كبد را توسط سانتريفوژ تمايزي به جزء‌هاي هسته‌اي ، ميتوكندريايي ، ميكروزومي و سيتوپلاسمي تفكيك نمودند و هر كدام از اين قسمت ها را براي مشخص نمودن محتويات آنزيمي آن مورد آزمايش قرار دارند . در مورد گلوكز -6- فسفاتاز آزمايشات به وضوح مشخص نمود كه اين آنزيم به ذراتي كه با جزء ميكروزومي رسوب مي نمايند باند شده است ، ولي در مورد اسيد فسفاتازها در ابتدا استنباط مشخصي را مقدور نمي ساخت به خاطر اينكه ؛ 1) فعاليت اسيد فسفاتاز در صورتي كه هموژنات با همگن ساز يا هموژنيزر (homogenizer) به آرامي تهيه شده باشد يك دهم زمانيست كه براي تهيه هموژنات از روشهاي قوي تري ،نظير به كارگيري مخلوط كن ، استفاده نماييم.2) كل فعاليت آنزيمي جزءهاي جدا شده پس از سانتيفيوژ تمايزي دو برابر فعاليت هموژنات اصلي بود و3) پس از چند روز نگهداري در فريزر ، فعاليت آنزيمي كل هموژنات و همچنين فعاليت جزء هاي جدا شده ، علي الخصوص جزء ميتوكندريايي افزايش قابل ملاحظه‌اي را نشان مي داد . اين نتايج در جدول 1-8 خلاصه شده است . جدول 1-8 فعاليت آنزيمي اسيد فسفاتاز در جزء هاي سانتريفيوژي بافت كبد كه توسط سانتريفيوژ تمايزي تهيه شده اند . فعاليت اسيد فسفاتاز (1) جزء مورد آزمايش قبل از ذخيره كردن در فريزر بعد از ذخيره كردن بمدت 5 روز كل هموژنات 10 89جزء هسته‌اي 2 10جزء ميتوكندريايي 7 46جزء ميكروزومي 6 10جزء محلول 6 9(1)‌مقدار فسفات آزاد شده ، به ميكروگرم در مدت 20 دقيقه اين مشاهدات زماني توجيه گرديدند كه ديد و همكارانش نشان دادند كه فعاليت اسيد فسفاتاز محدود به ذرات قابل رسوبي مي باشد كه غشاء محدود كننده آنها مانع دستيابي سوبسترا به اسيد فسفاتاز مي گردد . صرفاً زماني كه اين غشاهاي محدود كننده پاره شوند و اسيد فسفاتاز از ذرات آزاد گردد فعاليت آنزيمي مشخص و ظاهر مي شود . اين امر زماني ميسر مي گردد كه براي تهيه هموژنات ، بافت را به وسيله مخلوط كن شديداً خرد نماييم ، در صورتي كه استفاده از هموژنيز تنها باعث انهدام 10 درصد از ازت محتوي اسيد فسفاتاز شده ، و فعاليت پايين آنزيمي را سبب مي گردد .در ابتدا ديد و همكارانش موفق به تشخيص اين مسئله كه آنزيم با يك گروه مشخصي از ذرات سلولي در ارتباط مي باشد نشدند ، بلكه بر مبناي افزايش فعاليت آنزيمي جزء ميتوكندريايي چنين تصور مي كردند كه اسيد فسفاتاز بايستي در ميتوكندريها وجود داشته باشد . بهر حال ادامه مطالعات در اوايل دهه پنجاه كه در آن جزء ميتوكندريايي را توانستند به چندين زيرجزء ديگر تقسيم نمايند مشخص ساخت كه اسيد فسفاتاز به گروه خاصي از ويزكولهاي سلولي كه جدا از ميتوكندريها مي باشند مربوط بوده است . مقارن با اين وقايع چهار نوع ديگر از هيدرولازهاي اسيدي به نامهاي بتا – گلوكورونيداز ( (، كاتپسين (Catepsin) ، اسيد ريبونوكلئاز (acid ribonuclease) و اسيد دي اكسي ريبونوكلئاز(acid deoxyribonuclease) كشف گرديدند كه همگي به نحو يكساني با اسيد فسفاتاز در جزء هاي سانتريفيوژي توزيع شده بودند. بنابراين 5 آنزيم هيدروليتيك كه همه داراي pH مطلوب اسيدي بوده و بر روي سوبستراهاي كاملاً متفاوت اثر مي گذاشتند همگي در يك گروه از ذرات سلولي يافت شدند برمبناي اثرات «‌ليز» كنندگي lytic effects)) تمامي اين آنزيمها ، ديد و نام ليزوزوم را برروي آنها نهاد . متعاقباً تعداد زيادي از آنزيمهاي ديگر در ليزوزومها از قبيل پروتئينها، پلي ساكاريدها ، اسيدهاي نوكلئيك و ليپيدها در سلول بودند( جدول 2-8)نكته جالب اينكه ديد و موجوديت ليزوزومها را به طور كامل بر مبناي مطالعات بيوشيميايي تشخيص داد ولي در سال 1955 يكي از همكاران وي به نام نويكوف (Noviloff) جزء سانتريفيوژي غني از اسيد فسفاتاز را با ميكروسكوپ الكتروني گذاره مطالعه نمود و اولين ثبوت مورفولوژيكي كه وجود ليزوزومها را جداي از ميتوكندريها به اثبات مي رسانيد را ارائه نمود .در سالهاي اخير ، متدهاي پيچيدة سانتريفيوژي براي بدست آوردن جزءهايي با درصد ليزوزم بسيار بالا به كار گرفته شده اند. با سانتريفيوژ تمايزي ، جزء هاي ليزوزومي هميشه محتوي مقاديري ميتوكندري نيز مي باشند. اگرچه ميانگين ضريب رسوب ميتوكندريها بيشتر از ليزوزومها است ، ولي ميتوكندريها بنابه اندازه متفاوتي كه دارند ، انواع كوچكترشان الزاماً همراه ليزوزومها رسوب مي نمايند . ضريب رسوب پراكسي زومها است ، ولي ميتوكندريها بنا به اندازه متفاوتي كه دارند ، انواع كوچكترشان الزاماً همراه ليزوزومها رسوب مي نمايند . ضريب رسوب پراكسي زومها تقريباً مشابه ليزوزومها رسوب مي نمايند. ضريب رسوب پراكسي زومها تقريباً مشابه ليزوزمها مي باشد و در بافت هايي كه پراكسي زوم نيز وجود دارد ، جداسازي جزء ليزوزومي به طور خالص تقريباً غير ممكن است و حتماً مقداري پراكسي زوم نيز با آن مخلوط مي شود. با به كارگيري سانتريفيوژ شيب غلظت هموزني در مراحل آخر جداسازي ، موفقيتهاي بيشتري در امر بدست آوردن جزء خالص تر ليزوزومي حاصل شده است ،

تحقیق


ساختمان


و


عملكرد


ليزوزوم


و


ميكروباديتحقیق


ساختمان


و


عملكرد


ليزوزوم


و


ميكروبادي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي - فایل مارکت

تحقیق ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي اطلاعات ما راجع به ساختمان و عمل ليزوزومها و ميكروباديها نسبت به بقيه ارگانل هاي سلولي بسيار جديد و در سنوات.

تحقیق ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي | antivirus | 1414

تحقیق ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي | antivirus | 1414. دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. شما با جستجوی فایل تحقیق ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي وارد ...

ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي – ریستارت - hamid-mirzapour

تحقیق ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي فایل کامل ساختمان ... ساختمان و عمل ليزوزومها و ميكروباديها نسبت به بقيه ارگانل هاي سلولي بسيار جديد و در سنوات اخير ...

دانلود مقاله کامل درباره ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي ...

ساختمان و عملکرد لیزوزوم و میکروبادی,دانلود تحقیق درمورد ساختمان و عملکرد لیزوزوم و میکروبادی,مقاله درباره ساختمان و عملکرد لیزوزوم و میکر کاربر عزیز میتوانید ...

ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي – hermes-ac

... و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي اطلاعات ما راجع به ساختمان و عمل ليزوزومها و ... مقاله روابط اجتماعی در اسلامفرمت فایل: ورد- Word مرجع فایل - قابل ویرایش ) تعداد صفحه ...

بایگانی‌های ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادی ... - پروژه 98

فروش ویژهبهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در پروژه98. مطالب. آرشیو بایگانی‌های ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادی - پروژه 98. DOC. دانلود رایگان مقاله ...

مقاله درمورد ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي | carol | 4140

عنوان محصول: مقاله درمورد ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي. مقاله درمورد ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي. فرمت فایل: ورد- Word مرجع فایل - قابل ویرایش ...

ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي | academics | 4835

بعد از درخواست های فراوان بالاخره فایل ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي آماده شد و اکنون با بالاترین کیفیت و قیمتی مقرون به صرفه قابل دانلود است. اگر به ...

: سلول انسانی - دانشنامه رشد

ساختمان و عملکرد ارگانلهای سلولی عبارتند از: ... بنابراین لیزوزوم دستگاه گوارش سلول محسوب می‌شود و قادر به هضم مواد خارجی وارده به سلول و ارگانلهای فرسوده شده می‌باشند. ... پراکسی‌زوم. پراکسی‌زومها در گذشته میکروبادی Microbody نیز خوانده می‌شدند.

مقاله درمورد ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي – location

مقاله درمورد ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي ... دانلود مقاله انواع زمانبندی متغیر سوپاپهافرمتword سازوکار تغییر زاویه بادامک زمانبندی متغیر سوپاپ از نوع ...

ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي – hermes-ac

... و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي اطلاعات ما راجع به ساختمان و عمل ليزوزومها و ... مقاله روابط اجتماعی در اسلامفرمت فایل: ورد- Word مرجع فایل - قابل ویرایش ) تعداد صفحه ...

دانلود مقاله ساختمان و عملکرد لیزوزوم و میکروبادی

دانلود مقاله ساختمان و عملکرد لیزوزوم و میکروبادی اطلاعات ما راجع به ساختمان و عمل لیزوزومها و میکروبادیها نسبت به بقیه ارگانل های سلولی بسیار جدید و در سنوات ...

ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي – submit

فرمت فایل: ورد- Word مرجع فایل – قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 32ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي اطلاعات ما راجع به ساختمان و عمل ليزوزومها و ميكروباديها نسبت ...

لیزوزوم و عملکرد آن — به زبان ساده | مجله فرادرس

لیزوزوم وزیکول‌های دارای غشای فسفولیپیدی هستند که درون خود آنزیم‌های هیدرولازی دارند و وظیفه تجزیه و گوارش ترکیبات ... تحقیقات اخیر حاکی از آن است که لیزوزوم‌ها می‌توانند در عمل سنتز پروتئین نقش داشته باشند. ... تصویر ۱: ساختمان لیزوزوم.

ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي – پترن مقاله

فرمت فایل: ورد- Word مرجع فایل – قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 32ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي اطلاعات ما راجع به ساختمان و عمل ليزوزومها و ميكروباديها نسبت ...

دانلود مقاله کامل درباره ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي ...

ساختمان و عملکرد لیزوزوم و میکروبادی,دانلود تحقیق درمورد ساختمان و عملکرد لیزوزوم و میکروبادی,مقاله درباره ساختمان و عملکرد لیزوزوم و میکر کاربر عزیز میتوانید ...

ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي – pc - mizanews

Oct 2, 2018 — فرمت فایل: ورد – Word مرجع فایل – قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 32ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي اطلاعات ما راجع به ساختمان و عمل ليزوزومها و ...

ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي – graph - madikan

فرمت فایل: ورد- Word مرجع فایل – قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 32ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي اطلاعات ما راجع به ساختمان و عمل ليزوزومها و ميكروباديها نسبت ...

تحقیق ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي – 32

تحقیق ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي. Home · 2020 ... in پزشکی By adminPosted on دسامبر 1, 2020 Tagged تحقیق, ساختمان, عملكرد, ليزوزوم, ميكروبادي, و ...

مقاله درمورد ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي – location

مقاله درمورد ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي ... دانلود مقاله انواع زمانبندی متغیر سوپاپهافرمتword سازوکار تغییر زاویه بادامک زمانبندی متغیر سوپاپ از نوع ...

ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي | academics | 4835

بعد از درخواست های فراوان بالاخره فایل ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي آماده شد و اکنون با بالاترین کیفیت و قیمتی مقرون به صرفه قابل دانلود است. اگر به ...

لیزوزوم و عملکرد آن — به زبان ساده | مجله فرادرس

لیزوزوم وزیکول‌های دارای غشای فسفولیپیدی هستند که درون خود آنزیم‌های هیدرولازی دارند و وظیفه تجزیه و گوارش ترکیبات ... تحقیقات اخیر حاکی از آن است که لیزوزوم‌ها می‌توانند در عمل سنتز پروتئین نقش داشته باشند. ... تصویر ۱: ساختمان لیزوزوم.

ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي – پیش نویس زنده

تحقیق ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي فایل کامل ساختمان ... ساختمان و عمل ليزوزومها و ميكروباديها نسبت به بقيه ارگانل هاي سلولي بسيار جديد و در سنوات اخير ...

665 – خرید و دانلود تحقیق: احتمالات و کاربرد آن در مهندسی نگه ...

مقاله درمورد ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروباديفرمت فایل: ورد- Word مرجع فایل - قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 32ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي اطلاعات ما راجع ...

مقاله ساختمان و عملكرد لیزوزوم و میكروبادی - محصولات دانلودی سِرو

مقاله ساختمان و عملكرد لیزوزوم و میكروبادی. دسته : پزشکی. فرمت فایل : word. حجم فایل : 24 KB. تعداد صفحات : 283. بازدیدها : 283. برچسبها : دانلود مقاله. مبلغ : 3500 ...

ساختمان و عملکرد لیزوزوم و میکروبادی | 7523 | editable - meedgp

دریافت نسخه قابل ویرایش ساختمان و عملکرد لیزوزوم و میکروبادی ... تولید سیب زمینی در زمان طولانی | تحقیق آشنایی با سلسله ها | تحقیق زندگی نامه امام موسی صدر.

ساختمان و عملکرد لیزوزوم و میکروبادی | digi - apa-digi

Feb 13, 2021 — تحقیق ساختمان و عملکرد لیزوزوم و میکروبادی; پروژه ساختمان و عملکرد لیزوزوم و میکروبادی; فایل دانلودی. اطلاعات ما راجع به ساختمان و عمل لیزوزومها ...

ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي – پیش نویس زنده

تحقیق ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي فایل کامل ساختمان ... ساختمان و عمل ليزوزومها و ميكروباديها نسبت به بقيه ارگانل هاي سلولي بسيار جديد و در سنوات اخير ...

ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي – graph - madikan

فرمت فایل: ورد- Word مرجع فایل – قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 32ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي اطلاعات ما راجع به ساختمان و عمل ليزوزومها و ميكروباديها نسبت ...

مقاله ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي - فروشگاه فایل

مقاله ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي فهرست: – مقدمه – ساختمان و شکل لیزوزمها – لیزوزومهای اولیه – اجسام رسوبی – نحوه تشکیل شدن و عمل لیزوزومها – هتروفاژی ...

مقاله درمورد ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي – enter

مقاله درمورد ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي ... تحقیق درباره حافظه فعال و هوش 17 صفرمت فایل: ورد- Word مرجع فایل - قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 31حافظه فعال ...

مثلثات – ireec

مقاله درمورد ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروباديفرمت فایل: ورد- Word مرجع فایل - قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 32ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي اطلاعات ما راجع ...

ساختمان و عملکرد لیزوزوم و میکروبادی | 7523 | editable - meedgp

دریافت نسخه قابل ویرایش ساختمان و عملکرد لیزوزوم و میکروبادی ... تولید سیب زمینی در زمان طولانی | تحقیق آشنایی با سلسله ها | تحقیق زندگی نامه امام موسی صدر.

دانلود فایل تحقیق ساختمان و عملکرد لیزوزوم و میکروبادی | 56914

Dec 23, 2019 — دانلود فایل تحقیق ساختمان و عملکرد لیزوزوم و میکروبادی ... اطلاعات ما راجع به ساختمان و عمل لیزوزومها و میکروبادیها نسبت به بقیه ارگانل های ...

: لیزوزوم - دانشنامه رشد

آنزیمهای لیزوزومی عمل هیدرولازی دارند و ساختمان گلیکوپروتئینی دارند. این آنزیمها در PH اسیدی فعالند و PH مناسب عمل آنها حدود 5 - 4.5 است. در لیزوزوم انواع مختلفی از ...

مقاله درمورد ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي – enter

مقاله درمورد ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي ... تحقیق درباره حافظه فعال و هوش 17 صفرمت فایل: ورد- Word مرجع فایل - قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 31حافظه فعال ...

مقاله ساختمان و عملكرد لیزوزوم و میكروبادی - محصولات دانلودی سِرو

مقاله ساختمان و عملكرد لیزوزوم و میكروبادی. دسته : پزشکی. فرمت فایل : word. حجم فایل : 24 KB. تعداد صفحات : 283. بازدیدها : 283. برچسبها : دانلود مقاله. مبلغ : 3500 ...

مقاله درمورد ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي – location

مقاله درمورد ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي ... دانلود مقاله انواع زمانبندی متغیر سوپاپهافرمتword سازوکار تغییر زاویه بادامک زمانبندی متغیر سوپاپ از نوع ...

ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي - دانلود رایگان

Mar 9, 2021 — تعداد صفحه : 32ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي اطلاعات ما راجع به ساختمان و عمل ليزوزومها و ميكروباديها نسبت به بقيه ارگانل هاي سلولي ...

مقاله درمورد ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي – razedanesh

مقاله درمورد ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي. تحقیق درباره زنديه. تحقیق درباره زنديهفرمت فایل: ورد - Word ( مرجع فایل - قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 9زنديه ...

تحقیق درباره ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي - نستان

Nov 5, 2018 — تحقیق درباره ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي ... و آماده پرينت) تعداد صفحات :32 اطلاعات ما راجع به ساختمان و عمل ليزوزومها و ميكروباديها نسبت ...

دانلود فایل تحقیق ساختمان و عملکرد لیزوزوم و میکروبادی | 56914

Dec 23, 2019 — دانلود فایل تحقیق ساختمان و عملکرد لیزوزوم و میکروبادی ... اطلاعات ما راجع به ساختمان و عمل لیزوزومها و میکروبادیها نسبت به بقیه ارگانل های ...

تحقیق تاريخچه سفر و جهانگردي در جهان

پاورپوینت حکمت اسلامی در معماری ایرانی

مقاله روش پژوهش در حوزه پژوهش در عمليات

تحقیق ضعف در تفكر/ حل مساله (اختلال در رياضيات)

پاورپوینت آسیب شناسی (اخلاق) سازمان (34 اسلاید)

پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی تبریز

گزارش كارآموزي شركت داروسازي ثامن

دانلود پرسشنامه خوش بینی- بدبینی

پاورپوینت طراحی ساختمان دراقلیم معتدل ومرطوب

پیشینه تحقیق ومبانی نظری هوش هیجانی