دانلود رایگان


تحقیق اصول مدیریت در مدیریت رفتار سازمانی - دانلود رایگاندانلود رایگان این تحقیق در مورد اصول مدیریت،مدیریت رفتار سازمانی در 95 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد.

دانلود رایگان فهرستمقدمه. 3مفاهیم کلیدی مدیریت.. 4وظایف مدیریت.. 4برنامه‌ریزی. 5سازماندهی. 5ارزیابی. 5سیر اندیشه‌های مدیریتی. 6اندیشه‌های نخستین مدیریتی. 6مکتب کلاسیک.. 6مکتب نئوکلاسیک روابط انسانی. 6مطالعات هاثورن. 6مکتب سیستمهای اجتماعی. 7مکتب اقتضایی. 7مکتب نوگرایی. 7سطوح مدیریت.. 8مدیریت عملیاتی. 8مدیریت میانی. 8مدیریت عالی. 8تعریف مدیریت‏.. 16وظایف اصلى مدیران. 16مدیران عملیاتى‏. 18مدیران میانى‏. 18مدیران عالى‏. 18درجه بندی مدیران. 18مهارت هاى مدیران‏. 19مهمترین ویژگى‏هاى بوروكراسى معقول (قانونی) عبارتند از 27ارزیابى نظریه بوروكراسى. 28مكتب نئوكلاسیك مدیریت یا روابط انسانى. 29نظریه‏هاى جدید مدیریت.. 30نظریه عمومى سیستم‏ها 31تعریف سیستم‏. 31ویژگى‏هاى سیستم‏هاى باز: 33برنامه ریزی. 37عوامل مؤثر در حیطه نظارت گسترده 60محاسن و معایب مدیریت بر مبنای هدف.. 68اهمیت مدیریت در اسلام. 72راه های آشنائی با اصول مدیریت و رهبری در اسلام. 77اصول مدیریت با توجه به آیات و روایات.. 80اصل امر به معروف و نهی از منکر 82اصول مدیریت و کنترل پروژه ها 83مرحله نظري. 84مرحله نظري. 85مرحله طرح و برنامه­ريزي. 87مرحله اجرا 89وظايف مديريت پروژه 90ويژگيهاي‌ يك‌ مدير موفق‌. 92چگونه يك مدير دوست داشتني باشيم. 93منابع. 95 مقدمهمدیریت فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می‌گیردتاکنون، تعاریف متعددی برای مدیریت ارائه شده است. برخی از مهم‌ترین تعاریفی که ارائه شده، به قرار زیر استهنر انجام امور با و به‌وسیله دیگرانفرایندی که طی آن تصمیم‌گیری در سازمان‌ها صورت می‌پذیردانجام وظایف برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترلعلم و هنر هماهنگی کوشش‌ها و مساعی اعضایسازمان و استفاده از منابع برای نیل به اهداف سازمانیبازی کردن نقش رهبر، منبع اطلاعاتی، تصمیم‌گیرنده و رابط برای اعضای سازمانمدیریت از دید کارکردی شامل وظایفی همچون برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، سازماندهی، نوآوری، هماهنگی، ارتباطات، رهبری، انگیزش و کنترل می‌گردد. این نوع تعاریف از مدیریت اگر چه با کمی و کاستی یا فزونی‌هایی در واژه‌های بیان‌کننده وظایف روبروست، اما به نظر روان‌تر از تعاریفی است که می‌کوشند مدیریت را محصور به یک ویژگی خاص نمایند یا ارزش فلسفی خاصی به مفهوم بیفزایند. بااین‌حال، تعاریف متعدد از مدیریت با توجه به کارکردهای آن از سوی محققانی چون فایول یا گیولیک دارای تفاوت‌هایی است که به‌سادگی نمی‌توان از آن‌ها گذر کرد. آنچه واضح است علم مدیریت هنوز نتوانسته است تعریف خود را مدیریت کندمفاهیم کلیدی مدیریتمدیریت یکفرایند است.مفهوم نهفته مدیریت، هدایت تشکیلات انسانی است.مدیریت مؤثر، تصمیم‌های مناسبی می‌گیرد و به نتایج مطلوبی دست می‌یابد.مدیریتکارا به تخصیص و مصرف مدبرانه می‌گویند.مدیریت بر فعالیت‌های هدفدار تمرکز دارد.مدیریت عبارتست از عملی که به‌صورت آگاهانه و مستمر انجام می‌شود و به سازمان شکل می‌دهد.وظایف مدیریتهنری فایول، صنعتگر فرانسوی، چنین اظهار داشت که همه مدیران، پنج وظیفه یا کار، انجام می‌دهند: برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل. امروزه، این کارها را به صورت چهار وظیفه:برنامه‌ریزیسازماندهیرهبریهماهنگیکنترلبیان می‌کنند.پیتر دراکر، وظیفه مدیران را بازاریابی و نوآوری می‌داند. در عین حال، متون جدیدتر عمده وظایف مدیران را برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری، استخدام و کنترل می‌دانند. برخی از منابع، استخدام را از فهرست فوق حذف کرده‌اند و برخی نیز هماهنگی را جایگزین آن نموده‌اند.مدیریت از دید کارکردی شامل وظایفی همچون برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، سازماندهی، نوآوری، هماهنگی، ارتباطات، رهبری، انگیزش و کنترل می‌گرددبرنامه‌ریزیبرنامه‌ریزی یا طرح‌ریزی یعنی اندیشیدن از پیش. متخصصین از زوایای متعدد برای برنامه‌ریزی تعاریف متعددی ارائه کرده‌اند که برخی از آنها از این قرار است:تعیین هدف، یافتن و ساختن راه وصول به آن،تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه کارهایی باید انجام گیرد،تجسم و طراحی وضعیت مطلوب در آینده و یافتن و ساختن راه‌ها و وسایلی که رسیدن به آن را فراهم کند،طراحی عملیاتی که شیئی یا موضوعی را بر مبنای شیوه‌ای که از پیش تعریف شده، تغییر بدهددر گزینش و تعیین هدف، مدیر باید امکان‌پذیر بودن و قابل قبول بودن آنها را از نظر مدیران و کارکنان، مورد توجه قرار دهد.سازماندهیسازماندهی فرایندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد و گروه‌های کاری و هماهنگی میان آنان، به منظور کسب اهداف صورت می‌گیرد.در رابطه با سازماندهی، مدیر باید هم ساختار سازمان را متناسب با اهداف و منابع سازمان ایجاد نماید(طراحی سازمان و هم به دنبال فراهم نمودن افراد مناسب برای ساختار تعیین شده باشد.رهبری یا هدایت یعنی تلاش مدیر برای ایجاد انگیزه و رغبت در زیردستان جهت دست یافتن به اهداف سازمان.ارزیابیکنترل، تلاش منظمی است در جهت رسیدن به اهداف استاندارد، طراحی سیستم بازخورد اطلاعات، مقایسهٔ اجزای واقعی با استانداردهای از پیش تعیین شده و سرانجام تعیین انحرافات احتمالی و سنجش ارزش آنها بر روند اجرایی که در بر گیرندهٔ حداکثر کارایی استسیر اندیشه‌های مدیریتیاندیشه‌های نخستین مدیریتیتمامی مسائل مدیریتی مطرح از ابتدای تاریخ بشر تا سال ۱۸۸۰ در این قسمت طبقه‌بندی می‌شود. مسائلی نظیر سیستم‌های اداری و مدیریتی سومری‌ها، مصری‌ها، ایرانیان باستان و مواردی نظیر ساخت اهرام ثلاثه مصر و ساخت دیوار چین در این حوزه طبقه‌بندی می‌شود.مکتب کلاسیکاین نظریه‌ها از سال ۱۸۸۰ تا ۱۹۲۰ شروع شدند و به ۳ دستهٔ کلی تقسیم می‌شوند:مکتبمدیریت علمی فردریک تیلورمکتبمدیریت اداری (اصول‌گرایان) هنری فایولنظریهبروکراسی آرمانی ماکس وبرمحوریت بحث نظریه‌های مدیریت کلاسیک دستیابی به حداکثر کارایی در سازمان است. کلاسیک‌ها به سازمان رسمی توجه داشتند و وجود سازمان غیررسمی را مضر می‌دانستند. دیدگاه‌های کلاسیک شامل نگرشی صرفاً مکانیکی به سازمان و افراد بوده است. کلاسیک‌ها انسان را همردیف با سایر عناصر تولید می‌دانستند و برایش هویت مستقل قائل نبودند.مکتب نئوکلاسیک روابط انسانیدر سال ۱۹۲۰ تا ۱۹۵۰، در حالی که غرب رکود اقتصادی را تجربه می‌کرد، برخی از دانشمندان علوم اجتماعی به رهبری التون مایو مطالعاتی را دربارهٔ چگونگی واکنش کارکنان به میزان تولید در صورت تغییر شرایط کاری، طراحی شغل و محرک‌های مدیری آغاز کردند. بخش اعظم این مطالعات در یکی از واحدهای شرکت وسترن الکتریک در شهر هاثورن صورت گرفت که بعدها به مطالعات هاثورنمشهور شد.نئوکلاسیک‌ها بر جنبه‌های انسانی مدیریت تأکید می‌کردند. طرفداران این روش معتقد بودند که مدیریت باید توجه خود را بر افراد متمرکز کند؛ به بیان دیگر متغیرهای اجتماعی را مؤثرتر از متغیرهای فیزیکی می‌دانستند عمده فعالیت‌هایی که در این دوره انجام شد، به دو دستهٔ زیر تقسیم می‌شود:مطالعات هاثورن

اصول مدیریت


مدیریت رفتار سازمانی


اصول مدیریت در مدیریت منابع انسانی


مدیریت


اصول مدیریت


مدیریت منابع انسانی


مدیریت سازمانی


وظایف مدیر


نگرش کمی مدیریت


علم مدیریتتحقیق


اصول


مدیریت


در


مدیریت


رفتار


سازمانی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رفتار سازمانی - پایگاه مقالات علمی مدیریت

چکیده: در سالهای اخیر، توجه روان‌شناسان به مقوله روان‌شناسی مثبت گرا جلب شده؛ به گونه ای که این جنبش به حوزه مدیریت و رفتار سازمانی هم راه یافته است. امروزه پس از سرمایه انسانی و اجتماعی ...

آموزش مدیریت رفتار سازمانی (Organizational behavior) | فرادرس

رفتار سازمانی یکی از مهم ترین موضوعات در سازمان است، چرا که اساساً سازمان مجموعه و ترکیبی از عوامل انسانی است و بنابراین درک و فهم بیشتر ابعاد پیچیده انسانی می تواند به مدیریت اثربخش تر سازمان کمک شایان توجهی نماید.

رفتار سازمانی | رفتار سازمانی چیست؟ | تعریف رفتار سازمانی ...

رفتار سازمانی (ob) مطالعه آکادمیک روشهای عملکرد افراد در درون گروهها است. اصول آن در درجه اول غیر مستقیم است تا مشاغل کارآمدتر انجام شود.

تحقیق اصول مدیریت در مدیریت رفتار سازمانی

تحقیق اصول مدیریت در مدیریت رفتار سازمانی این تحقیق در مورد اصول مدیریت،مدیریت رفتار سازمانی در 95 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد. فهرست مقدمه. 3 م

آسیب شناسی رفتار سازمانی :: مقاله در راهکار مدیریت

در این مقاله عوامل مختلف در ایجاد کارکردهای نابسامان در رفتار سازمانی آسیب شناسی می شود. ... 2- ادبیات تحقیق. چرا انسان در سازمان کار مى کند؟ چرا برخى افراد بسیار فعال و برخى کم کارند؟ ... اصول و ...

نمونه سوالات کارشناسى رشته مدیریت دولتی پیام نور

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام(ورودی 94 و بعد) ... روش تحقیق در مدیریت (1218029) ریاضیات ... مدیریت رفتار سازمانی. مدیریت رفتار ...

آموزش مدیریت رفتار سازمانی (Organizational behavior) | فرادرس

رفتار سازمانی یکی از مهم ترین موضوعات در سازمان است، چرا که اساساً سازمان مجموعه و ترکیبی از عوامل انسانی است و بنابراین درک و فهم بیشتر ابعاد پیچیده انسانی می تواند به مدیریت اثربخش تر سازمان کمک شایان توجهی نماید.

آسیب شناسی رفتار سازمانی :: مقاله در راهکار مدیریت

در این مقاله عوامل مختلف در ایجاد کارکردهای نابسامان در رفتار سازمانی آسیب شناسی می شود. ... 2- ادبیات تحقیق. چرا انسان در سازمان کار مى کند؟ چرا برخى افراد بسیار فعال و برخى کم کارند؟ ... اصول و ...

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت رفتار سازمانی و مسائل ...

بخشی از ترجمه فارسی مقاله: ۳ – ۴ – مفاهیمی برای عمل: این مقاله به صورت یک مفهوم کاربردی، شامل این است که معلمان رفتار سازمانی درباره تجربیات خود درباره این موضوعات در آموزش رفتار سازمانی خود و درباره ویژگی هایی از دانش ...

فایل دانلود تحقیق اصول مدیریت دانش با فرمت ورد : u/datajoo

موضوع دانلود تحقیق اصول مدیریت دانش با فرمت ورد در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای مشاهده و دانلود است.

معرفی مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات

• حسابداری مدیریت • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته • برنامه ریزی غیر خطی • مدلسازی ریاضی • سیستمهای صف • اصول شبیه سازی آینده شغلی رشته مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات:

تأثیر شفافیت سازمانی بر مدیریت ترومای سازمانی با میانجی ...

امروزه سازمان‌ها در معرض صدمات و آسیب‌های متعددی قرار دارند که از آن به‌عنوان ترومای سازمانی یاد می‌شود و لزوم مدیریت این ضربات در صدر امور جاری سازمان‌ها قرار دارد. بنابراین، تحقیق حاضر با هدف مدیریت ترومای ...

تأثیر شفافیت سازمانی بر مدیریت ترومای سازمانی با میانجی ...

امروزه سازمان‌ها در معرض صدمات و آسیب‌های متعددی قرار دارند که از آن به‌عنوان ترومای سازمانی یاد می‌شود و لزوم مدیریت این ضربات در صدر امور جاری سازمان‌ها قرار دارد. بنابراین، تحقیق حاضر با هدف مدیریت ترومای ...

مدیریت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مدیریت عبارت است از فرایند به‌کارگیری کارا و اثربخش منابع مادی و انسانی زیر نظام ارزشی پذیرفته شده آن جامعه با عنایت به اصولی چون برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل و نظارت بر اساس هدف‌های از ...

تحقیق بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان ...

۱۰٫ رابینز، استیفن، پی، مدیریت رفتار سازمانی (جلد اول) ترجمه: علی پارسائیان و محمد اعرابی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی (۱۳۷۶). ... ۲۵٫ هوی وین، ک و میکسل، سیسیل، تحقیق و عمل در مدیریت ...

مدیریت رفتار سازمانی چگونه احتمال موفقیت رهبران مشاغل را ...

مدیریت رفتار سازمانی برای تأثیرگذاری بر رفتار انسان در سازمان، سعی در یافتن انگیزه برای هر نوع رفتار خاص دارد و سعی می‌کند محیطی را ایجاد کند که حداکثر عملکرد را از نیروهای انسانی به دست آورد.

تحقیق در مورد رفتار سازمانی

تحقیق در مورد مدیریت رفتار سازمانی مدیریت رفتار سازمانیمديريت‌ رفتارسازماني‌ در هزاره‌ جديد ‌در هزاره‌ جديد، مديريت‌ رفتار سازماني، بايد اصول‌ موثر در هزاره‌ قديم‌ را به‌كارگيرد.

مواد امتحانی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) رشته های ...

سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، مدیریت ارتباط و رفتار سازمانی ، مدیریت استراتژیک)

نمونه سوالات کارشناسى رشته مدیریت دولتی پیام نور

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام(ورودی 94 و بعد) ... روش تحقیق در مدیریت (1218029) ریاضیات ... مدیریت رفتار سازمانی. مدیریت رفتار ...

دانلود رایگان مقالات isi رفتار سازمانی و مدیریت منابع ...

در این صفحه، فهرستی از مقالات منتشر شده در «نشریه های علمی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی» که برخی از آنها پیش از این به زبان فارسی ترجمه شده اند، نمایش داده شده که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل ...

رفتار سازمانی | رفتار سازمانی چیست؟ | تعریف رفتار سازمانی ...

رفتار سازمانی (ob) مطالعه آکادمیک روشهای عملکرد افراد در درون گروهها است. اصول آن در درجه اول غیر مستقیم است تا مشاغل کارآمدتر انجام شود.

رفتار سازمانی | رفتار سازمانی چیست؟ | تعریف رفتار سازمانی ...

رفتار سازمانی (ob) مطالعه آکادمیک روشهای عملکرد افراد در درون گروهها است. اصول آن در درجه اول غیر مستقیم است تا مشاغل کارآمدتر انجام شود.

دانلود رایگان کتاب تحقیق در عملیات 1 مازیار زاهدی سرشت ...

روش تحقیق در مدیریت. روش تدریس زبان انگلیسی ... مدیریت رفتار سازمانی. مدیریت رفتار سازمانی ... آمار وکاربرد آن در مدیریت; اصول تنظیم وکنترل بودجه دولتی ...

نمونه سوالات کارشناسى رشته مدیریت دولتی پیام نور

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام(ورودی 94 و بعد) ... روش تحقیق در مدیریت (1218029) ریاضیات ... مدیریت رفتار سازمانی. مدیریت رفتار ...

فایل دانلود تحقیق اصول مدیریت دانش با فرمت ورد : u/datajoo

موضوع دانلود تحقیق اصول مدیریت دانش با فرمت ورد در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای مشاهده و دانلود است.

فایل دانلود تحقیق اصول مدیریت دانش با فرمت ورد : u/datajoo

موضوع دانلود تحقیق اصول مدیریت دانش با فرمت ورد در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای مشاهده و دانلود است.

مدیریت رفتار سازمانی OBM - پارس مدیر

تعریف مدیریت رفتار سازمانی. مدیریت رفتار سازمانی به معنی بهره‌برداری از اصول رفتاری برای افراد و گروه‌ها در محیط کسب و کار، صنعت، دولت و خدمات اجتماعی است [انجمن روانشناسی آمریکا].

اصول مدیریت و رفتار سازمانی

اصول مدیریت و رفتار سازمانی مشق شب. ماهیت رشته مدیریت آموزشی. مدیریت آموزشی(Educational Administration) یکی از حوزه‌های مطالعاتی دانش مدیریت است. علم مدیریت آموزشی(Educational Management)؛ مجموعه‌ای منسجم از دانش حاصل از کاربرد روش علمی به ...

رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی

رفتار سازمانی بارویکرد اسلامی (سطح گروه) – قم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1385 چهارده 282 ص .- ( پژوهشکاه حوزه و دانشگاه 125.مدیریت ؛ 3) isbn: 964-7788-72-x فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا.

تحقیق اصول مدیریت در مدیریت رفتار سازمانی

تحقیق اصول مدیریت در مدیریت رفتار سازمانی این تحقیق در مورد اصول مدیریت،مدیریت رفتار سازمانی در 95 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد. فهرست مقدمه. 3 م

دانلود مقاله مدیریت رفتار سازمانی با pdf

در این تحقیق به تعریف مدیریت و مدیریت رفتار سازمان به طور اخص توجه شده و روش هایی برای مدیریت و رهبری بهینه تر رفتار سازمانی در پروژه ها اشاره شده است. مقدمه

مدیریت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مدیریت عبارت است از فرایند به‌کارگیری کارا و اثربخش منابع مادی و انسانی زیر نظام ارزشی پذیرفته شده آن جامعه با عنایت به اصولی چون برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل و نظارت بر اساس هدف‌های از ...

معرفی کتاب : اصول مدیریت و رفتار سازمانی

معرفی کتاب : اصول مدیریت و رفتار سازمانی | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت دانلود مقاله، پرسشنامه پایان نامه، پاورپوینت، جزوه، تحقیق و پروژه های علمی درباره مدیریت

فایل دانلود تحقیق اصول مدیریت دانش با فرمت ورد : u/datajoo

موضوع دانلود تحقیق اصول مدیریت دانش با فرمت ورد در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای مشاهده و دانلود است.

مدیریت رفتار سازمانی OBM - پارس مدیر

تعریف مدیریت رفتار سازمانی. مدیریت رفتار سازمانی به معنی بهره‌برداری از اصول رفتاری برای افراد و گروه‌ها در محیط کسب و کار، صنعت، دولت و خدمات اجتماعی است [انجمن روانشناسی آمریکا].

دانلود مدیریت رفتار سازمانی در ورزش اثر محمود گودرزی - فیدیبو

خرید و دانلود مدیریت رفتار سازمانی در ورزش اثر محمود گودرزی از انتشارات دانشگاه تهران. اپلیکیشن فیدیبو، حس خوب کتاب خواندن :) دانلود انواع کتاب صوتی، الکترونیکی و پی دی اف (pdf) فارسی.

تحقیق انرژی هسته ای و کاربرد آن در پزشکی و علوم پزشکی

تحقیق تاریخچه و انواع پیانو

کار تحقیقی تولید زباله

تحقیق بررسي مقايسه اي خصيصه سلطه گري و سلطه پذيري در زنان شاغل و غير شاغل

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی امین در سال 85

دانلود فایل اکسل داده های شاخص آزاد شناور بورس اوراق بهادار تهران از سال 88 الی تیر 95

پاورپوینت طرح توجیهی تولید بیسکویت

دانلود فایل اکسل داده های شاخص آزاد شناور بورس اوراق بهادار تهران از سال 88 الی تیر 95

پاورپوینت رنگ در آرگونومی

تحقیق ترازیابی دقیق و انواع روش های ترازیابی در عمران